Åtalsimmunitet mot korruption är demokrati

Hej, Harriet!

Politiker beviljar sig själva fortsatt åtalsimmunitet mot korruption! Vilket medför att man står antingen över eller utanför den LAG som vi andra måste åtlyda! Dom kallar det för ”Demokrati.”

Vad säg vi, folket, om det? Demokrati ända ut i fingerspetsarna? Jo, jag tackar jag!
Våra folkvalda passade på, när fokus var riktat utanför landets gränser. Ett väl beprövat trick från makthavare, när det börjar brännas. Jag bifogar en länk från Nya tider.se (19 mars) med fakta från riksdagen som säger allt.”

————————————————————————————————————

Tjänstemän fortsatt fria från straffrättsligt ansvar – så körde regeringen över riksdagen
Visa källbilden
Facebook. Ida Drougge

Våren 2018 beslutade en enig riksdag att tjänstemanna-ansvaret skulle återinföras i offentlig förvaltning. Nu, fyra år senare, har det historiska beslutet resulterat i ett monstruöst fiasko. Detta sedan regeringen tillsatt en utredning som kommit fram till att inga ändringar behövs, vilket går stick i stäv med riksdagsbeslutet från 2018. Nu, 2022, gick de rödgröna partierna i riksdagen på utredningens linje, och lyckades få med sig Annie Lööf. Tillsammans begravde de frågan med en rösts marginal. Slöseriombudsmannen Josefin Utas menar att oppositionen ”blivit fintad upp på läktaren”, och den tidigare riksdagsledamoten Jeff Ahl dömer ut Moderaterna som ett parti som spelar politisk teater.

Idag har Sverige bara ett högst begränsat straffansvar för tjänstefel. Det mesta försvann 1976 efter förslag från Olof Palmes regering. De ville att det mesta istället skulle hanteras internt på myndigheten. Åtgärder mot den som missbrukat eller misskött sin ställning skulle istället ske som på vilket företag som helst. Det skulle inte längre vara kriminellt, annat än i undantagsfall.

Ida Drougge (M), som lade fram motionen som sedan bifölls, hade tre yrkanden:
•   Tjänstefel ska omfatta fler delar av en myndighets verksamhet. Idag avgränsas tjänstefel till det som kallas myndighetsutövning, vilket innebär beslut som rör enskilda personer. En myndighet fattar många beslut som inte räknas som myndighetsutövning, till exempel hantering av offentliga medel, upphandling, informationsförmedling och ingående av avtal.
•   De straffrättsliga påföljderna suspension och avsättning ska återinföras.
•   Bestämmelsen om tjänstefel ska ändras så att ansvar kan utdömas för ringa brott, vilket idag är avkriminaliserat.

Fakta: Tjänstemannaansvaret skrotades 1975

Sverige har idag ett mycket begränsat tjänstemannaansvar. Bestämmelsen finns i brottsbalkens 20 kapitel. 1 § lyder:
”Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen med hänsyn till gärningsmannens befogenheter eller uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt eller till andra omständigheter är att anse som ringa, skall inte dömas till ansvar.”
Större delen av lagen om tjänstefel skrotades efter förslag från Olof Palmes regering 1975 och trädde i effekt 1976. Paragraf 6-15 upphävdes. Bland annat försvann då domstols möjlighet att döma en tjänsteman till löneavdrag, suspension eller avsättning, samt att utdöma böter för ringa fall av myndighetsmissbruk. I den så kallade ämbetsansvarskommitténs slutbetänkande inför lagändringen skrev man att själva syftet var en avkriminalisering.
”Enligt kommitténs förslag kommer det straffbara området således att omfatta uppsåtliga och grovt oaktsamma fall av oriktig myndighetsutövning samt mutbrott och brott mot tystnadsplikt. Totalt sett innebär förslaget en kraftig avkriminalisering: straffansvar för vanliga tjänstefel föreslås sålunda avskaffat. På det avkriminaliserade området föreslås i stället gälla ett utomstraffrättsligt ansvar av i huvudsak samma natur som det vilket förekommer i privat tjänst.”
Källa: Riksdagen.se 

https://www.nyatider.nu/tjansteman-fortsatt-fria-fran-straffrattsligt-ansvar-sa-korde-regeringen-over-riksdagen/

Jag undrar vad Annie Lööf fick för löfte av regeringen för att rösta nej till återinfört tjänstemannaansvar? Kanske Magdalena och Annie börjat sondera för en samlingsregering mellan S och C? Annie är i så fall lovat en ministerpost, eftersom hon varit ganska tyst i media den sista tiden med sina Stureplansvänner.

5 tankar kring ”Åtalsimmunitet mot korruption är demokrati

 1. Man har skärpt straffet för mord samtidigt som man ger sig fortsatt Åtalsimmunitet! Har politiker mördat? Speciellt när man läser om ”Vad som gäller vid Straffet för mord”, då skall
  ”gärningen föregåtts av noggrann planering, präglats av särskild förslagenhet, syftat till att främja eller dölja annan brottslighet, inneburit svårt lidande för offret eller annars varit särskilt hänsynslös”.
  Tidigare ansvariga ministrar som Carl Bildt, Ingvar Carlsson och Mona Sahlin kommer inte att utredas för eventuella brott i hanteringen av Estoniakatastrofen 1994, rapporterar Sveriges Radio Ekot. OBS! Göteborgs-Posten publicerade detta i januari 2021 men VARFÖR väntar SvT med detta tills den 18 juni? Javisst ja, det var Midsommar.
  ps. Det var Carl Bildt som startade färjetrafiken året innan Estonia sjönk.

  https://www.gp.se/nyheter/sverige/exministrar-kommer-inte-att-%C3%A5talas-om-estonia-1.35472273
  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ingen-utredning-mot-exministrar-om-estonia

  Straffet för mord, Sammanfattning:

  Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändring i brottsbalken som
  innebär att straffet för mord skärps.

  Förslaget innebär att det i straffbestämmelsen om mord anges att det som
  skäl för livstids fängelse särskilt ska beaktas om gärningen föregåtts av
  noggrann planering, präglats av särskild förslagenhet, syftat till att främja eller
  dölja annan brottslighet, inneburit svårt lidande för offret eller annars varit
  särskilt hänsynslös. Syftet med lagändringen är att livstidsstraffet ska kunna
  komma i fråga i betydligt större utsträckning än tidigare.
  Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

  Utskottet föreslår även ett tillkännagivande till regeringen med anledning
  av motionsyrkanden. Enligt utskottet bör regeringen skyndsamt återkomma till
  riksdagen med ett lagförslag som innebär att mord och vissa andra allvarliga
  brott ska kunna preskriberas endast om lagöverträdaren var under 18 år vid
  tidpunkten för brottet. I denna del finns en reservation (S, V, MP).
  Utskottet föreslår att riksdagen avslår övriga motionsyrkanden.
  I betänkandet finns totalt fyra reservationer (S, SD, V, MP).
  Utskottet har under beredningen beslutat att ett yrkande i en följdmotion,
  om ytterligare omständigheter som särskilt ska beaktas som skäl för att döma
  till livstids fängelse för mord, ska brytas ut ur ärendet och i stället behandlas i
  betänkande 2019/20:JuU31.
  Behandlade förslag
  Proposition 2018/19:138 Straffet för mord.
  Fem yrkanden i följdmotioner.

  https://data.riksdagen.se/fil/D5759C3E-BB54-4375-A85E-700D17CDECF4

 2. Vi (politikerna) bestämmer över er (medborgare), tro inget annat. Vi har VÅR Lag och demokrati medan ni (medborgare) får leva i med ett ruttet rättsväsende liksom ett ”nålsöga” till demokrati. Vad vi saknar är en gedigen dokumentär om de konsekvenser som vad det innebär att låta Tjänstemän fortsatt vara fria från straffrättsligt ansvar. ”The Untouchables and the ”others” goal of the Central bank”. En riktig svensk “syltburk” film. Det är för bedrövligt när man använder medel ur statskassan för att se till att man själv belönas rikligt i framtiden. Det ”omvända flödet” gör politikerna till framtida miljonärer, om de inte redan är det. De blir t.o.m. miljonärer om ”vissa” lobbyister får sina intressen tillgodosedda. Är det så här som det ska få fortgå i ALL EVIGHET, Politiker?

  1. Från en fiktiv riksdagspolitiker(s).
   Självklart är det så vi skall ha det. Pöbeln består av er skattebetalare, som skall håll käft, inte tänka bara lyda när vi överordnade befaller. Vi har det bekvämt i riksdagsbänken i väntan på större internationella utmaningar, där vi gödslat FN med era pengar för fortsatt karriär. Värdegrunden, mänskliga rättigheter och hållbarhet är bara kamouflage för vår egen vinning. Vi gynnar självklart lobbyister, för det kan ge välbetalda jobb i näringslivet om det skiter sig med FN och EU uppdrag. Vad skulle ske om vi fick ta ansvar för våra handlingar? Det kan väl den minsta barnrumpa räkna ut. Inkomsterna skulle snabbt sina och vi skulle tvingas att leva på vår ynka riksdagslön på 71.500 kr. Därför har vi kastat ansvaret på soptippen, men det fattar inte våra väljare som tur är.,,,

 3. Trist situation. synd att inlägget är omöjligt att sprida vidare. Vidare är det synd att många bra inlägg pga det blir kvar på endast bloggen.

  1. Tyvärr är det nu tvärstopp, att få in något inlägg under ”Ordet Fritt” i lokaltidningen (Östgöta Correspondenten) där har korrekta ord företräde.

Kommentarer är stängda.