månadsarkiv: oktober 2017

Det offentliga hyckleriet fortsätter.

 Hyckleriet fortsätter
I denna gästkrönika berättar Olle Ljungbeck om intryck från en ”Mässa För Fred” i Gävle. Där fokus enbart låg på tidigare världskrig, utan ett ord om dagens terrorism, som är en utlöpare av islam. Jag kommer att tänka på Marx bevingade ord ”att religion är opium för folket.” Sorgligt att inte fler förstår detta, när vår ärkebiskops valspråk är Allauh Akbar, samma som IS krigare utropar innan de skär halsen av kristna.
……………………………………………………………………………………………………

”Kommunen delade ut fribiljetter till något som kallas ”Mässa För Fred” (The Armed Man) och gavs i Gävlehovshallen. Lät intressant varför hustrun och jag besökte den i går, lördagen den 28 oktober. Tyvärr visade det sig att skaparen av den inte vågade skildra dagens verklighet, men väl gårdagens med krigets vansinne i centrum. Det senare var givetvis inte fel. Inget kan väl behöva belysas mer för att avskräcka varje individ för det vansinne krig innebär.

Bortglömd terrorism och falsk harmoni
Men det som förvånar är, att trots att det pågått en fruktansvärd terrorism i stora delar av världen de senaste 20 åren – IS – som i grymheter inte står 2:a världskriget efter, visades inget av detta?
Trots att denna terrors utövare utgår från islam och koranens texter, frammanas en bild av harmoni mellan olika religioner såväl i programmet som på bildskärmen. Vi behöver inte gå längre än till Malmö för att få bekräftat att det är i första hand är islamister som terroriserar judar och utsätter synagoger för attentat. Så den harmoni mellan religionerna man söker ge sken av stämmer inte alls!

Islam
Den fruktansvärda terrorism som spridit skräck och fasa i stora delar av världen är en utlöpare ur en av religionerna – Islam. Bilden av bedjande manliga muslimer i en moskè utan kvinnor söker frammana en slags religiös harmoni. Vad som inte framgår är ju att den döljer det kvinnoförakt och kvinnokränkning som är djupt rotat i Islam.

Trots att dagens terrorism (IS) hävdar ett deras ideologi grundas på koranen och sharia får en företrädare för Islam medverka med att framföra ett muslimskt böneutrop som börjar med Allahu Akbar vilket företrädare för bl a IS utropar när de spränger, lemlästar eller skär halsen av sina offer. (Även om frasen används också i andra sammanhang är den stötande i det här fallet).

Satt det mot förmodan en hemvänd Jihadist i salen och fick höra sin organisations stridsrop på denna plats kunde han inte annat än triumfera. Men även i övrigt var bönen som den lyder, en kränkning mot ututövare av andra religioner. Mig rör emellertid inte detta eftersom jag är ateist.

Religion främstas orsak till konflikt
Överhuvudtaget tyder bilderna på utövande religiösa företrädare inte på en utveckling mot ett mera utvecklat och moget samhälle utan snarare en tillbakagång mot något primitivt. Att därför i det här sammanhanget profilera religionerna som positiva aktörer för fred och mänsklig samlevnad är falskt.

Faktum är ju att religionerna såväl förr som i dag är bland de främsta orsakerna till krig och konflikter människor emellan. Att därför som Camilla Dahl helt aningslöst uttrycka sig på följande sätt kan inte försvaras även om hon hävdar att musik/konst inte har med politik att göra;

”En höjdpunkt kommer redan i början. Imamen Chokri Mensi gör det muslimska böneutropet med en klagande, åkallande kraft som får håren att resa sig. Detta till bilder på solglitter, minareter och klagomuren i Jerusalem”.

Olle Ljungbeck, Hanåsen 110, 80591 Gävle

Blått +rött= violett!

I denna gästkrönika reflekterar signaturen ”Nisse” över hur vår politiska färg kan förändras under livet. Under ungdomen är rött en vanlig färg, som sakta kan övergå i blått, när livet förändras, för att under vår ålderdom få en violett ton. Då grupptryck, karriär och ”vara till lags” faktorer har ersatts av livserfarenhet och klokskap.
……………………………………………………………………………………………………

”Krönika. Blått + rött = violett.
När man lyssnar på partiernas agitatorer, är det lätt att hålla med senaste talare.
För alla verkar vara övade i retorik, talekonst, och låter så himla övertygande.
Åtminstone lär det vara så för den åhörare som inte själv är övad i politiskt tänkande.
Kanske en del lyssnare därför velar mellan höger och vänster fot, mellan blått och rött.

”Den som inte är vänster i sin ungdom och höger i sin ålderdom är det något fel på.”

Ungefär så har jag hört många uttala sig. Det är ju inte särskilt artigt mot dem som var ”brådmogna,” alltså höger redan i unga år. Det behöver naturligtvis inte vara något fel i att vara före sin tid.
I undertecknads fall följde det mallen i ordspråket. Det vill säga, jag var först illröd,
och i högre ålder violett. Det beror på att erfarenheten i livet har lärt mig att högern har
många bra tankar, förutsatt att det är den social- och kulturkonservativa högern vi talar om.
Inte den höger som förordar råkapitalismen. Men då heter det kanske nyliberalism.

Att ta till sig impulser från höger måste inte nödvändigtvis förskjuta vissa impulser från vänstern, såsom ”Gör din plikt, kräv din rätt!”, eller det kristna ”Bären varandras bördor.”

Det går istället väldigt bra att addera de båda strömningarna så, att de bildar en ”violett” helhet.
Nu kanske någon tänker att det röda lägret hade många skurkar.
Ja, och sådana fanns kanske i flera ideologier.
Men det borde inte hindra att man sållar ut sådant som är brukbart i höger- respektive vänstertänket.
Det vill säga, man behöver inte välja mellan mellan blått och rött, mellan höger och vänster fot.
Stå på båda!”
………………………………………………………………………………

Tyvärr verkar många i dag leva efter devisen ”Kräv Din rätt, strunta i Din plikt och andras bördor.”
Det jag har lärt mig under 70 år är att allt som är Gratis, tappar sitt värde. När ansträngning
och förkovran ger dålig utdelning, så kan fusk, mygel vara en genväg till mer i plånboken.
Regeringen mässar ständigt om entreprenörskap, men att förenkla regelkrånglet för
småföretagare sker inte i praktiken. Troligen snubblar det på socialismens ideologi, med bilden av den tjocke utsugarkapitalisten, som har stora likheter med dagens vänsterprofeter, som ger med ena handen och tar dubbelt tillbaka med den andra. Allt under humanismens täckmantel.

”Dom är inte som vi!”

Här återkommer Olle Ljungbeck med en ny gästkrönika, som ger god analys över att ”Dom är inte som vi.” Ansvaret för den destruktiva samhällsutvecklingen är inte i första hand invandrarnas, utan våra inkompetenta och naiva politiker, vars integrations-
hindrande budskap MSM villigt basunerat ut. Orsaken är att de är mer lojala med EU:s och FN:s globala planer, än med sina medborgares framtid.
Om ingen drastisk förändring sker, så blir en konfrontation mellan värdbefolkningen och islams fundamentalister oundviklig.
……………………………………………………………………………………………………

Dom är inte som vi. Nej detta är ingen provokation. Den som har öppna ögon och sinnen och vågar erkänna verkligheten ser att en stor del av ”invandrarna” inte är som vi.

Viktiga faktorer för samhällsutveckling
Det har dock inte med biologi att göra utan med samhällsbildning, kultur och religion. Avgörande för om olika samhällen/individer skiljer sig från varandra är utvecklingen på till exempel följande områden:

-demokrati/diktatur normer
– existerande samhällsinstitutioner
– fungerande rättsordning
-gemensamma grundvärderingar, som skapar sammanhållning
– fredliga förhållanden inom landet men också med grannstaterna
– förhållandet mellan könen (jämställdhet)
– religion ( frihet att utöva och frihet från), accepterande att religionen inte får påverka det offentliga samhället och dess institutioner
– bildningsnivå (utrotad analfabetism och vidskepelse
– individens grad av frihet att själv forma sitt liv utan tvång och påverkan från religion och traditionella sedvänjor
– agaförbud
– lika rättigheter för män/kvinnor, flickor/pojkar, förbud mot tvångs/barngifte, rätten för individen att avvika från ”normala” normer när de inte skadar andra etc.

Mångkultur integrationshinder
Självklart påverkar ovanstående hur vi utvecklas som individer. Stora skillnader finns mellan mottagande samhällen och de samhällen som lämnas, vilket hindrar integration, men skapar också motsatsförhållanden, som leder till kriminalitet/stridigheter etc.

Mångkulturen skapar därför ofta motsättningar mellan den etniska befolkningen och den ankommande.

Dysfunktionella samhällen
Om man utifrån ovanstående studerar de samhällen (stater) som flertalet utomeuropeiska ”invandrare” kommer från i dag, finner man att skillnaderna mot svenska förhållanden är enorma. I dag kommer flertalet utomeuropeiska ”invandrare” från diktaturer (auktoritära system utan spår av medborgarinflytande), ständiga inbördes strider, som ofta har sin grund i stam- eller religionsmotsättningar, ingen religionsfrihet (oftast statsreligion, som styr människornas liv i detalj), uselt fungerande rättsordning och institutioner, utbredd analfabetism och därmed följande okunskap, vidskepelse.

Ojämlikhet mellan könen, som tar sig uttryck i grovt förtryck av flickor/kvinnor från såväl staten, religionen som från män/pojkar, klansamhällen där hedersvåld är utbrett. ”Öga för öga, tand för tand principen”, religion och politik är sammanvävda i varandra. Statligt och religiöst förtryck av individer som avviker från ”vedertagen” norm.

Självklart präglar sådana samhällen individernas värderingar och försvårar, ja rakt av är ett hinder för integration i det ”nya” samhället. Dessa värderingar lämnar de givetvis inte, när de stigit över gränsen till länder med demokratiska och samhällssystem, som ur filosofisk synpunkt måste anses mer utvecklade och civiliserade. Integration och fredlig samexistens blir självklart svårare att uppnå med ”invandring” från sådana samhällen än från länder med utvecklade samhällssystem.

Lika barn, leka bäst
Detta gör att det i Sverige fungerat väl med tidigare invandring eftersom flertalet kom från Europa med samma kulturella och religiösa bakgrund. Sannolikheten för att integrationen med dagens invandring skall fungera är inte troligt eftersom invandrarnas bakgrund är så annorlunda mot vår egen. Sverige har en låg sysselsättningsgrad bland ”invandrare” från utomeuropeiska länder. Detta beror med stor sannolikhet på att även i hemländerna är sysselsättningsgraden låg varför många ”invandrare” aldrig levt under organiserade sysselsättningsförhållanden. Med andra ord aldrig varit vana vid en 0700 till 1700 tillvaro. Flertalet av kvinnorna har aldrig förvärvsarbetat eftersom det strider mot religion och kultur.

Mer krav behövs, mindre av konsensus
Skall en integration bli möjlig måste vårt samhälle ställa ovillkorliga krav på ”invandrarna” inom den sfär, som alltför mycket skiljer sig från det nya landets normer och värderingar.  Här måste ovillkorlig anpassning ske. Religiösa och kulturella hänsyn får inte tas om sådana hindrar integration. I stället måste det nya samhället helt ta avstånd från och bekämpa religionen, när den skapar såväl integrationsproblem som motstånd från fundamentalister att låta de nya medborgarna anpassa sig till den nya kulturen.

Lag skall gälla för alla
Men också klart genom lagstiftning markera att vi inte på något vis accepterar deras kultur och religion när den strider mot de värderingar vi lagstiftat om och som av den etniska befolkningen anses vara grundläggande för samhället.
Därför skall statliga tjänstemän prioritera det sekulära samhället och inte som t ex DO ta strid  för  t ex religiös vidskepelse mot hygien- och klädregler inom tand- och sjukvårdens områden etc.

DO en stor olycka
DO.s agerande i flera sådana fall vittnar om en sällsynt omognad och brist på modernt tänkande. Ett fjärmande från religionens vidskepelse och ”kulturella” förtryck frigör människorna och gynnar därmed integration. DO är med andra ord fullständigt olämplig för sin uppgift. På en sådan tjänst skall vi ha människor som verkar för ett sekulärt samhälle och inte som nu arbetar för en återgång till medeltida förhållanden.

Förbud mot religiösa friskolor
Religiösa friskolor på islamistisk grund motverkar framförallt flickors integration, frigörelse och möjlighet att komma ut i arbetslivet. De måste därför förbjudas. I Sverige ökar man bidragen till religiösa samfund och förlänger därmed tiden mot ett sekulariserat och mindre våldsinriktat samhälle.

Moské brand katastrof, brända bilar , mord och våldtäkter är vardagsmat
För någon tid sedan utförde någon ( självklart oförsvarligt) ett attentat mot en moské i Eskilstuna. En kriminell invandrare som tidigare tuttat på kom det fram i efterförloppet och då tystnade medias uppbragta röster.
Men genast rycker ministrar och medier etc ut. Men när invandrare utför mord, våldtäkter, bombning och skjutning i många av våra städer och orter så gott som dagligen tiger myndigheter och politiker och medierna skriver så lite som möjligt om dessa grova brott.

Ökad islamisering = sämre integration och omvänt
Självklart skall inte offentliga medel gå till extrema religiösa organisationer som islam. I stället kommer efter attentatet mot moskén kraven på ökade medel för dessa! Det är lätt att bevisa att där islam ges utrymme i samhället är också våldet som störst och integrationen sämst.

Det råder i dag ingen tvekan om att Sverige blivit mer våldsutsatt efter ankomsten av ”invandrare” från de samhällen/stater jag ovan beskrivit. Vill vi få ner brottsligheten och inordna ”invandrarna” i samhället måste vi driva en, än mer sekulär invandringspolitikpolitik, men också hårdare krav på att invandrare skall leva upp till den värdegrund som vi lagstiftat om och som omfattas av majoriteteten av den ”etniska” befolkningen i Sverige.
I annat fall finns bara en väg – utvisning.

Strutsmentalitet
Den ”låt gå politik” som är förhärskande i dag när det gäller invandringen motverkar integrationen och skapar i stället parallell och klansamhällen, som kommer att öka motsättningarna och i förlängningen regelrätta krigstillstånd mellan ”etniska” svenskar och ”invandrarna”.

Dagens massinvandring är en katastrof på många sätt. Volymen är oförsvarligt hög.  Integrationen är i stort sett ett fiasko. Kraven på att ”invandrarna” skall leva upp till vårt samhälles krav på laglydnad och inordna sig efter vårt samhälles grundläggande normer och regler hävdas inte av myndigheterna. I stället för att ge stöd åt invandrarkvinnorna/flickorna går såväl det ekonomiska som annat stöd till de mest reaktionära och fundamentalistiska krafterna inom religionen/islam.

Kvinnoförtryck
Kvinnorna/flickorna är i dag i Sverige lika utsatta för hedersvåld, förtryck, tvångsgifte, hinder från förvärvsarbete och högre utbildning som de var i sina hemländer. De hindras från integration i det nya samhället genom att inte få leva och umgås med svenska ungdomar efter egen vilja. De muslimska/islamistiska friskolorna är inget annat än renodlade koranskolor. I dag växer det upp parallellsamhällen som svampar ur marken och koranen med sharialagar etc klavbinder de invandrare som vill integreras ja i många fall assimileras.

Dom är inte som vi
Den som i dag påstår att invandrarna är som vi, ljuger mot bättre vetande. Inte ens de som vill inordna sig i vårt samhälle kan göra detta eftersom politikerna, medierna på alla sätt sviker dem och i stället med sin undfallenhet gynnar subversiva krafter. De kulturella skillnaderna mellan oss och de som kommer från de – utifrån ett filosofiskt synsätt – utvecklade och civiliserade samhällena skiljer sig sålunda från oss såväl vad gäller värderingar som känslomässig mognad. Därför är det oförsvarligt att vi i dag tillåter muslimska friskolor som inte är något annat än koranskolor med en indoktrinering av barnen som inte hör hemma i vårt samhälle.

Empati saknas i stort vad gäller djuren. Skall det gå att leva tillsammans måste invandrarna helt och hållet anpassa sig till de värderingar vi lagstiftat om såväl vad gäller människor som djur.

Ökad risk för konfrontation
Min samlade uppfattning är att vi med en säkerhet av minst 90 procent står inför en kommande konfrontation med de invandrare som vidhåller att islams värderingar skall få fotfäste och gälla i Sverige. Denna konfrontation kommer med största säkerhet bli blodig och kräva många liv. När detta sker (och det kommer att ske) är de ansvariga – regerings- och riksdagspolitiker från och med 2006 och framåt.

Det är hög tid att de funderar över vad medborgarnas dom kommer att bli när denna konfrontation inträffar. Skall detta kunna förhindras måste invandringen minimeras och de fundamentalister som driver Islams värderingar antingen neutraliseras alternativt utvisas. Jag tvivlar inte det minsta på att denna förutsägelse blir en realitet om politikerna inte inser allvaret utan fortsätter samma ”låt gå politik” som hittills. Den oreglerade invandring regeringen tillåter i dag är så långt ifrån förnuft man kan komma. Den har kostat många svenskars liv. Och kommer att kosta många fler. Kriminaliteten vad beträffar våld/gruppvåldtäkter, grovt våld, rån etc har nått sådana proportioner att det kommer att sluta med stridigheter mellan den etniska befolkningen och invandrarna. Den kan bli blodigare än någon kunnat föreställa sig.

Skyldiga politiker
De skyldiga – politikerna – kommer inte ha minsta försvar att komma med. Regeringen har inte gjort minsta insats för att hindra framväxten av parallellsamhällen. Nu har vi därför ett stort antal sådana, där inte svenska lagar styr utan sharialagar. De människor som vistas där är lika underkuvade av fundamentalistiska islamister som de var i sitt hemland. De svenska politikerna har med andra ord acceppterat att många samhällen islamiseras i Sverige. Vi får ofta höra av politiker och pk-journalister att, ”Vi har klarat av det förr”. Men vi har aldrig klarat av något liknande dagens situation. Framförallt att invandrarna är utomeuropeiska med allt vad detta innebär. Men inte heller har vi vad mängden beträffar klarat av något liknande. Detta kommer politikerna snart bli varse. Men inte bara de utan hela svenska folket!

I dagarna har för övrigt presenterats ny statistik på bl a våldtäkter. Denna visar på att en överväldigande majoritet av de som dömts för våldtäkt i Sverige är utomeuropeiska invandrare.

Aldrig tidigare har så många kvinnor utsatts för gruppvåldtäkter/våldtäkter som efter invandrings-vågen 2005!”

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

……………………………………………………………………………………………………

Jag minns från min yrkestid hur svårt det var att få utomeuropeiska kvinnor att fullfölja SFI studier och att få dem i någon form av arbete. ”Lilla gymnastan du inte förstå, jag har man och barn, inte kunna jobba” var en vanlig kommentar.  Kvinnor med familj från t.ex Indien, Siri Lanka, Vietnam hade inte denna inställning, många kämpade trots sina funktionsproblem och gladde sig åt egen försörjning. Den som påstår att islam inte har inneboende svårigheter till integration, jämfört med andra religioner, sätter jag ingen tilltro till.
Lästips!
”Helig vrede” av Nicolai Sennels

Stoppa alla föreningsbidrag förutom till välfärden för våra svagaste!

Här återkommer gästkrönikör Karin Ferm med ett inlägg om politikernas generositet till landsmän som gynnar deras agenda. Frikostighet till kulturarbetare, men besparingar för de mest behövande. Finns rätt värdegrund i en ansökan om medel, så flödar miljonerna ut, men välfärden är det inte så noga med.
Jag kommer åter att tänka på Maslows behovstrappa, som politiker vänt upp och ner. Självförverkligande, ofta via slätstruket kulturarbete är viktigare än våra basbehov.
Jag upprepar mitt gamla förslag om en kolumn i deklarationen, där mångkulturella kan kryssa i för ett extra skatteuttag, för öronmärkta pengar till deras aktiviteter. Men det blir nog skralt med medel, när jag minns från yrkestiden, hur de kulturkompetenta nästan aldrig bjöd på en bulle till kaffet.

……………………………………………………………………………………………

”Biståndet bekostade från våra skattepengar, borde gå till ENBART ”Humanitär hjälp” och hålla sig inom ramen på 1 % av BNP och inte en krona mera!

Kulturelitens särställning
Är allt kulturarbete viktigare än våra poliser, blåljuspersonal, sjukvårdspersonal eller andra viktiga yrkesgrupper som sliter för att hålla landet på fötter?
En fråga som medborgarna borde ställa sig.
NEJ! Personer med icke samhällsproduktiva yrken, fritidsintressen och ”personlig utveckling” är inte viktigare än några andra, och borde också få känna på de ekonomiska indragningarna. De har alltid möjligheten att söka bidrag från privatpersoner med samma intressen, eller börja försörja sig själva.

Ansökan med PK fjäsk 
Finns kulturmarxism, mångkultur och feminism i föreningen eller i ansökarens bakgrund, då är det bara att klämma dit med allas lika värde i bidragsansökan till statligt finansierade fonder, så är det klart. Framgår det tydligt i syftet att projektet skall motverka rasism och främlingsfientlighet, så kan styrelsen plussa på i ren eufori.
Majoriteten av förortens kulturprojekt har inte åstadkommit ett dugg, mer än trevlig samvaro för projektetledaren och för deltagare som kräver att allt ska vara gratis. Utvärdering och uppföljning av konkreta resultat saknas ofta, bara floskler om hur trevligt deltagarna tyckte det var.

Allt gratis, kan bana väg till kriminalitet
Något som klarsynta SFI lärare, polis, socialarbetare och vårdpersonal vittnar om är hur omedvetna nyanlända och även tidigare migranter är, om vilka kostnader de orsakar skattebetalarna. Men det är inte konstigt, när ensamkommande ”barn,” (där över 80% har ljugit om sin ålder, som hitintills undersökts av rättsmedicinalverket). 

De får genast en gratis I-phone, nya cyklar, med uppassning dygnet om, som helt i onödan kostat oss ca 35 miljarder/år.
Hur skall de sedan förstå pengars värde, är svårt att förstå?
Plugga eller ta ett trist jobb är inget alternativ, när gatans kungar lockar lättledda pojkar med hävdelsebehov, med lättförtjänta tusenlappar, som även familjen kan uppskatta, vilket förstärker tystnadskulturen.
Politikerfjäsk med okunskap är ingen väg till integration. Majoriteten av förortens numera olösliga problem är politikerskapade, vilket är anledning till att de skönmålar med ”utmaningar,” så fort de öppnar munnen. De vägrar stänga av kranen, att medborgare lider nöd och tvingas torka upp är underordnat den heliga, men missbrukade asylrätten.

Intressegrupper prioriters, behövande nonchaleras
Idag har Sveriges Livsnödvändiga funktioner börjat krackelera och vår sociala välfärd för landets befolkning slutat att fungera. Myndigheterna drar in pengar från gamla, vården och andra livsnödvändiga samhällsfunktioner.  Samtidigt tävlar de olika myndigheterna om vilka som är mest givmilda till olika intressegrupper i samhället. De ställer därigenom grupper mot varandra, något som klingar falskt i värdegrunden, därför ljuger de och blånekar.

Stoppa alla bidrag till grupper som inte har någon livsnödvändig funktion för Svenska folket, fram till det att samtliga samhällsfunktioner fungerar till medborgarnas belåtenhet!

Nu, då Sverige inte har råd att se till sin egen befolknings välfärd, har vi inte heller råd att ge bort våra skattepengar till ideella frivilligorganisationer som sysslar med olika ”fritidsintressen” och särintressen.
Samtidigt som Regeringen, de olika myndigheterna och kommunerna utåt stramar åt invandringspolitiken så öser de pengar till invandrarna genom att ge bidrag till media, föreningar, hjälporganisationer och kulturen.

Skattemedel till politisk indoktrinering
Socialdemokraterna har i alla år bildat olika fackförbund, föreningar och intressegrupper, som fått ekonomiskt stöd av svenska folkets skattepengar. Dessa skattepengar har finansierat den politiska indoktrineringen och samtliga dessa ”paraplyorganisationer” har sedan pumpat in en del av de bidrag de fått till den socialdemokratiska partikassan.

Läraktiga invandrargrupper
Detta har vänstern varit snabba med att lära ut till de olika invandrargrupperna, där mottaglighetan ofta har varit större än för SFI studier.
Svenska folket ska inte bekosta invandrarnas kulturella eller religiösa särintressen.
Sverige har inskrivet i grundlagen att vi har religionsfrihet. Frihet från religiösa inslag i samhället, då religion är en privatsak.

Ingen insyn
Frivilligorganisationerna, media och intresseorganisationerna använder våra skattepengar som de vill utan svenska folkets insyn eller möjlighet att påverka. Vill de vara ”godhetsapostlar” borde de vara det med sina egna pengar, inte våra skattepengar.

Agitatorer, anarkister, aktivister på vänsterkanten, muslimer m.fl. kräver ofta, att vi andra ska betala för deras särintressen och även betala lön till de som arbetar ”frivilligt” med detta.
Så att de kan fortsätta att syssla med sina aktioner som ofta bryter mot både Lissabonfördraget, Schengenfördraget och Svensk lag samt mot flera EU-förordningar.

Folkets basbehov skall komma först
Ska Svenska folket bekosta ”kulturarbetarnas” intressen samtidigt som våra gamla svälter, våra sjuka hinner dö innan de får komma till en livsnödvändig operation, våra funktionsnedsatta blir av med sin nödvändiga assistenthjälp, våra sjuka bli av med sin sjukpenning, våra flickor, barn, kvinnor och även män som blir våldtagna, eftersom samhället inte klarar av att skydda sin egen befolkning, våra egna bostadslösa bli av med sin livsnödvändiga hjälp och frysa ihjäl ute på någon bänk eller i en källare?
Kan någon inte försörja sig själva på sitt eget arbete, borde de omskola sig till något annat.”
…………………………………………………………………………………………………

Länkar, till inlägget i kronologisk ordning.

https://openaid.se/sv/aid/2016/http://www.sst.a.se/bidrag/utbetaladebidrag/utbetaldastatsbidrag2015sid2.4.19f3f9d81531f2e7b32646c1.html

http://www.regeringen.se/4a6b83/contentassets/e926a751d9eb4c978c4d892c659ebc8e/utgiftsomrade-17-kultur-medier-trossamfund-och-fritid

http://www.hjalporganisationerna.se/

http://www.arvsfonden.se/beslut-om-stod

http://uvell.se/2017/05/15/konsumentfragor-en-annan-facklig-bastion/

http://uvell.se/2017/03/04/somalierna-i-sverige-sm-i-organisering/

http://uvell.se/2017/04/18/rattighetsindustrin-del-2/

http://uvell.se/2017/04/17/rattigheter-en-jatteindustri/

http://www.dn.se/nyheter/sverige/latt-fuska-med-foreningsbidrag/

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/bristande-kontroller-goer-att-foereningar-fuskar-178

http://www.unt.se/nyheter/uppsala/fusk-for-miljoner-i-ideella-foreningar-3958208.aspx

http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/fick-bidrag-trots-fuskmisstankar/dbbpbe!jCyrEtVlGoemL0LOUbDAnQ/

https://www.jp.se/article/grupp-ska-utreda-misstankt-fusk/

https://www.sydsvenskan.se/2006-04-26/muf-polisanmals-for-bidragsfusk

https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/annu-en-forening-bjod-in-is-forelasare

http://www.ystadsallehanda.se/skurup/misstankt-fusk-med-bidrag-polisanmalt/

http://www.regeringen.se/regeringskansliet/bidrag-till-foreningar-stiftelser-eller-internationella-organisationer-med-flera/

”Jag skäms över daltet med IS-krigarna!”

En äldre kvinna i rullstol rullade fram till podiet, efter en föreläsning om ”Islam och Israel.”

Där vi hade fått en kunskapsfylld föreläsning om islams historia. Om Muhammed, som under sitt liv fick en uppenbarelse, så fort det körde ihop sig under hans blodiga krig mot alla som stod i vägen för hans despotiska erövringsiver.

Kvinnan utbrast ”Jag är krigsbarn från Finland och vet vad krig innebär. Jag skäms, jag skäms över Sveriges daltande med återvändande mördare.”

(En lapp om halsen, för att ensam färdas lång väg, var verkligheten för ca 70.000 barn från Finland till Sverige under åren 1939-1944).

Vi var många som höll med.

IS-återvändare
Förra veckan besegrades IS i sin självutnämnda huvudstad Raqqa i Syrien. Många av dessa terrorister blir tillfångatagna, en del försöker fly och hoppas på hjälp från ambassader, för irakiska, iranska och turkiska myndigheter kommer att döma dem hårt, dödsstraff kan inte uteslutas. Jag anser att de bör stanna där de är och att UD slår dövörat till.

De har av egen fri vilja anslutit sig till denna mördarskvadron i tron att utan efterräkningar får mörda, våldta, tortera oskyldiga barn som vuxna, som anses som otrogna, med stöd av Koranen. Men risk finns att media med vänsterns mångkulturella hybris drar på snyftkranen.

”I andra länder finns lagstiftning som innebär att ett åtal väntar IS-resenärer som återvänder. I Sverige blev det straffbart med terrorresor först i våras. Man kan åka från halshuggningar i Raqqa till sin lägenhet i Angered utan att det får någon straffrättslig påföljd” säger terrorforskaren Magnus Ranstorp. (TT 23/10) 

Nej, i vårt humana land har regeringen med MP i täten förordat återanpassningsprogram för dessa själar, med stort belöningssystem för deras bestialiska gärningar. Här känns det som Jesus förlåtelselära ligger i lä.

Vänsterns rasism mot förövare
Jag anser att vänsteraktivister i sin självgodhet bedriver rasism, när de allt för ofta fråntar terrorister och grova brottslingar från utomeuropeiska länder ansvaret för sina egna gärningar, vilket gäller för oss andra, när vi bryter mot lagen. Att värdegrunden har olika värde beroende på härkomst har jag förstått länge.

I stället för att inse sin oförmåga och ovilja att se vad som händer och hänt, så ägnar radikala vänsteraktivister mycket tid åt att protestera mot hårdare straff, tiggeriförbud, utvisningar och nätets kommentarer. Där allt som inte överensstämmer med deras värdegrund är rasism och främlingsfientlighet. Deras favorit nätverk är #jagärhär, som har specialiserat sig på okynnesanmälningar och hot mot främst kända, invandringskritiska avsändare på nätet, under sken av att motverka hat och hot. Nya Tider som ingår i deras hatobjekt har granskat deras verksamhet under v.42-43 och funnit en stor, statsunderstödd ”trollfabrik.”

” I Sverige är det mesta rasism”
Skrev en mejlvän och bifogade länken nedan.
Rekordet tar nog en anmälare i Laholm. Visste Ni inte att parkeringsböter var rasistiska, så läs denna artikel i Hallandsposten.
http://www.hallandsposten.se/nyheter/laholm/man-anser-att-p-b%C3%B6ter-var-fr%C3%A4mlingsfientliga-1.348304

Håll i Er nu:
” En man har gjort en polisanmälan om tjänstefel. Han anser att det var diskriminerande av kommunen att beordra kontrollen, eftersom särskilt sfi-elevers bilar drabbats.
Mannen medger att även svenska bilar lappats, men hävdar att det gjordes bara för att dölja att uppsåtet egentligen var rasistiskt.”

Eller om den äldre kvinnan, som uttryckte sig oförsiktigt i en kommentar på nätet och blev bötfälld med besked eller om tandhygienisten på Gotland, som hade fräckheten att misstänka att ensamkommande barn var äldre än de angav med tanke på deras tandstatus. Nu riskerar han att få gå från hus och hem, när kommunen överklagade hans anmälan till Migrationsverket med stjärnadvokat. I ett mål där han av domstol tidigare fått rätt. Exemplen är otaliga.
http://www.friatider.se/71-rig-kvinna-talas-f-r-facebook-inl-gg-om-sk-ggbarnhttps://samnytt.se/bernt-forsokte-stoppa-aldersfusket-kan-forlora-sin-lagenhet/

”Tyrunan” ej hets mot folkgrupp
Många grät nog av förtrytelse, när JO inte kunde fälla Nordiska Motståndsrörelsens symbol ”Tyrunan” för hets mot folkgrupp. JO kanske var pålästa om att symbolen ursprungligen var en anti nazistisk symbol.

Kanske JO tänkte på att alla röda flaggor i första maj tågen också kunde ryka, för flaggorna kan då  tolkas som hets mot >90 miljoner Sovjetmedborgare, som Stalin lät mörda.

http://www.helahalsingland.se/opinion/ledare/kampen-om-nordens-frihet-hur-nazisterna-nu-anvander-en-antinazistisk-symbol

Frisedel för hatpredikanter?
Jag tror att de flesta anmälningar är till för att skrämma medborgare från att öppna munnen och jag upprepar min fråga: Har någon läst om fällande dom mot hatpredikanter i moskéer?

Ett högt pris
En ny bok ”Priset,”  kommer ut på debattförlaget den 12 dec. Där våra mest kända kritiker mot förd massinvandring beskriver vad de utsatts för av korrekta makthavare och traditionell media. Författarna är Karl-Olov Arnstberg, Ingrid Björkman, Julia Caesar, Ingrid Carlqvist, Mats Dagerlind, Kajsa Ekholm Friedman, Marika Formgren, Jonathan Friedman, Anna Hagwall, Jan Milld, Gunnar Sandelin och Jan Sjunnesson.
https://morklaggning.wordpress.com/2017/10/25/en-ny-bok-fran-debattforlaget/

” Med en förmånlig förskottsinbetalning får du den före jul. Sätt in 190 kr på plusgiro 463 33 86-0, markera med signatur och meddela på koa@arnstberg.se eller koarnstberg@gmail.com vart boken ska skickas. Moms och frakt ingår.” Meddelar K-A Arnstberg i länken.
En passande julklapp till Stefan Löfven med ministrar och till de i Er omgivning, som vägrar nyktra till!

Frågan är hur högt pris vi medborgare får betala för politikers humanitära stormakt och hur många som insett att de skäms inför valet nästa år?

Sexualbrottslingars härkomst, en studie som Morgan Johansson inte vill göra

En gedigen studie har utförts av Joakim P Jonasson, som jag förmodar att vår mångkulturella regering med lojala betjänter inte vill ta del av.

”Sexualbrottslighet bland män födda i Sverige och i utlandet EN MEDBORGARSTUDIE”
https://pjjonasson.wordpress.com/2017/10/23/ny-undersokning-om-utlanningar-och-sexualbrott/

Inrikesminister Morgan Johansson vägrar att ge BRÅ ett undersökningsuppdrag om förövarnas hemvist, besvärligt är när nu kändisadvokaten Elisabeth Massi Fritz äntligen har vaknat och kräver fakta om brottslingens härkomst.

Där hon i denna studie får veta att i fällande domar under åren 2012- 2015 har bl.a.

  • 84 % av alla domar för grov våldtäkt begåtts av utomeuropeiska invandrare
  • 90 % av alla gruppvåldtäkter begåtts av utomeuropeiska invandrare
  • 95,6 % av alla överfallsvåldtäkter begåtts av män med utländsk härkomst
  • 85 % av alla homovåldtäkter begåtts av afghaner

Kanske siffran för homovåldtäkter delvist kan förklaras med traditionen ”bacha bazi,”där unga pojkar köps och får dansa för äldre män, uppvisningen slutar ofta med våldtäkt.

Anledningen till inrikesministern faktavägran är att han lyssnat för mycket på expertis med vänsterns ideologi, som ständigt förkunnar att invandringsrelaterad brottslighet beror på utanförskap och socio/ekonomiska skillnader, vilket är en sanning med stor modifikation.

Författaren har tagit del av ca 4.000 fällande sexualbrottsdomar under åren 2012- 2017 med syfte att lyfta fram förövarnas härkomst och typ av sexualbrott. Ett imponerande arbete! Jag lyfter här först fram hans – sammanfattning av resultat och därefter hans – slutord och är precis som författaren mycket tacksam för spridning av länken ovan.

……………………………………………………………………………………………………..

Citat från studien
”En undersökning av nästan samtliga fällande domar för sexualbrott 2012-2017 visar att:
• Andelen dömda svenskar, i proportion till andra grupper, har minskat sedan 2013 och sjunkit kraftigt de senaste två åren.
• Män med utomeuropeisk härkomst begår 84% av grova våldtäkter. Svenskar kommer först på fjärde plats, efter afghaner, irakier och somalier.
• Två av tre grova våldtäkter begås av asylsökande eller män som getts uppehållstillstånd.
• Landsgrupper med högst faktor (sannolikhet) att begå grov våldtäkt är i turordning algerier, afghaner, tunisier, marockaner och palestinier.
• 95,6% av överfallsvåldtäkter begås av män med utländsk härkomst.
• Flest överfallsvåldtäkter räknat i individer begås i turordning av somalier, eritreaner, algerier, irakier och gambier.
• Flest överfallsvåldtäkter begås i Stockholm, Hudiksvall och Eskilstuna.
• 90% av gruppvåldtäkter begås av män med utomeuropeisk härkomst. Var fjärde våldtäktsman som agerat i grupp är afghan.
• Flest våldtäktsmän som agerat i grupp har dömts i Ystad, Eksjö och Uppsala. Göteborg är på 11:e plats, Stockholm 16:e och Malmö 21:a.
• Utlänningar ofredar svenskar sexuellt i mycket större utsträckning än andra utlänningar.
• Män med europeisk härkomst begår oftast andra former av sexuellt ofredande än tafsning. Tre fjärdedelar av dömda afrikaner har tafsat på sitt offer.
• En majoritet av de som döms för koppleri är rumäner.
• Homovåldtäkters andel av totala våldtäkter har stigit kraftigt de senaste åren, samtidigt är gruppvåldtäkt mot män nu den vanligaste kategorin.
• 85% av de som dömts för gruppvåldtäkt mot män är afghaner.
• Adopterade män, oavsett land, begår sexualbrott i högre utsträckning än inte bara svenskar utan även icke-adopterade från samma landsgrupp.
• Svenska män är överrepresenterade i endast tre rubriceringar: köp av sexuell handling av barn, barnpornografibrott och utnyttjande av barn för sexuell posering.

Ladda ner studien här (PDF, 3 MB) | Alternativ

Slutord
Enligt Brottsförebyggande Rådet anmäldes 6720 våldtäkter under 2016.
Det betyder att om du lagt 80 minuter på att läsa denna undersökning har det hunnit ske ännu en våldtäkt någonstans i Sverige.
Det är delvis en fråga om resurser och strängare straff, men till stor del är våldtäktsepidemin ett importerat problem.

De partier som möjliggjort nuvarande situation var genom BRÅs tidigare rapporter fullt medvetna om riskerna med massinvandring från tredje världen. De tyckte det var värt ökat lidande för ursprungsbefolkningen för att de skulle få bygga sin mångkulturella utopi, det helvete som andra nu försöker ställa till rätta.

Som jag nämnde i inledningen gör jag inga anspråk på att vara opartisk i frågan, men jag gör anspråk på att källdatan är korrekt och att urvalet av domar är rättvist och så komplett som överhuvudtaget möjligt.

Jag förutsätter ändå att undersökningen antingen kommer försöka tigas ihjäl eller relativiseras med fantasins alla tillgängliga medel. Relativisterna kämpar dock i uppförsbacke eftersom undersökningen bara omfattar fällande domar där skuldfrågan inte är öppen för tolkning. Vanligtvis studeras anmälda brott och då kan relativisterna använda fantasibegreppet ”ökad anmälningsbenägenhet” för att mota fakta i grind. Det förut så populära fantasibegreppet ”mörkertal” används sällan efter det blev allmänt känt hur stor del av brott elitens gunstlingar står för.

Fenomen som ökad anmälningsbenägenhet och mörkertal finns självklart, men det som är utmärkande för kriminologer är att de använder begreppen som verktyg för att justera statistik efter eget tycke och smak.

Relativisternas okrönte konung Jerzy Sarnecki tog nog priset när han i Metro januari 2016 försökte hävda att utlänningars överrepresentation i våldtäkter skulle bero på socioekonomiska faktorer.

Man kan undra vilken forskning baserad i verkligheten skulle visa att fattigdom ger män lust att våldta kvinnor. Marxister som Jerzy Sarnecki ser brott som en slags klasskamp och förefaller motiveras av att hindra effektiva lösningar snarare än att minska brottsligheten.

Det går tvärtom att relativisera åt andra hållet med mycket starkare grund att stå på.

Hur många åklagare använder sin makt till att påverka statistiken genom att sätta ribban lägre för åtal mot svenskar än utlänningar?

Det kan både vara ett medvetet val — det framgår av utvisningsstatistiken hur många åklagare inte ens tycker utländska våldtäktsmän ska riskera utvisning — men också omedvetet, att de känner press uppifrån att försöka forma kriminalstatistiken enligt den politiskt korrekta bilden.

Rättsmedicinalverkets utredningar har visat att runt 80 % av så kallade ensamkommande flyktingbarn har ljugit om sin ålder. Det har fått många svåra konsekvenser för samhället, varav en är att dessa män åtnjuter kraftig straffrabatt och undgår utvisning om de döms för brott. Efter flera år med dessa åldersbluffar har en klasskillnad utkristalliserat sig där dessa behandlas med silkesvantar medan svenska män i samma ålder, eller också för den delen andra generationens invandrare, straffas korrekt enligt nuvarande lagstiftning. Det är en enorm rättsskandal att en åldersbluffande utlänning kan komma undan med ett års ungdomsvård för grov våldtäkt medan en svensk döms till 6 års fängelse för samma brott. Det kan tyckas att båda borde straffas med 20 års fängelse, men det är en annan diskussion.” Slut citat.
…………………………………………………………………………………………………

Nog är det förunderligt att all denna djävulskap som medborgarna får stå ut med är orsakat av medelmåttiga och karriärlystna politiker, som inte skyr några medel för att glänsa med sin humanitära stormakt! Inställsamheten går på högvarv mot EU och FN, medan dövheten gör detsamma mot de egna landsmännen. Så visst kom #MeToo kampanjen lägligt för att avleda uppmärksamheten mot majoriteten av förövarna, där offren har små möjligheter att komma undan, till skillnad från kulturelitens kvinnor.

I författarens länk kan kommentarer följas. Om BRÅ fått göra sitt jobb eller Medias vetenskapsjournalister, så hade en privatperson inte behövt utföra den. Vanligt är att i en sådan omfattande genomgång kan smyga sig in mindre fel, som korrekta nu vill använda för underminering av innehåll.

En opponents uppgift är till exempel att fokusera på det relevanta, väsentligheter skall vara i fokus ej detaljer, argument skall alltid finnas för synpunkter, frågor skall vara konkreta och en trevlig ton rekommenderas och att visa respekt till författaren…

Men här finns många brister hos de politiskt korrekta.

Dessa samhällets hycklare!

Dessa samhällets hycklare
Skriver gästkrönikor Olle Lindbeck i detta inlägg. Han tar upp hur rättssamhället sviker, när förövare inte bestraffas och hur de mest utsatta kvinnorna lämnas i sticket. Fegheten och hyckleriet hos regeringen är utbredd, långt ner i organisationen. När Lindbäck agerar externt till makthavare om könsstympning, barnäktenskap, blir det locket på.
När t.o.m. riksdagsledamoten Elin Lundgren (S) i Gävle anmäler Lindbeck för hets mot folkgrupp, när han på torget stod med ett plakat, där han protesterade mot kvinnovåldet, då förstår vi att skam går på torra land.
Att inte irritera islamister är högsta prioritet hos makteliten. Nu styrs regeringen av medias drev, till åtgärder mot trakasserier, men glömmer det grova våldet mot kvinnor utan valfrihet. Vid närmare granskning är det faktiskt rasism det handlar om.
…………………………………………………………………………………………………

”Förövare måste bestraffas 
Det krävdes endast att ett dussintal kändiskvinnor skulle gå ut i medierna om att män sextrakasserat dem för att drevet skulle vara i gång. Men som så ofta missar man problemets kärna. Med detta menar jag inte, att de egenmäktiga sexuella närmandena som inte leder till våld, men ändå är krän-kande skall accepteras. Självklart inte. Skall vår lagstiftning om jämställdhet mellan kvinna och man ha någon vikt och mening måste den som förorättar och kränker motsatt kön givetvis bestraffas.

Rättssamhället sviker
Men tyvärr är det så i dag att de som skall upprätthålla våra lagar och därmed rättssamhället, ständigt sviker. Detta gäller de allra grövsta sexuella, värdegrundsrelaterade kränkningarna av svenska som invandrarkvinnor. De händelser som nu har lett till att jämställdhetsministern inbjudit arbetsmarknadens parter till ett möte för att diskutera hur sexuella övergrepp och trakasserier kan förebyggas verkar emellertid något sen kommet. Självklart borde regeringen omgående efter massin-vandringen – från länder där kvinnor närmast betraktas som andra klassens medborgare och där mannen i stort sett kan behandla dem hur han vill – gått in med kraftfulla åtgärder för att förekomma och skydda dessa kvinnor. Därmed också förebyggt den våldtäktsvåg som nu sveper över vårt land och som vi ser och hör om så gott som dagligen. Då skulle man kanske inte minst kunnat skydda svenska kvinnor från de massvåldtäkter som nu blivit ett resultat av politikernas ”humanism”.

Svårast utsatta skall hjälpas först
Man kan likna dessa två problem vid en svårartad olycka. På en olycksplats befinner sig såväl psykiskt som fysiskt skadade människor. En del svårt skadade och traumatiserade andra mindre. Vad ambulansförarna då inte gör är att först ”rädda” de med lätta skador och föra dem i säkerhet. Självklart tar ambulanspersonalen hand om de traumatiserade och svårt fysiskt skadade först och sätter in snabb akut hjälp åt dem. När nu regeringen inbjuder arbetsmarknadens parter att diskutera hur problem som övergrepp och sexuella trakasserier kan förebyggas kan jag inte se det på annat sätt än att man lämnar de svårast skadade utan hjälp. Dessa är de tusentals kvinnor som våldtagits av in-vandrare och alla de invandrade kvinnor som dagligen utsätts för våld och trakasserier av ”sina egna” överallt i samhället inte minst i alla no-go-zoner och parallellsamhällen.

Regeringens fega hyckleri
Skall man hjälpa dessa – de svårast utsatta – så är det då inte heller i första hand arbetsmarknadens parter man skall föra dialog med.  Att detta beror på den vanligaste förnekelsen av invandringens många problem för rädslan att stämplas som främlingsfientlig, rasist etc är ostridigt. Men med denna feghet och hyckleri avslöjar man också att världens mest humanistiska regering i verkligheten är dess motsats. Liknelsen med en svår olycka kan väl överföras på dagens situation orsakad av massinvandringen.

Våldtäkterna och trakasserierna från invandrarmän mot svenska kvinnor/flickor har i dag närmast karaktären av en epidemi. Våldet mot invandrarkvinnor/flickor är inte mindre, men tar sig många fler uttryck. Det gemensamma med de våldtagna svenska kvinnorna och invandrarkvinnorna är att man från samhällets sida lämnat dem helt åt sitt öde i sin beröringsskräck för det som benämns invandrarfientlighet, rasism etc. Hellre får för-trycket och våldet mot dessa ta sig nästan vilka som helst uttryck utan att de ansvariga ingriper i rädslan av att bli fläckade som främlingsfientlig, rasist etc etc.

Lindbeck agerar, men ingen reagerar
Efter att det för några år sedan blivit känt att ett stort antal flickor vid skolor i Kalmar och Norrköping könsstympats uppmärksammade jag ett antal myndigheter om detta. I det arbetet hade jag kontakt med såväl Riksåklagaren (RÅ), åklagarkamrar, polis, riksdagsledamöter etc. Trots att jag skrev till ett stort antal riksdagsledamöter om missförhållandena fick jag aldrig något svar. (Det borde vara en grundlags-fäst skyldighet att regerings- riks-dagsledamöter skall vara skyldiga att i riksdagen eller till rättsmyndigheter anmäla händelser av allvarlig art som de meddelats av medborgarna). Till moderaternas f d justitieminister har jag skickat många mail om ovanstående utan att någon gång ha fått ett enda svar. Efter att ha lagt ner mycket arbete och energi i ett och ett halvt år fick jag vid ytterligare en påstötning till en åklagarkammare om könsstympningen beskedet att man från högre ort uppmanats att inte agera i frågan därför att det kunde irritera ledande islamister! Då gav jag upp. Men påtalade samtidigt detta för ett flertal riksdagsledamöter och myndighetspersoner utan att någon agerade!

Förbjud religiösa friskolor!
Samma arbete har jag också ägnat åt att få religiösa muslimska friskolor förbjudna. Ingen som arbetar inom skolväsendet eller på de myndigheter som har som uppgift att granska den svenska skolan är ovetande om att de muslimska friskolorna inte är något annat än koranskolor. Förutom att barnen i många fall utbildas att inte ta till sig våra värderingar, fostras de kvinnliga eleverna till samma underdånighet mot mannen som gäller i deras hemländer. Bl a Römosseskolan i Göteborg är ett utmärkt exempel på detta.

Hederskultur blundas det för 
Det är väl känt av regeringen, myndigheter och politiker att i Sverige förekommer barnäktenskap, tvångsäktenskap, kvinnlig könsstympning, men några reella åtgärder för att förhindra dessa förekommer inte. Offentliga organ påstår att ca åttio tusen ungdomar inte själva får välja den partner de vill vara tillsammans med. Vilka kränkningar är dessa ungdomar utsatta för när föräldrar/släktingar tvingar dem att vara ihop med individer mot sin vilja? Och vilka psykiska trakasserier innebär det under lång tid.

Drevet styr
När nu regeringen skall visa handlingskraft gör man det som vanligt utan att ha tänkt efter före. Utan följer de som skapat drevet. Om man hade för avsikt att avbryta massvåldtäkter och våldet och förtrycket mot invandrarkvinnor (inte minst hedersvåldet) är det ju inte i första hand arbetsmarknadens parter man skall diskutera frågan med. Låt dem gärna vara med men de kan inte gör mycket av de problem, som jag belyser här.

Riksdagskvinna(s) anmäler välgrundad protest
Ett obestridligt exempel på hur politiker etc vägrar erkänna våldet från invandrare blev jag själv på-mind om för någon vecka sedan. När jag då stod på Stortorget i Gävle med mitt plakat med fördömanden av våldet mot såväl svenska som invandrarkvinnor kom den socialdemokratiska riksdagsledamoten Elin Lundgren förbi. Utan att bry sig det minsta om ifall det som stod på mitt plakat höll sig inom yttrandefrihetens ram anmälde hon mig för hets mot folkgrupp. Men inte nog med detta hon anklagade mig också falskt (på Facebook) för att vara dömd för detta tidigare. När jag då polisanmälde henne eftersom jag i mitt 85-åriga liv aldrig blivit vare sig dömd eller straffad tog hon bort det utan någon som helst ursäkt! Polisen insåg emellertid med vem man hade att gör och ignorerade henne helt.

Sexuella trakasserier allvarligare än mord?
Jag kan inte se dagens manifestationer mot verbala och fysiska trakasserier på annat sätt, än att dessa primitiva beteenden enligt regeringen, pk-eliten inom politikerkåren, media och FI, är vad avser brutalitet, råhet, kränkning, livstids smärta och livslångt fysiskt och psykiskt lidande överordnat och allvarligare än : mord, gruppvåldtäkter/våldtäkter, kvinnlig könsstympning, barn -och tvångsäktenskap, hedersvåld begått av invandrare i massinvandringens spår.

Inga manifestationer mot förortens förövare
För varför ordnas det inga manifestationer och kraftfulla åtgärder från regeringens, mediernas och FI. S sida varifrån våldet än kommer? Och varför benämns vi som inte enbart vill bekämpa invandrarvåldet utan allt våld varifrån det än kommer för rasister, främlingsfientliga etc.

Skillnad i valmöjlighet
Jag vill dock nämna en icke oväsentlig skillnaden mellan å ena sidan den grupp som nu manifesterar och den andra gruppen våldtagna kvinnor och in-vandrakvinnor. MeToo:s kvinnor har haft friheten, åtminstone i flertalet fall att välja bort förnedringen. Att man inte gjort detta har såväl sina förklaringar som omöjliga sådana. De våldtagna, könsstympade, de utsatta för barn- äktenskap, tvångsgifta och utsatta för hedersvåld liksom de 80000 ungdomarna hade inte det och har det inte i dag heller.

PK-rasister?
Liknar inte dagens manifestationer den klassiska rasismen. Å ena sidan en viss befolkningsgrupp som dessutom vad hudfärg/kultur beträffar skiljer sig från den andra gruppen? Att inte våga kritisera en viss grupp om sakliga skäl föreligger är lika mycket rasism som att göra det om inga sådana finns.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle”

Glömska och selektivt minne hos MeToo:s kvinnor?

”… Jag blir upprörd över hur media flyttar fokus från alla gruppvåldtäkter till att vita svenska män har tafsat och kommit med skamliga förslag. Allt för att män och kvinnor skall komma på kant, medan förövare kommer undan med sina brott. Det är en utstuderad plan för att splittra befolkningen. Känns otroligt olustigt. Tyvärr går många på det. Denna procedur började i USA” var kommentaren från signaturen ”Hans K” i går.

Canossavandring
Men i MSM pågår en ”Canossavandring” av kulturelitens män, med skam och rodnad lovar de göra bot och bättring i nyhetssändningar och debattforum.

DN:s Peter Wolodarski skrev i sin söndagskrönika (22/10) att vi kanske bevittnar det bästa som hänt i jämställdhet på länge. Tyvärr är jag inte lika säker.

När media med kultureliten basunerar ut samma budskap blir jag misstänksam, för då är det oftast något lurt bakom och mycket som de glömmer.

Glömska
Konstigt att dessa radikala feminister aldrig har kommit på tanken att demonstrera för förortens kvinnor, som önskar få leva sitt eget liv, utan förföljelse av män och deras ”skäggiga skuggor.”

Nej, med sjal på huvudet tågade de för flera år sedan upp till Beatrice Ask och framförde rätten att få bära sjal, efter mycket passande sjal-avrycknings-incidenser innan FI presenterades.

Aldrig ett ont ord om den afghanska sedan ”bacha bazi” där unga pojkar dansar för äldre män, för att sedan bli våldtagna eller om bestialiska gruppvåldtäkter på ensamma kvinnor, där medhårsstrykande domstolar vägrar utvisning.

Aldrig ett ord om hederskultur, balkongflickor, småflickor som mot sin vilja blir bortgifta eller som kommer hem från semester och har svårt att sitta.

Men, nu rullar sexuella trakasserier fram med en vindstyrka, som t.o.m. får kulturchefen Björn Wiman i DN att böja på huvudet.

Selektivt minne
Låt mig tydligt få säga att jag tror att många vittnesmål har god sanningshalt. Personal inom t.ex. restaurangbranschen kan vara utsatta av både anställda och gäster.

Men från min yrkestid inom neurologi, så vet jag hur selektivt och opålitligt vårt minne är, när vår minnesbank analyseras. Det är mycket lätt att vi färgas av nutida strömningar och när radikala feministers kikarsikte inte vill se förortens kvinnoförtryck, finns all anledning till oro.

Vi minns det vi vill minnas!
Ett tag var jag frestad att anmäla en händelse till &MeToo kampanjen från Bergfästet i Laxå 1962. Men jag förstod direkt att mitt minne inte platsade i jakten på vita, medelålders män.

Minns att Cool Candys spelade och hur jag äntligen blev uppbjuden av en kavaljer.

Han tog ett stadigt grepp om midjan och förde mig resolut in i det lilla mörka rum där kärleksparen dansade tätt. Plötsligt kände jag hans ena hand på min okramade stjärt.

Sexuellt trakasseri?

Nej, nej jag blev snarare mer förtjust än förfärad, för att jag också fick vara med i svängen.

Kvinnors ansvar att säga ifrån
Att direkt säga ifrån kan vara svårt första gången ett sexuellt trakasseri sker. Skillnaden kan vara stor, när, hur och var det sker. Och inte minst vilken ställning förövaren innehar. Tyvärr är det enklare att ta på sig offerkoftan, än att vid återkommande upprepningar resolut säga ifrån, att det här accepterar inte jag. Att le och jamsa med tror jag många kvinnor gjorde när den berömde filmproducenten Harvery Weinstein inte höll händerna i styr i hopp om att det skulle underlätta karriären.

Vi har alla ett ansvar för det vi säger och gör, men vad MeToo:s kvinnor ofta glömmer är att deras ansvar är lika stort för det de inte säger och inte gör.Talibantal utan talibaner?
Gudrun Schyman kanske filar på ett nytt talibantal, utan talibaner, där vita män släpas till skampålen från det strukturella patriarkatet. För hon måste självklart ta hänsyn till vänsterns ”sugar mamas” som bedriver närhetsterapi med brunögda och ensamma barn i obestämd ålder.

Regeringen har sammankallat alla arbetsmarknadens parter, för samtal om vad som behöver göras. Självklart är det besvärligt, när värdegrunden visar sig vara mycket skör, då många av kulturelitens män visar sig ha samma anlag som ”Kapten Klänning.”

Jag misstänker starkt att kommentaren från ”Hans K” inledningsvis är mer sanningsenlig än regeringens vackra, men innehållslösa ord. Splittra, söndra och avleda uppmärksamheten ifrån sig själv har varit maktens medel i alla tider.

( Att gå till Canossa
Canossa är en medeltida borg, numera en borgruin i Italien.
Dit begav sig den tyske kejsaren Henrik IV av det saliska huset 1077. Anledningen var att kejsaren hade blivit bannlyst av påven Gregorius VII för sin uppstudsighet mot kyrkan. Vilket måste upphävas för framtida maktutövning.  Efter tre dagars barfotavandring i botgörardräkt till Canossa fick han sin önskan uppfylld. Därigenom återvann han politiskt status i den pågående så kallade investiturstriden, som var en konflikt mellan påvens makt och kejsarens om kyrkliga ämbetstillsättningar.

Kejsar Bismarck myntade sedan uttrycket ”gå till Canossa” vilket betyder att förödmjuka sig, krypa till korset. Dagens påve är multikulturella godhetsapostlar, som alltför många maktfyllda ämbeten innehar, vars syndare nu tvingas ut på Canossavandring.
Det som upprör påven och hans hov är mer sturska medborgare som vägrar sätta på sig botgörardräkt och ta tillbaka sina åsikter, trots att han med sina småpåvars hjälp vill bannlysa det som skrivs på nätet, som inte överensstämmer med allas lika värde.

Vad kommer nästa drag att bli, när effekten av hot, skrämsel och straff uteblir??)

URMINNES HÄVDRÄTT ÄR VÅRT ARV!

Vårt arv
Ett arv kan förbättra vår ekonomi, men också försämra nära relationer, om arvskiftet inte går rätt till. Denna gång skriver Karin Ferm ett gästinlägg, om gamla rättsliga begrepp, som var helt okända för mig. Dessvärre för dagens politiker och rättsväsende också. Att känna till vår historia är en viktig del av vårt kulturarv.
Det handlar till exempel om svenskföddas nyttjanderätt till mark, fiske och allemansrätten. Rättigheter, som vilar på ”urminnes rätt” en gammal regel, som innebär att utnyttjande från tidigare generationer <1880 inte får tilldelas andra. Vilket innebär att Du, som kan hävda denna rätt, har rätten att fiska i en sjö, ta ved i skog för husbehov om tidigare generationer haft denna äganderätt, även om Du inte bor där.
Regeln upphörde 1972. Men om Du härstammar från familjer som bodde i Sverige före 1972, kan Du hänvisa till ”urminnes hävd.” Men i dag tycks det som hela landet kan erbjudas andra, som kommer utifrån av generösa politiker.
(Skribenten har låtit en expert i allemansrätt granska och godkänna texten)
…………………………………………………………………………………………………………..

Regeln för urminnets hävd lyder:
”Det är urminnes häfd: där man någon fast egendom eller rättighet i så lång tid okvald och ohindrad besutit, nyttjat och brukat hafver, att ingen minnes eller af sanna sago vet, huru hans förfäder eller fångesmän först därtill komne äro”.
Ett arv som vi inte har rätt att ge bort till andra!

Vad många inte förstår är att viss rätt, som Svenska Medborgare ärvt genom urminnes hävd, inte får ges bort till andra. För att man med framgång ska kunna påtala ”urminnes hävd” måste utnyttjandet ha påbörjats innan 1880-talet. Regeln ” urminnes hävd” upphörde 1972.

Alltså är det vi som levde i Sverige eller härstammar från familjer som bodde i Sverige långt före 1972, som kan hänvisa till rättigheter enligt ”urminnes hävd”.

Ett tankeexperiment!
Om min släkt av ”urminnes hävd” haft rätt att fiska i en sjö, som numera är privatägd, kan den nya ägaren inte hindra mig eller mina barn att fiska där. Men ägaren har full laglig rätt att hindra alla andra från att fiska där. I flera generationer, som sjön bytt ägare har det varit hävd att just min familj och ägaren som fått fiska där. En fiskerätt, som vi inte får ge bort till någon annan.

Eller att vår familj av ”urminnes hävd” har rätt att hugga ner träd till ved i en skog som under flera hundra år bytt ägare. En skog som vi själva aldrig ägt. Rätten att fälla träd för vårt ”husbehov” finns kvar än idag, även efter sista ägarbytet. Men vi får inte ge bort den rätten eller erbjuda någon annan att fälla träd i den skogen.

Nyttjanderätt genom hävd?
Jag och min bror ska sälja det fritidshus som mor och far köpte sig på Österlen. Varken min bror eller jag har bebott fastigheten.  Nu visar det sig att närmaste granne anser att han har nyttjanderätt på brunnen. Detta vet vi ingenting om och känner oss lite vilsna. Grannen menar att både hans far och farfar har haft denna möjlighet. Han säger att han har nyttjanderätt genom hävd, urminnes hävd.
Stämmer detta?

I ett ganska gammalt rättsfall kan man utläsa att för att man med framgång ska kunna påtala ”urminnes hävd” måste utnyttjandet på börjats innan 1880-talet, då regeln ” urminnes hävd” upphörde 1972.

Numera finns inga lagreglerför nyttjanderätten

Så därför måste nyttjandet redan innan dess, ha pågått så länge att det då (1972) skulle kunna bedömas som urminnes hävd. Numera finns det inga lagregler som stödjer att nyttjanderätter eller för den delen om servitut skulle uppkomma, med hänvisning att utnyttjande skett under en lång tid.

Så sannolikt kan man i det allra flesta fall utgå ifrån att om någon anser sig ha fått en rättighet på detta sätt så är den nog inte juridiskt godtagbar.

Tvångsservitut
Men om den påstådda rättigheten faktiskt får anses nödvändig för att fastigheten ska kunna fylla sitt ändamål, kan ett tvångsservitut bildas. Det kanske inte är möjligt att borra på den egna marken. I sådana lite speciella fall kan det bli fråga om att bilda rättigheten genom ett tvångsservitut.

Det sker genom en lantmäteriförrättning och medför därför en förrättningskostnad i normala fall, samt att det ofta anses att det bör utgå en intrångsersättning. Diskutera gärna detta med den fastighetsmäklare som får ert förtroende.
http://www.maklarsamfundet.se/fragor-och-svar/nyttjanderatt-genom-havd

Hävd enligt jordabalken från 1970
 Enligt den nya jordabalken kan man ej längre skapa ”ny” urminnes hävd. Dock gäller enligt 6 § övergångsbestämmelserna att: ”Genom nya balken inskränkes ej den rätt, som före balkens ikraftträdande tillkommit någon på grund av urminnes hävd.”

Jordeboken och fastighetsboken har numera ersatts av fastighetsregistret genom fastighetsbildningslagen.
https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4vd_(juridik)

Vårt kulturarv, allemansrätten, en hävdvunnen rätt
En rättighet som SVENSKA FOLKET fick av tidigare Regenter.

Allemansrätten är en uråldrig tradition, en hävdvunnen rätt att fritt få röra sig i skog och mark. Den är också en del av det kulturarv som binder oss till Norden. I andra europeiska länder är begreppet okänt.
http://www.lontagaren.fi/lt2005/lt0506/lt050701-l6.html

Då Allemansrättens regler skrevs om struntade de som skrev att ta med ”urminnes hävd” i texten, och senare generationer har glömt bort den delen av Allemansrätten!

Urminnes hävd upphörde 1972, men för de familjer som haft den rätten (Allemansrätten) långt innan 1972, så gäller den fotfarande! För Allemansrätten fanns före 1880!

Regeringsformen 1974
Regeringsformen 1974 hänvisar till Allemansrätten rent allmänt, och Allemansrätten hänvisar till urminnes hävd och ”urminnes hävd” gäller bara för de som tillhör familjer som bott i Sverige långt innan 1972 !

Men ska vi hårddra det, om man med framgång ska kunna påtala ”urminnes hävd” måste utnyttjandet på börjats innan 1880-talet. Regeln ” urminnes hävd” upphörde 1972.

Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform

Svensk författningssamling 1974:152

Egendomsskydd och allemansrätt

15 § Vars och ens egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna eller till någon enskild genom expropriation eller något annat sådant förfogande eller tåla att det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen.

Den som genom expropriation eller något annat sådant förfogande tvingas avstå sin egendom ska vara tillförsäkrad full ersättning för förlusten. Ersättning ska också vara tillförsäkrad den för vilken det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad på sådant sätt att pågående markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras eller att skada uppkommer som är betydande i förhållande till värdet på denna del av fastigheten. Ersättningen ska bestämmas enligt grunder som anges i lag.

Vid inskränkningar i användningen av mark eller byggnad som sker av hälsoskydds-, miljöskydds- eller säkerhetsskäl gäller dock vad som följer av lag i fråga om rätt till ersättning.

Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten oberoende av vad som föreskrivits ovan. Lag (2010:1408).
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/mal-for-friluftslivspolitiken_H001KrU4

På samma sätt får ingen Svensk Myndighet ge bort något som är Svenska Folkets ”urminnes hävd”, även om de försöker. T.ex. Allemansrätten !

Så de som flyttat in efter att nya regler tillkommit kan inte hävda ”urminnes hävd”, bara vi som härstammar från de familjer som bodde här förr eller om någon i vår familj gör det.

Både Myndigheterna och vissa föreningar vill vara ”givmilda” med vårt gemensamma arv, utan att känna till lagarna om ”urminnes hävd”.

Svenska Föreningar har misstolkat och missat att urminnes hävd togs bort 1972 och de påstår att Allemansrätten gäller alla, med hjälp av okunniga politiker och de har utnyttjat Allemansrätten till att locka Turister till Sverige !

Svenskt Friluftsliv
http://svensktfriluftsliv.se/wp-content/uploads/2015/03/Svenskt-Friluftsliv-och-Allemansratten-bilaga-5.pdf

Naturvårdsverket / Allemansrätten
http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/

Vi tar det en gång till!
Regeringsformen 1974 hänvisar till Allemansrätten rent allmänt, och Allemansrätten hänvisar till urminnes hävd och ”urminnes hävd” gäller bara för de som tillhör familjer som haft rätt att utnyttja den rätten genom att bo i Sverige långt innan 1972!

Detta gäller allt som kan hänvisas till ”urminnes hävd” om den började utnyttjas innan 1880!”
…………………………………………………………………………………………………

I går var jag på en givande föreläsning om ”Islam och Israel.Där muslimer kan hävda att alla länder som genom historien ockuperats av islam, för alltid tillhör islam oavsett vad som hänt därefter. Spanien ligger således illa till och kanske skulle ha det i åtanke, vid aktivering av deras paragraf 155 (Rätten att vidta nödvändiga åtgärder för att en region skall följa sina konstitutionella förpliktelser). Tänk om bokstavstrogna islamister skulle plocka fram Koranen!!

”Pengar styr världen, men vem styr och vem producerar pengar?”

Ekonomi
När det handlar om samhällsekonomin med räntor, krediter, inflationsmål, konjunkturcykler, valutaförändringar, stabiliseringsåtgärder osv brister min kunskap. Jag har svårt att hänga med i artiklar, där ekonomer kan motsäga varandra om ekonomiska samband.

Jag håller mig till vanligt folk, vars definition tycks vara alla utom politiker, ekonomer och journalister.

Men jag dristar mig ändå till, att skriva ifrån min horisont.

Egentligen är väl ett lands ekonomi samma sak som min hushållsbudget, att hushålla med knappa resurser, att rätta mun efter matsäcken.

I ”Lyxfällan” förnekar först de skuldsatta sina excesser, sedan är det gråt och tandagnisslan. Efter konfrontation brukar ånger komma, för att till slut ersättas av insikt om hållbar ekonomi. Men när det gäller stater verkar insikten om ansvaret för utsvävningar vara skral.

Guldmyntfot eller Fiatvaluta?
Genom historien har guldmyntfoten fått både ros och ris.
Tvångströja på politiker eller på hela ekonomin?
Många ekonomer föredrar Fiat valuta, som västvärldens valutor består av.

Enligt Wikipedia är ”Fiatpengar är pengar som har ett värde enbart på grund av att den institution som ger ut dessa pengar säger att de är värda något. Institutionen är i praktiken alltid en stat.
Fiatpengar saknar myntfot eller sägs ha pappersmyntfot och har endast begränsad täckning av till exempel en guldreserv.[1Ordet fiat kommer från latin och är en konjunktivform av verbet ”göra”. Betydelsen är ungefär ”Låt det bli gjort.” De flesta valutor i världen idag är fiatpengar, till exempel amerikanska dollareuro och svenska kronor.”

Krig boven i dramat?
Att våra och statens pengar skall motsvara värdebeständigt guld, var tanken för en stabil ekonomi. Det kan hindra klåfingriga politiker från att trycka nya pengar, men under och efter krig brukar sedelpressarna gå varma, för att få fart på ekonomin, med risk för hög inflation, innan stabilisering kan ske. 

USA lämnade guldmyntfoten 1971 för att finansiera Vietnam kriget och andra länder tvingades följa efter och luft kom in i systemet, som banade väg för spekulationsekonomin.

Banker fixar pengar själva
 I dag verkar politikerna ha abdikerat för privata banker, som tycks ha fått fria händer att fixa fram pengar.

Kanske en förklaring till, att Annika Falkengren, tidigare VD för SEB hade 12.000 kr/timma innan hon begav sig ner till Schweiz?

Här tycker jag det luktar NWO, eftersom det är finansiella oligarker, med främst Rotschilds imperium som äger bankerna.

Varför kan inte staten själv driva banker är en rättmätig fråga? Men med dagens politiker kanske det inte är någon lösning?

Varför denna generositet till andra, med risk för att medborgarna blir slagpåsar?

Att våra sedlar och kronor ersätts av enbart digital valuta, tror jag underlättar för planen om gemensam världsekonomi. Tjuven har numera lämnat kofoten och blivit datanörd.

”Pengar styr världen, men vem styr och vem producerar pengar?”
Frågar sig Marcus Gullberg i en debattartikel i nättidningen Newsvoice, som lockade mitt intresse.
Han är civ.ing teknisk fysik, fd VD Gullberg & Jansson, entreprenör och gymnasielärare.
https://newsvoice.se/2017/10/12/pengar-styr-varlden-men-vem-styr-och-producerar-pengarna/em

Pengar har varit ett hett samtalsämne i alla tider men hur penningproduktionen i detalj går till är ingenting man idag får lära sig i skolbänken eller ens på universitetet, när man studerar nationalekonomi. Marcus Gullberg djupdyker i bankernas pengabedrägerier i denna exposé…” 

”….Den bittra sanningen är att cirka 97 % (och cirka 90 % av världens) av Sveriges penningmängd idag består av digitala, fiktiva skulder som privata banker illegalt skapar i samma ögonblick som de lånar ut pengarna, tex till bostadslån….”

Enligt riksbankschef Stefan Ingves utgör bankens eget kapital endast 2.800 kr, när banken lånar ut 1 miljon kr!

Jag hade trott att banken hade full täckning för sin utlåning av våra bankkonton och kreditvärdigheten hos låntagaren. Men nu förstår jag att det mesta är bara luft.

Strålande affärsidé
Banken skapar låtsaspengar, som lånas ut och miljarder strömmar in i räntor. Pengar till räntor skapas däremot inte. Om låntagare kommer på obestånd och marknadens tillit till banken försvinner och om det är tomt i automaten, då går staten, dvs. politikerna in och räddar kalaset med våra skattepengar. Dessförinnan har banken snott tillbaka fasta värden, t.ex bostäder, som de anser att de äger, med sina låtastspengar.

Vinsten tar banken, förlusterna får folket
Att bankerna tjänar storkovan i alla väder, minns vi från flera finanskriser, då skulderna vältrades över på befolkningen i hela Europa. Staten räddade krisande banker med  skattepengar och nya lån. Följden blev att staten tvingades spara, samhällskontraktet upplöstes, när välfärden urholkades inkl. pensionssystemen.

Protester, demonstrationer och upplopp blev följden, men vad hjälper det, när politiker är den finansiella världselitens och bankägarnas nickedockor.

Lögner
Medborgarna fick av politikerna höra, att de hade levt över sina tillgångar!!! Om bankernas svindlerier höll däremot politikerna tyst.

Jag ser samma utveckling i dag, skillnaden är att vi får höra att vi måste vara solidariska med migranter som enkelt vill ta del av välfärden, även om asylskäl saknas. Bara ett exempel är att 50 miljoner satsas på tandvård, som inte kan vänta för illegala invandrare och asylsökande i Västra Götaland och om man säger sig vara < 18 år, så är allt gratis. Men samtidigt så avslår regionen livsviktig medicin för två svårt sjuka barn.
Tandvård för många pensionärer är ouppnåeligt och ingår inte i livskvaliteten. De skall bara betala för att ensamkommande ”barn” skall ha det bra, oavsett om de är 10 eller 40 år.
https://www.1177.se/Stockholm/Regler-och-rattigheter/Vard-i-Sverige-om-man-ar-asylsokande/?ar=True

Citat från Gullbergs artikel:
”…..Bankerna tjänar pengar på både räntor och amorteringar från vanligt folk som arbetar hårt för att betala av på den illegala skuld till bankerna som de egentligen inte har. När bankernas krediter når sitt maximum är det dags för dåliga tider och bankerna drar plötsligt in krediterna (de krediter som de skapar ut tomma intet och inte kostar dem någonting att producera!) när skulderna (och antalet skuldslavar) har nått sitt maximum.

Då kollapsar ekonomin inom kort eftersom penningmängden inte kan växa mer. Bankerna tar därefter över skuldslavarnas verkliga tillgångar eftersom bankerna alltid är prioriterade fordringsägare i alla konkurser. Om bankerna mot förmodan hamnar på obestånd går de till staten och får de miljarder som de vill ha…..”

Tur att folket inget förstår, säger Henry Ford:
”It is well enough that people of the nation do not understand our banking and monetary system, for if they did, I believe there would be a revolution before tomorrow morning.”

Ja, visst är det tur att medborgarna inget förstår av bankernas affärsidé, när de dessutom är indoktrinerade av politikerna efter kriserna med statliga insättningsgarantier, allt för att marknaden skall hållas lugn och dölja bankägarnas excesser. Någon revolution lär inte hända, eftersom konspirationsvarning utfärdas mot de klarsynta, av makteliten och deras vänner.
Spännande läsning
http://www.nyatider.nu/bankernas-fuskpengar-infor-ratta-nar-advokat-ifragasatter-systemet/
”Bankernas ”fuskpengar” inför rätta när advokat ifrågasätter systemet.
Bankernas möjlighet att skapa pengar genom utlåning har inget stöd i grundlagen. Det hävdar advokaten Henning Witte, som låtit SEB dra honom inför rätta för en obetald skuld bara för att kunna ifrågasätta hela det privata banksystemet inför domstol.”
Artikeln tar upp Wittes föregångare Jerome Daly, vars historia konkurrerar med en spännande kriminalroman.
Citat: ”Det har funnits en föregångare på andra sidan Atlanten, nämligen Jerome Daly, som 1969 drogs inför rätta av First National Bank of Montgomery. Daly hade slutat avbetala på sitt bolån, med resultatet att banken genomfört en tvångsförsäljning av huset och ville få honom vräkt. Daly grundade sitt försvar på att banken inte hade lånat honom några riktiga pengar, utan helt enkelt skapat krediten från ingenting. Därför hade den ingen rätt att göra utmätning av hans egendom, trots att den angetts som säkerhet för lånet.”
Jerome Daly vann målet!!! Eftersom domstolen betraktade bankens agerande som bedrägeri, då en hög banktjänsteman bekräftade att de skapat krediten av luft, vilket alla banker gör…En kort tid efter målet blev domaren mördad……..
 (Henning Witte, svensk-tysk advokat, är mest känd som juridiskt ombud för de anhöriga till offren i Estoniakatastrofen).
Om Witte mot förmodan skulle få upp fallet i HD och därefter skulle vinna målet, då skulle revolution vara ett faktum. Bankirerna skulle aldrig tillåta att deras digitala penningmaskin stoppades och att deras inkomstbringade pyramidspel gick i graven.
Kanske är det bäst jag håller mig till ”Lyxfällan”?
För jag litar inte ett smack på Fiatvalutans ”Låt det bli gjort”.  Vem gör vad för vem är frågan? Inte av eller för vanligt folk i alla fall.
Lästips!
http://cornucopia.cornubot.se/2008/12/guldmyntfot-eller-fiatvaluta.html