Om jag vore regeringschef för en majoritetsregering!

Om jag vore regeringschef för en majoritetsregering skulle jag bl a genomföra följande förändringar inom flera samhällsområden skriver gästkrönikör Olle Ljungbeck. När jag tagit del av alla 13 områden med konkreta förslag på både kompetenta personer och lösningar, beklagar jag att han inte är eller med största sannolikhet inte heller blir regeringschef.
…………………………………………………………………………………………

 1. Utvisningar

Första åtgärden skulle bli att utvisa 100 tusen invandrare/asylsökande första året. Dessa är i första hand alla de som straffats med fängelse eller de som är kriminella, men ännu ej dömts. De skall ut visas efter avtjänat straff.

Övriga är sådana som ej hunnit åstadkomma några skador, men som överraskats med vapen, sprängmedel eller andra ”tillbehör” där avsikten är att skada.  Andra är sådana som brutit mot våra grundlagsfästa värderingar såsom att ej acceptera demokrati, jämlikhet mellan kvinnor och män.

Hatpredikanter, som predikar terror eller antisemitism. Självklart också alla de som motsätter sig att flickor och pojkar själva får välja partner och alla som är för barn- och tvångsäktenskap liksom kvinnlig omskärelse.  Men även familjer där föräldrarna inte aktivt hindrar sina barns kriminalitet.

 1. Juristkommission

Tillsättning av en juristkommission som skall bedöma sjuklöverregerings- och riksdagsledamöters landsförräderi och ansvar för de mord, våldtäkter, rån, misshandel av svenska medborgare, liksom förstörelsen av enskild och allmän egendom, som invandrare/asylsökande gjort sig skyldiga till.
I kommissionen skall ingå högt meriterade och respekterade jurister från Sverige, Danmark, Australien, och Schweiz jämte medborgare  från Sverige. Befinner juristteamet att de är ansvariga skall en svensk domstol döma dem.

Egendom och ekonomiska tillgångar tillhörande regerings- och riksdagsledamöter från 2006 beläggs med kvarstad för att vid fällande dom utgå som skadestånd till svenska medborgare som drabbats av invandrarvåld.

 1. Grundlagsutredning för verklig demokrati

Landet har plågats av skendemokrati/demokratur, som redan Wilhelm Moberg påpekade i en DN-artikel den 14 dec 1965. Men sedan dess har det bara blivit värre.

Håkan Juholt (fd partiordförande för socialdemokraterna, sedan i fjol Sveriges ambassadör på Island) påpekade detsamma, som Moberg gjorde för > 50 år sedan, till UD:s förskräckelse.
https://www.svd.se/ambassador-juholt-aker-inte-tillbaka-till-sverige

En genomgripande grundlagsutredning tillsätts omgående. Bl a skall den göra det omöjligt för regering och riksdag ensamma att besluta i riksövergripande frågor som t ex migrations- frågor. Tvingande regler om parlamentarism skall självklart med.

Folkomröstning skall vara ett naturligt inslag i politiska frågor. Utredningsordförande finns redan nämligen Anne-Marie Pålsson.  Fd moderat riksdagsledamot som lämnade riksdagsuppdraget för  avsaknaden av demokrati. Hon har bl a skrivit boken ”Knapptryckarkompaniet”.

En skamligt obildad kulturminister
En, som i detta sammanhang bör nämnas är hur Stefan Löfven kränker demokratin genom att han har gjort en narr och clown till demokrati- och kulturminister. Hon – Alice Bah Khunke – utnämnde en pellejöns tidigare – som ordförande för något hon kallade   grundlagsutredning, men där hon tydligt visar att hon inte vet vad demokrati är.

Hon påstås nu vilja bli vald till språkrör för MP och lär ha många av medlemmarna med sig! Det senare visar med tydlighet att dessa inte är politiskt mogna att ha rösträtt.

Att sedan Löfven tillsatt denna människa till demokrati och kulturminister stärker uppfattningen att han varken är demokrat och heller har kompetens för sitt ämbete. Troligen är det därför han har överseende med dessa våldsverkare, som mördar, våldtar, rånar etc hans eget folk.

 1. Översyn av statsförvaltningen.

En genomgripande organisationsöversyn. Självskriven att leda denna är Inga-Britt Ahlenius. F d generaldirektör för riksrevisionsverket, fd bitr generlsekreterare i  FN etc etc. Hon var på  sin tid chef för riksrevisionsverket, men för stark och duktig för Göran Persson varför vi  därmed förlorade den i vår tid skickligaste ”statstjänstemannen”. 

Samtidigt bör minst ett 25-tal verkschefer avskedas. En av dessa är TV-chefen som inte kan avsättas av regeringen. Därför måste ordföranden för nämnda organ avskedas först, varefter en ny sådan kan utses som i sin tur utser tv-chef. Min avsikt med detta är inte att få in någon som kan styras från regeringen utan en som har kvalifikationerna och integriteten för ett oberoende public service. En sådan var på sin tid radiochefen Olof Rydbeck.

 1. Försvaret.

Redan då värnplikten togs bort skrev jag en artikel om denna dårskap för vilken jag alltigenom fått rätt. Det som nu pågår inom försvarsdepartetementet och försvarsutskottet är att en samling dilettanter som försvarsministern, riksdagsledamöterna Widman, Wallmark och Oscarsson m fl styrs av känslor och inte som de borde av realism –  får påverka vårt framtida försvar. Mitt råd är att inga försvarsallianser skall ingås, utom eventuellt med de fyra nordiska länderna. Ett införande av allmän värnplikt skulle inte enbart stärka försvaret utan också begränsa ungdomskriminaliteten.

 1. Jordbruket.

Självklart skall Sverige vara självförsörjande på baslivsmedel.

Jag minns så väl hur min ekonomiprofessor i Lund 1960 betonade att Sverige var en av de främsta länderna att driva jordbruk i. Vi har den goda jorden, vattnet och klimatet. Trots detta köper vi stora delar av baslivsmedlen från utlandet. Vi bygger köpcentrum på den bästa jordbruksmarken. Och gör vi inte det, så lägger vi den i träda på order av EU. I samband med försvarsdebatten togs vikten av självförsörjning upp. Knappast något annat land kan överträffa oss i möjligheten att försörja oss själva. I dag klarar vi inte detta mer än någon vecka!

 1. Skolan.

Skolan skall förstatligas. Inga religiösa skolor. Privata skolor är OK, men kraven måste vara stenhårda. Bort med hemspråksundervisningen, som förvårar integration.

Lärare skall vara lärare och ej en kamrat pedagog. Deras auktoritet skall tillbaka, i dag är det elever och krävande föräldrar som styr och flata rektorer håller med, för de är rädda om skolpengen. Medan duktiga lärare slutar och förfördelas om de inte är korrekta nog och generösa med betygen.

Invandrare som vägrar skolgång och som inte lärt sig förstå, tala, läsa och skriva vardagssvenska inom 3 år utvisas (ej Rinkebysvenska, som nu är högsta mode, långt upp i hierarkin). I dag finns inga krav från värdlandet, däremot dubbelt upp från nyanlända och tidigare invandrare. ”Vi har rätt till tolk” är ett vanligt svar.

Inga religiösa inslag i skolan vare sig kläder eller avvikelse från hur svenska barn undervisas och deltar i olika aktiviteter. Ingen åtskillnad mellan flickor och pojkar i utövandet av olika aktiviteter.

 1. Högskolor och universitet.

Samtliga högskolors kompetens bör utredas. För detta kan lämpligen utländsk expertis användas. T ex från USA, Ryssland, England och Tyskland. Sannolikt kommer då minst ett 15-tal högskolor att visa sig inte leva upp till de krav som måste ställas på denna form av läroanstalter.

Sannolikt har vi ett flertal individer som utbildats vid dessa, som nu har akademiska titlar som fil dr, docent och professor, men som bär dem helt oförtjänt. Forskningsanslag kan både i går och i dag också ha beviljats utifrån ideologi, där svaren på förhand var/är styrda.

 1. Kulturen.

Barnkulturen måste ges ökade resurser på bekostnad av vuxenkultur. Sång, musik, teater måste få betydligt större vikt i skolorna. Inhemsk kultur måste gynnas. Firandet av traditioner i skolor eller i andra sammanhang får inte avgöras av rektorer/lärare/etc utan skall ske i demokratisk ordning, efter att medborgare fått säga sitt.

Konstnärers verk får inte förändras utan medgivande av skaparen till verket. Sålunda får varken bibliotek, eller teatrar göra ändringar i böcker eller dramatiska verk utan medgivande av skaparen. Sådana alster där skaparen vägrar att ändra i sina böcker eller verk som inte anses vara i takt med tidsandan får inte förvägras plats i bibliotek eller i teatrars spelprogram.

 1. Sjukvården

Sjukvården skall vara helt fri från religiösa eller kulturella inslag. Inga bakterielockande attribut, som smycken, huvuddukar och långa ärmar i arbetet få förekomma. Inga könsstympningar av vare sig flickor eller pojkar får utföras. Vården skall utgå ifrån vetenskapliga och beprövade metoder, som ibland inte hunnit bli vetenskapliggjorda, men som haft god effekt på många patienter.

Någon som helst hänsyn får inte tas till kulturella eller religiösa krav. I omsorgen om äldre och funktionshindrade skall samma regler gälla.

 1. Pension.

För anställda i yrken med hög förslitning får ingen höjning av pensionsålder beslutas. ”Fattigpensionärernas” pension höjs med 2000 kr/ månad. Samma skatt för såväl pensionärer som anställda.

 1. Medierna.

Eftersom tidningspressen bildat symbios med statsmakten och ej längre kan kallas den tredje statsmakten bör allt statligt stöd slopas.  Det är inte rimligt att stödja medier med skattemedel, som i stället för att värna sitt folk och de värderingar vi grundlags- fäst, offrar detta till förmån för invandrade, vars religion/ kultur/traditioner utgör det största assimilerings- och integrationshindret.

I dag visas det tydligt att tidningar/press inte förmår eller vill hålla en klar rågång mot statsmakten. Ett tydligt exempel på detta är att såväl regeringens/riksdagens som statsförvaltningens maktmissbruk får fortgå år efter år.

Här om någonsin stämmer talesättet; ”man biter inte den hand som föder en”. Mediernas förhållningssätt mot medborgare som inte delar deras synpunkter på tillexempel invandring är djupt kränkande.

 1. Klimatet.

Jag delar inte majoritetens åsikt att det enbart är människan, som påverkar uppvärmningen av vår jord.
Den som studerat det som finns utforskat om klimatets växlingar de senaste årmiljonerna kan inte göra detta. Under dessa miljoner år har klimatet varierat mellan långa istider och kortare värmeperioder sk interglacialer. Så kommer att ske fortsättningsvis oavsett vad vi gör.

Stoppa överbefolkningen, effektivare medel.  Att dagens naturliga klimatförändringar kan bli en katastrof för mänskligheten beror på överbefolkningen.

Så länge människan funnits har klimatet växlat. Men då befolkningen var liten och inga statsgränser fanns kunde människorna röra sig fritt. När därför torka och andra klimatförändringar inträdde kunde det fåtal människo, som fanns fritt röra sig till områden som var gynnsamma att leva och odla i.

Eftersom vi inte kan stoppa den nu pågående klimatförändringen måste vi inrikta oss på andra åtgärder. Självklart skall vi begränsa koldioxidutsläppen i framförallt tättbebyggda områden, som storstäder etc. men det stoppar inte klimatväxlingarna.

Rädda och rena vattnet
Det viktigaste nu är att rädda våra vatten, åar, sjöar och hav. Om inte, kan vi inte förhindra en kommande katastrof. I ställeför att satsa billioner till ingen nytta på klimatet bör satsningar göras för att rena och förhindra föroreningar av våra vatten. Detta kräver, trots allt så små insatser att av de sparade billionerna för klimatet behöver endast en bråkdel användas för att rena våra vatten. Kostnaderna för detta behöver i mycket mindre omfattning drabba skattebetalarna utan kan i stället riktas till dem som förorenar. Flertalet företag skulle därmed inte belastas till ingen nytta som de görs i dag.

Barnbegränsning
Enda vägen att förhindra en mänsklig tragedi är barnbegränsning.  Att därför som nu ta emot invandrare från tredje världen kommer endast att öka jordens befolkning. Självklart finns mycket mer att säga i en fråga som denna. Men eftersom jag med all säkerhet inte blir landets regeringschef så nöjer jag mig med ovanstående. Jag är emellertid övertygad att om en blivande regeringschef följer flertalet av mina förslag, så skulle hon/han bli mer i hågkommen som en skicklig ledare i förhållande till dagens, som inte endast förstör Sverige ekonomiskt utan framförallt har gjort vårt land till ett otryggt inferno där mord, våldtäkter, rån, förstörelse av enskild och allmän egendom blivit en normalitet.

Feminist eller sadist?
Men kanske framförallt där kvinnor/flickors otrygghet blivit värre än den någonsin varit. Skaparen av detta helvete är Sveriges statsminister Stefan Löfven!

Dessutom har fräckheten att kalla sig feminist när ordet sadist är en mer korrekt beskrivning utifrån den aspekten att han inte gör något mot våldet och terrorn!

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle”

8 tankar kring ”Om jag vore regeringschef för en majoritetsregering!

 1. Kloka tankar att bedja om.
  Jag skulle dock sätta medierna först.
  Med ärliga medier skulle migrationspolitiken och brottsutvecklingen inte varit några problem. Köerna i vården skulle varit mindre och det skulle funnits pengar att avlöna personalen med eftertraktade tjänster. Vi hade inte behöver vakter och låsta dörrar i sjukhusen, vi hade sluppit skottlossningar, stenkastningar och bilbränder.

 2. Helt fantastiskt bra förslag, rakt igenom…..satt och drömde mig bort medans jag läste och för mitt ”inre öga” blev Sverige återigen ett trivsamt land att bo och arbeta i, ett tryggt land för barna att växa upp i, där folk känner glädje och stolthet att tillsammans tillhöra denna fina och stolta nation……..men, jag tvingas konstatera att det bara var en dagdröm. Nåväl, förhoppningen är att efter valet i höst så kanske, kanske, kanske vi kan komma en liten gnutta närmare ett ”helande” av nationen. Hoppet är det sista som överger oss.

  1. Uppriktigt sagt Emil, vilket nuvarande parti skulle kunna ändra riktning på den svenska skutan? Det är kört.

Kommentarer är stängda.