Kategoriarkiv: Folkbokföring

Sverige behöver tidsenlig folkbokföring

Av Jan Ivarsson

Han tar upp hur små kommuner blir förlorare beträffande skatteintäkter, när deltidsboenden ökar och ger exempel på åtgärder.

—————————————————————————————————

”Sverige behöver en tidsenlig folkbokföring för kunskap om hur många som bor i landet och som tar hänsyn till att många svenskar kan ha mer än en bostad i olika kommuner. Folkbokföring har anor sedan 1600-talet. Den sköttes av Kyrkan fram till 1991 då den togs över av Skatteverket.

I takt med att välståndet ökat har svenskar skaffat flera bostadshus. Tidigare kallades en del för sommarhus eller fjällstuga. Sommarhus hade till en början enkel standard som gjorde dem olämpliga för boende vintertid.

Visa källbilden

Gamla sommarhus rustas upp, får bättre isolering, vägar och VA-försörjning. Från senare del av 1900-talet har många bostäder utförda för årsboende kommit att användas för deltidsboende.
I planområden för årsboende som tillkommit under 2000-talet på Skaftö nyttjas upp till 90 % för fritidsboende. IT-teknik har möjliggjort arbete från bostaden. Det har medfört att deltidsboende har ökat väsentligt, men små kommuner får ingen skatt av den ökade deltidsbefolkningen. Det är på tiden att införa en mer verklighetsanpassad folkbokföring som tar hänsyn till att människor kan bo på flera platser.

Frågan har diskuterats i Skaftö Öråd. De flesta instämde i att en ändring behövs, men ansåg att det är en komplicerad fråga som vi sannolikt inte rår på. Storstadskommuner bli förlorare och kommer att protestera. Därför var det glädjande att läsa att den moderate riksdagsledamoten Johan Hultberg vill utreda frågan. http://etidning.lysekilsposten.se/shared/article/vill-utreda-mojligheter-till-folkbokforing-i-mer-an-en-kommu/nB1Bo-tv

Folkbokföring på flera orter får konsekvenser, som för rösträtt i kommunval och för kommunal beskattning. Partierna kan knappast enas om ett förslag, så här får de något att utgå från för att profilera sig. Låt bostadsfastigheters taxeringsvärde spegla hur bostäderna nyttjas!

Fysiska personer föreslås bli folkbokförda i kommuner där de äger del i en bostad. Folkbokföringens andelen i en kommun blir proportionell mot taxeringsvärdena. Om en person äger hela eller del i fastighet i flera kommuner, blir den folkbokförd i kommunerna i proportion till fördelning av ägarandel och taxeringsvärden. Det medför att folkbokföringens andel kan ändras utan ägarförändring, om taxeringsvärderna ändras. Det kan låta krångligt men är lika enkelt som att man nu beräknar kommunalskattens storlek så att en inkomstlös kan ge lika stor kommunalskatt som en högavlönad. 

Ett exempel. Svensson äger en del av en fastighet i Göteborg med taxerings värdet 8 milj. kr och en i Lysekil med taxeringsvärdet 4 milj. kr.  8 + 4 =12. Svensson betalar skatt med 8/12-delar till Göteborg och 4/12-delar till Lysekil, beräknade på kommunernas respektive skattesatser. Svensson får rösträtt i kommunalval i Göteborg med 8/12-delars röst och i Lysekil med 4/12-delars röst. Röstning underlättas av om den sker elektroniskt. Den nya folkbokföringen kommer ge småkommuner mer skatt och de kan därmed minska den kommunala skattesatsen.

I samband med ny folkbokföring avskaffas regionernas vårdansvar som överförs till staten. Regionernas motivation minskar om invånarna bor spritt på flera orter och regioner.

Bild; skatteverket.se

Bildresultat för folkbokföring

Jan Ivarson Politiskt obunden”

————————————————————————————————————–

Kan regeringens senfärdighet med aktuell folkbokföring och samkörning mellan myndigheter bero på att det skulle avslöja fusket med adresser och bostadsbidrag?
Att stöta sig med sin viktigaste väljargrupp gör man inte ostraffat och absolut inte under ett valår, när det invandrarvänliga partiet Nyans står i farstun.

Var bor DU? En svår politisk fråga

VAR BOR DU ?

Är en svår politisk fråga om vart din skatt skall gå och  och om folkbokföring är politiskt önskvärd, skriver Jan Ivarson i detta inlägg.

”Redan på Herodes tid före Kristus skulle folk skattskrivas.
Folkbokföring i Sverige har gamla anor. Den sköttes länge av Kyrkan. Man kan än idag höra folk tala om var de är mantalsskrivna. Sedan 1991 då Skatteverket tog över bokföringen, heter det var man är folkbokförd. 

Skatteverket har stort intresse av att hålla koll på alla skattebetalare. Genom massinvandring med få nya skattebetalare och många bidragstagare har regeringens intresse minskat för att redovisa vilka som vistas i landet. 
Vänsterregeringens tanke är att på sikt blir de flesta okända bidragsberoende vänsterväljare.  

Sverige har okänt antal personer som myndigheterna inte har vetskap om eller har falsk identitet. 

Okända kallas papperslösa, men har ändå rätt till vård för låg avgift och annan social service. Invånare med flera identiteter uppbär flera bidrag och har möjlighet att avge flera röster i kommunala val. 

En strikt folkbokföring av nya invånare har både för- och nackdelar för dagens makthavare, sett till hur migranterna förväntas att rösta. 

Det kan vara förklaring till att regeringen inte vill ha någon folkräkning och att det inte skall bli känt hur snabbt folkutbytet sker. 
Det räcker att veta vilka som skall betala skatt.

En fråga är vilken kommun som skall få din kommunalskatt.

Otidsenlig folkbokföring

Folkbokföringen skulle från början spegla var man hade sin bostad och arbete. I våra dagar har det förändrats. Förr hade folk en vinterbonad årsbostad och några dessutom fritidshus. Dessa kännetecknades av liten isolering, enkla VA-anläggningar och vägstandard för kortare boenden. 

Dagens folkbokföring har blivit omsprungen av verkligheten. Många välbeställda har mer än en bostad, en i en storstad och en annan i en småkommun även det för årsboende, men ägarnas löneskatt går bara till en kommun.

Numera köper välbärgade storstadsbor både villor och lägenheter för helårsboende i attraktiva lägen i småkommuner. Bostäderna klassas med dagens regelverk som fritidsboende. De driver upp bo priserna så att bygder avfolkas och kommunerna får inga inkomstskatter av de nya deltids invånarna. 

Husens standard gör det möjligt för ägarna att bo i dem hela året året och internet underlättar att arbeta där. 

I ett nytt planområde i Bohuslän har ca 90 % av husen ägare som är folkbokförda i annan kommun. Det har gått så långt att planbestämmelser för årsboende utformas mer för fritidsboende än för verkliga årsboende, genom begränsade krav på tillgänglighet och service.

Det är bra att folk investerar i hus i Sverige, men nytt beteende bör följas upp med nya regelverk. 

Små Kommuner är förlorare. 

Därför finns det anledning att utreda möjligheterna till multipel folkbokföring, med folkbokföring i varje kommun där en fysisk person äger en helårsbostad. Inkomstskatten fördelas lämpligen mellan kommunerna i proportion till år bostädernas taxeringsvärde och med hänsyn till kommunernas kommunala skattesatser. 

En av många frågor förslaget medför är i vilken kommun man skall ha rösträtt. Ett sätt kan vara att man får välja en av kommunerna eller där man har högst taxeringsvärde. Skattefördelningen är enkel med datorer, betydligt enklare än de beräkningar som styr hur mycket kommunalskatt en kommun får från riksdagens kassa dit kommunalskatten först går. 

Förslaget kommer knappast att genomföras. Orsak är inte att det är  komplicerat, utan att storstäderna blir förlorare där tunga beslutsfattare bor. 

Se på strandskyddet. Det tillämpas in absurdum i små kommuner medan Stockholm och Göteborg byggs ut längs stränderna. De har även strandnära gamla varvs- och industriområden som legitimerat ny bebyggelse, istället för att bli strövområden. Sådana skall småkommuner tillhandahålla främst för ägare till del årsboenden, eftersom tidigare vitala småsamhällen har förvandlats till rekreations områden för storstadens mest välbeställda, när taxeringsvärden skjutit i höjden, som tvingat åretruntboende att sälja sina hus.”

…………………………………………………………………………………………………….

Bildresultat för hammarby sjöstad
Hammarby sjöstad i Stockholm

Nu vill S- höja skatterna ytterligare och vill ha monopol både på din plånbok och all samhällsservice. Äldreförsörjningsstödet för invandrare har rusat med 120 % under de tio sista åren och nu skall etniskt svenska pensionärer dela med sig av sin knapra pension. https://samnytt.se/kostnaderna-for-migranters-aldreforsorjningsstod-skenar/

https://www.tn.se/kronikor/nostalgiska-rorelser-kan-pressa-s-bakat-in-i-framtiden/

”Ett internt tryck på Socialdemokraterna kan på sikt innebära ett fokus på högre skatt och mer monopol. Det skriver Mats Edman som ser hur nostalgiska återblickar fått större fäste i regeringspartiet…..// Landets arbetare, tjänstemän och pensionärer står alltså för 90-95 procent av skatteintäkterna. Kort sagt, det arbetande folket ror så att svetten lackar åt stat och kommun….” Tidningen Näringslivet.

Problemet är att skattebasen för rika och välbeställda är för liten för att ge någon effekt. Därför är det Du och jag som får betala för vänsterns globala socialbyrå, där säkra röster ännu ligger. Oron över Nyans och Arabiska partiet har ännu inte fått fäste hos vänsterns makthavare, eftersom hatet och demoniseringen av SD tar all plats.