Kategoriarkiv: Upprop

Ett Upprop om försvar för fosterlandet, från Olle Ljungbeck

Går Du med?
Är du redo att försvara ditt folk, ditt land, din kultur och våra grundlagsfästa värderingar? Om så krävs även med kamp på alla plan mot islamisering och det invandringsrelaterade våldet? Frågar Olle Ljungbeck.

Han och hans fru har under många år bedrivet frivilligt arbete för att förverkliga mänskliga rättigheter för flickor, kvinnor som förtrycks av en medeltida religion; islam.
Ljungbeck är en gammal och orädd veteran som förenar ord och handling i sin kamp för rättvisa, jämställdhet och för upprätthållandet av både grundlag och regeringsform.

Han har t.ex. skrivit otaliga insändare, krönikor (som även publicerats på denna blogg) brev till myndigheter, polisanmält brott mot skollagen och ensam stått med sitt plakat på stortorget i Gävle, där han kräver Stefan Löfvens avgång. Nu vädjar han om stöd från fler landsmän för att rädda fosterlandet.

Givetvis är hans aktioner en nagel i ögat på makthavarna, han har blivit anmäld för hetsmotfolkgrupp, men frikänts, till stor besvikelse för mångkulturella politiker, som t.ex. Elin Lundgren, S-politiker i karriären.

Läs och begrunda. Mejla gärna några rader till Olle Ljungbeck och tala om vad du är beredd att göra för att stödja uppropet och för att rädda landet från fritt fall. Sprid gärna länken från blogginlägget till vänner och bekanta.

https://word.harrietsblogg.se/2019/10/12/ett-upprop-om-forsvar-for-fosterlandet-fran-olle-ljungbeck/
………………………………………………………………….

“Sverige befinner sig i dag i den värsta krisen sedan vårt land blev en nationalstat. Orsaken är den katastrofala invandringen från framförallt 2015 och framåt. Den ytterst ansvarige för denna kriminella handling är Sveriges nuvarande statsminister Stefan Löfven med stöd från de övriga partiledarna exklusive Jimmie Åkesson.

Läget för svenska folket till följd av denna helt ogenomtänkta och ansvarslösa handling är nu att Sverige är på gränsen till sammanbrott som suverän stat. De människor som kommit hit har till stor del gjort det för att ta över landet och tvinga på oss sin medeltida kultur och värderingar. Tyvärr har de har redan uppnått en del av detta. Flertalet av dessa människor representerar världens mest våldsinriktade religion/kultur – islam – som inte tillåter individuella friheter.

Sveriges regering har, trots vår grundlags/regeringsforms tydliga markering om att denna -islams- ideologi helt strider mot vad det svenska samhället står för, åsidosatt grundlagen.

Eftersom regeringen inte hävdar grundlagen mot fundamentalistiska migranter, som följer Koranen i stället för svensk lag, bryter den det samhällskontrakt mellan folket och regering som kan sägas att Regeringsformen utgör. 

Denna säger bl a i 2 §.
”Den offentliga makten utövas under lagarna.
2 §  Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.
Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.
-Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.
Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.
Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara.
Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.”

Som framgår av ovanstående är det regeringens skyldighet att skydda folket. Av denna anledning har regeringen våldsmonopol.

Våldsmonopol är en statsvetenskaplig och filosofisk term som beskriver den moderna statens exklusiva rätt att använda våld inom sitt territorium. 

Man kan säga att våldsmonopol och ett avgränsat territorium är två egenskaper som särskiljer staten från andra organisationer i ett samhälle.

Denna ensamrätt utövas under lagarna av vissa begränsade myndigheter (militärpolis etc). I en rättsstat utövas sålunda våldsmonopolet under lagarna och med garantier för att inte monopolet skall missbrukas. Våldsmonopolet i moderna demokratier yttrar sig i praktiken oftast genom andra former av tvångsmedel än direkt fysiskt våld, till exempel utdömande av fängelsestraff och fastställande av äganderätt vid tvister. Instanser som kriminalvård och kronofogde-myndigheter, som med tvång verkställer domstolsbeslut, är att se som delar av våldsmonopolet.

Våldsmonopol är i allmänhet en av de grundläggande förutsättningarna för att en stat ska erkännas som suverän stat av andra länder.

Det är en självklarhet att i en demokrati och rättsstat skall våldsmonopolet utövas under lagarna annars skulle det bli anarki. Och det är här vi nalkas oss frågan om folket kan gå utanför de skrivna lagarna och själva bruka våld i någon situation.

 Jag anser att i denna situation befinner sig Sverige i idag eftersom regeringen inte förmår skydda folket.

Därför måste vi våga ta upp frågan om kamp för att inte förintas som vissa folkgrupper utsattes för 70 år sedan.

Ett exempel: Den organiserade brottsligheten växer i Sverige. Omfattningen är nu så stor att forskarna har börjat tala om enklaver, områden som i princip inte längre behärskas av den svenska staten.

–” Vi håller på att tappa greppet.  Den sista banken flyttade när någon skickade in raketer så att den brandskadades.
Apoteket rånades gång på gång, och de tröttnade till slut. Försäkringskassan har flyttat därifrån.
Det kastas sten på polis, ambulans och brandmän flera gånger i månaden – men det blir inga nyheter av sånt längre”.
Orden är polisen Jacob Ekströms.
Han talar om Rinkeby och Tensta.
– Om vi jagar en bil så kan den köra till vissa adresser i Tensta dit en ensam polisbil inte kan följa efter – för då blir det stenkastning eller upplopp. Det är no-go-areas. Vi når inte dit, fortsätter han.

Trots skrivningen i regeringsformens 2 § lever inte Sveriges regering i dag upp till bl a att verka för medborgarnas trygghet.

Under dessa förhållanden är ju medborgarna skyddslösa och för att inte förgöras eller dagligen utsättas som nu i Sverige för invandrarnas alltmera livsfarliga våld måste någon annan inträda för att skydda dem. Det finns ett flertal exempel på sådant såväl i tidigare som i dagens historia.

Det som ger oss – folket – rätten att försvara sig är följande. Grundlagen kan ses som ett samhällskontrakt mellan regeringen och folket. Regeringen har brutit kontraktet ensidigt genom att inte uppfylla de krav regeringsformen ställer på denna.

Detta är grunden till att jag anser att vi – folket – i nuvarande situation har rätt till organisation med kamp för att skydda oss. Märk väl. Inte mot svenska myndigheter etc utan mot de invandrare som kränker och hotar oss.

För att vi skall nå framgång måste vi ha en rikstäckande organisation med medlemmar som är motståndare först och främst till den katastrofala massinvandringen.

Den har inneburit en katastrof av en storlek och grymhet som Sverige och dess folk aldrig tidigare utsatts för.

Våldet från invandrarna har hittills inneburit ett stort antal dödade, tusentals våldtagna kvinnor/flickor, tusentals rån, såväl fysisk som psykisk terror från manliga som kvinnliga invandrare mot svenska skolflickor- och pojkar, ständiga hot om terror mot svenskar. Förstörelse av egendom som bl a bilar och fastigheter till flera tiotals miljarders värde etc.

Till detta skall läggas de medeltida och icke civiliserade kultur- religions-och värdegrundsyttringar som allt mer påtvingas oss. Denna förstörelse skulle varit omöjlig om regeringen hävdat våldsmonopolet.

Jag förklarar mig härmed beredd att tillsammans med likasinnade verka för uppbyggnaden av en skyddsorganisation som skall ta upp om så behövs kraftfulla åtgärder mot de folkets fiender vars våld jag här beskrivit.

I denna organisation anser jag vi skall verka för att också införliva alla de människor som utsatts för invandrarnas våld och terror. Det rör sig om tiotusentals personer.  

Organisationen, när den bildats och nått en viss numerär, bör då ställa krav på utvisning av alla de invandrare som våldfört sig på folket, som inte följer svenska lagar och värdegrund men också sådana som vill påtvinga oss sin kultur/religion och värderingar.

Når vi inte resultat genom att regeringen är beredd att tillmötesgå våra krav måste vi vara beredda till omfattande aktioner eftersom hotet från invandrarnas sida kommer att accelerera och inte endast hota vår kultur och värdegrund utan också medborgarnas liv i en omfattning som till slut gör oss oförmögna att skydda oss.

För de som kan upptas som medlemmar i denna organisation krävs följande:

-att de är ostraffade

– att de som helhet vill värna och slå vakt om den svenska modellen av samhälle som grundlagen i huvudsak anger och för vilken Sverige tidigare varit ett mönster för andra demokratiska stater.

Detta är ingen illusion eller hugskott. Verkligheten visar klarare än någonsin att om vi vill värna vårt land dess folk, dess värderingar/kultur/ och ett homogent samhälle etc då måste vi handla kraftfullt och inte rädas över vad konsekvenserna blir för oss själva.

De som är beredda att verka för en sådan rörelse och att därmed vara med och rädda vårt land, dess folk och den slags civilisation som flertalet av oss varit stolta över kan höra av sig till mig.”

Olle Ljungbeck.

Adr: Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

-E:post: olle.ljungbeck@gmail.com 
-Mobil: 070 295 4207
……………………………………………………………………………..