Kategoriarkiv: Mikael Jörgenstam

Årets viktigaste brev till riksdagens ledamöter

Från min gamla väninna kommer denna länk på årets sista dag, som innehåller allt Du behöver veta om makthavarnas övergrepp mot sitt folk i coronans spår.

Det är ett öppet brev från Mikael Jörgenstam i Alstermo till samtliga riksdagsledamöter, som har beslutat eller är medskyldiga till vaccinpassens införande och till riksdagsmän som vill ha tvångsvaccinering och utstötning av de som inte vaccinerar sig, mot en låtsas pandemi, där dödligheten för friska individer är ytterst ringa. Finland har i alla fall tillfälligt slopat vaccinpassen (eftersom smittan är totalt likgiltig för dem), men hos oss riskerar de att bli en helig ko med falsk säkerhet.

Jörgenstam har gjort en imponerande sammanfattning av vetenskapliga publikationer på 19 sidor, som makthavare med sina övergrepp bryter emot.

Nu stundar kartläggning av ovaccinerade, meddelade socialminister Lena Hallengren i Aktuellt den 23 december. Datum valt med omsorg från socialdemokraterna, annars är dagarna före industrisemestern populära datum för känsliga tillkännagivanden från Rosenbad.

Bildresultat för riksdagens ledamöter

Bild: riksdagen.se

Läs och sprid texten! https://www.10e12.net/v/ett_oppet_brev_till_riksdagsledamoter.pdf

————————————————————————————————-

”Ett Öppet Brev Till Sveriges Riksdagsledamöter
Här tillförs till kompetensen följande information inför framtida beslut rörande möjlig tvångsvaccinering och andra medicinska ingrepp mot den enskilde människans önskemål.
Beslut ska i dylika motioner och propositioner föregås av en proportionalitetsbedömning varför jag vill sammanfatta huruvida detta möjligen inte kan anses uppfyllt genom att ta hänsyn till faktisk
medicinsk forskning, uttalanden av framstående läkare, professorer och även jurister inför bedömningen av huruvida Riksdagen har rätt i att införa någon tvångsåtgärd emot landets befolkning.
Dessa data kommer således kunna anses delgivna Riksdagens ledamöter rörande faktiska vetenskapliga omständigheter av stor vikt inför ett sådant beslut rörande inte endast motionen 2020/2021:2230 av Erik Ottoson (M) men även liknande motioner i framtiden.
Inte minst då de kan antas strida mot RF kap. 2 §6 samt §21 och en mängd andra lagrum………. (här följer 19 sidor med fakta från experter, jurister och forskare, vg. se länken)

……..Frågan som kvarstår som uppenbar i detta läge är;
Om man stoppade svininfluensavaccinet vid 53 avlidna 2009/2010, varför har man fortfarande inte stoppat detta experimentella vaccin som redan skördat fler än 19 000 människors liv och skadat över
109 000 människor,
möjligtvis för livet, redan i detta tidiga skede?
Hur många fler döda och skadade ska det till innan myndigheter, politiker och administratörer börjar inse att något inte står rätt till med medicinska försök på allmänheten?……

I summering
Det som framstår som uppenbart även ur en lekmannamässig synvinkel är att Riksdagens ledamöter snarast hänger sig åt att framställa förslag och motioner som saknar relevant vetenskaplig underbyggnad och/eller grund utan att ens konsultera vetenskapliga fakta och sakkunniga.
Att politiker och andra debattörer samtidigt arbiträrt avfärdar forskare och läkarkårens samlade erfarenheter då farhågor och uttalanden framförda ifrån dem avviker från den inslagna vägen är enbart något som vittnar om vad som i forskning kallas bias.
I samtlig vetenskaplig metodik, oavsett om det rör sig om kvalitativa, kvantitativa eller kombinerade metoder av dessa, är en form av anti-vetenskap som utgörs av sådan bias en del av definition på pseudo-vetenskap.
Bias ingår även som det mest påtagliga belägget varför forskningsartiklar, analyser och debatter underkänns och inte längre utgör saklig forskning. Att bortse ifrån det som här anförs är därför endast att betrakta som att politiker och massmedia vinklar debatten till en viss fördel och därmed utsätter allmänheten för en bedömning baserad i bias och möjlig livsfara.
På detta sätt har politiker istället i samma andetag låtit bias råda och därigenom bevisas i utförandet att proportionalitetsbedömningen de facto inte är sakligt genomförd varför varje slutsats denna når bevisligen måste vara falsk.
Det framstår således som oförsvarbart att ens föreslå en tvångsvaccinering med ett preparat som fortfarande kvarstår i försöksstadiet vilket ingen myndighet eller region inom sjukvården förefaller informera patienterna om i dagsläget.
Således kan inte heller ett så kallat ”informerat medgivande” föreligga i de fall där patienterna redan har vaccinerats även för andra åldersgrupper än minderåriga. Något som är fastställt i direktiv från EU och i svensk lag samt den oåterkalleliga Nürnberg-koden måste föregå alla former av medicinska behandlingar.
Vari kan det rimligen bestå en proportionalitet till riskerna med vaccinet som sägs kunna föranleda motioner, propositioner eller förordningar rörande tvångsvaccineringar av någon för en sjukdom vilken överlevs av >99,7 % av de smittade eller 99,9973% 1av de som smittas vid ålder under 15 år?
Vad jag härmed vill framföra är en vädjan om att ni överväger noggrant er inställning till lag och ordning, ett fungerande rättssamhälle och framför allt de mänskliga rättigheter vi alla som människor inte givits genom en lag utan därför att vi är just födda människor.

Alstermo den 24 december 2021
Med vänlig hälsning,
Mikael Jörgenstam

Reservation: I händelse av att någon mediakälla tagits bort från de källor angivna häri kan jag bistå så långt som möjligt att tillhandahålla med video- och textfiler insamlade som ett led i författandet av denna summering.”


Nej till vaccinpass

Protesterar vi inte mot dessa rättsvidriga övergrepp, så blir det definitivt inget Gott Nytt År!

Tyvärr verkar det mesta av det som vänstern benämner som konspiration bli verklighet och kanske Dr Shankara Chetty: s analys av globalisternas syfte med denna pandemi under 2022 visar sig vara rätt.

https://www.vaken.se/dr-shankara-chetty-covidagendan-handlar-sannolikt-om-att-kontrollera-varldspopulationen/

Vaccinkritiker lever farligt. Forskaren Robert Malone som uppfann mRNA tekniken är avstängd från Twitter efter uttalandet att vaccinet ställer till mer skada än det hjälper. Denna sanning får inte stjälpa Big Pharmas gigantiska profit begär, som är globalisternas dörröppnare för NWO.

https://de.rt.com/international/129180-twitter-account-von-mrna-pionier/