Riksrevisionen granskar (det vi redan vet) regeringens ovilja att verkställa utvisning

En granskningsrapport från riksrevisionen den 30 november 2023 https://www.riksrevisionen.se/om-riksrevisionen/kommunikation-och-media/nyhetsarkiv/2023-11-30-stora-brister-vid-aterkallande-av-uppehallstillstand.html

”Om en person inte längre får vistas i Sverige ska uppehållstillståndet återkallas. Riksrevisionens granskning visar att det finns tusentals ärenden där detta inte har skett.

Migrationsverket får av flera skäl återkalla ett uppehålls- och arbetstillstånd eller en skyddsstatusförklaring. Riksrevisionens granskning visar att arbetet med detta har stora brister.
Enbart under år 2020 visar granskningen på drygt 13 000 fall där det finns starka skäl att utreda om personen lever upp till villkoren för sitt uppehållstillstånd.
När till exempel en person med permanent uppehållstillstånd flyttar ut från Sverige så ska Migrationsverket återkalla tillståndet. Ändå visar granskningen att cirka 9 000 personer hade kvar sina permanenta uppehållstillstånd fast de hade flyttat från landet.

Dessutom saknade nästan var fjärde person med studerandetillstånd helt registeruppgifter för studier i Sverige, och var tionde person med arbetstillstånd hade inga registrerade arbetsinkomster. Detta har fått samhällsekonomiska konsekvenser, visar granskningen. Statliga myndigheter och kommuner har gjort felaktiga utbetalningar på upp till 430 miljoner kronor under perioden 2013–2020. Utbetalningarna har dels gått till personer vars uppehållstillstånd har återkallats, dels till personer som varaktigt flyttat från landet utan att deras permanenta uppehållstillstånd har återkallats.

– Bristerna leder till effektivitetsproblem och beror bland annat på att regeringen och Migrationsverket inte har prioriterat detta tillräckligt. Det rimmar dåligt med myndighetens lagreglerade uppdrag, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Till exempel har regeringen under 2013–2022 inte gett Migrationsverket några mål, uppdrag eller återrapporteringskrav rörande återkallelser. Migrationsverket har inte tagit fram någon samlad process för att initiera, utreda och besluta om ärendena. Arbetet med återkallelser ingår inte heller i Migrationsverkets interna produktionsmål, uppföljning eller resursfördelning.

Bristerna beror också på att många myndigheter som har information som Migrationsverket behöver för att initiera och utreda återkallelser inte får lämna över den till Migrationsverket på grund av lagstiftningen. Till exempel kan Skatteverket folkbokföra personer med uppgifter som strider mot villkoren för deras uppehållstillstånd, utan att myndigheten får underrätta Migrationsverket om detta. Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten kan registrera en person som utflyttad från Sverige utan att de får underrätta Migrationsverket.

När Migrationsverket återkallar ett uppehållstillstånd får beslutet dessutom inte alltid laga kraft, eftersom Migrationsverket har svårt att delge de berörda. Och även om delgivning faktiskt sker registrerar Migrationsverket inte alltid det i sitt ärendehanteringssystem, vilket innebär att beslutet ändå inte får laga kraft. Nästan hälften av alla återkallade uppehållstillstånd under 2013–2022 saknar registrerat datum för delgivning eller lagakraft.”

Tommi Teljosuo, porträtt.

– Dessa tillstånd är ofta giltiga trots att de återkallats. Det leder till att personerna får fortsatt resa in och vistas i Sverige, och kan ansöka om och ta emot service och förmåner som de inte längre skulle ha haft rätt till, säger Tommi Teljosuo, projektledare för granskningen.”

—————————————————————————

Bild från svt.se

Är det någon som fortfarande tror att regering och opposition vill minska invandringen, så lever de i fablernas värld.

Landets lagar och regelverk skapades i en tid då majoriteten av folket kunde skilja på mitt och ditt och satte en ära i att klara sin försörjning och inte ligga samhället till last. Nu är det tvärtom, skinna staten på så mycket det går och en invandrare som inte kan svenska kan bli frikänd från sina dåd av det rödfärgade och känslostyrda rättsväsendet. Utvisning för sina synder är det få domstolar som dömer ut och verkställigheten tycks ingen myndighet vilja utföra.

Invandring till Europas välfärd behövs för att bankernas sedelpressar skall gå varma, när nya lån krävs till icke integreringsbara invandrares försörjning. För värdländers medborgare ökar skattebördan till makthavarnas förtjusning, när de rabblar vården, skolan och omsorgen…för fattiga protesterar mindre.
Som jag tidigare skrivit till leda, så får vi splittring och söndring på köpet.

Nu är socialdemokraternas plan att bussa ut hela högen till skötsamma medborgare, (där invandrare som också jobbar och sliter ingår) och klannätverken får nya mål, för deras sprängningar och mord.

Nu driver var 10-onde gängkriminell ett företag i Stockholm, vilket är mycket lönsamt med alla subventioner.

Kanske får de dra av sina Rolex, sprängmedel och Kalashnikovs vid deklarationen?

Att tvätta svarta pengar vita är främsta syftet. Privata tandläkare ofta från Mellanöstern lurar oss/staten på mångmiljoner rapporterade Dagens Industri redan 2013 och på Rapport den 29 november, men inget händer.

FK, som är kontrollmyndighet lägger hellre energi på arbetslösa och sjukskrivna helst med svensk hemvist. Eftersom de sällan skär sönder däcken på parkeringen.

https://nyadagbladet.se/inrikes/var-tionde-gangkriminell-driver-foretag/

Min rekommendation är att politikers bostadsområden skall prioriteras vid utslussning av icke integreringsbara invandrare, som nu är Magdalena Anderssons (S) stora plan. Hon kan börja med Nacka och fortsätta med Saltsjöbaden så får hennes mångkulturella vänner smaka på sin egen medicin.

En halv miljard försvinner utomlands tack vare fd justitieminister Morgan Johanssons slöhet eller det kanske var meningen för att muntra upp den importerade väljarkåren?

Till sist stödjer jag helhjärtat Det Fria Sveriges uppmaning

Vi i Det fria Sverige, det svenska folkets intresseförening, kräver att enbart svenskar ska arbeta inom svenska myndigheter. Alla utlänningar och barn till utlänningar som på något sätt kan kopplas till klanerna måste förbjudas att arbeta inom myndigheter och offentliga institutioner….”