Likhet inför lagen och dess efterlevnad

Gästkrönikör Olle Ljungbeck visar i detta brev till rättsväsende, statliga verk och myndigheter att likställdhetsprincipen är satt ur spel, när det gäller den politiska eliten vid brottslig gärning.
Ljungbeck avslöja elegant att allas lika värde inte gäller för flickor i muslimska friskolor. Undantagen verkar vara korrelerade till viktiga invandrarröster, när gamla muslimska friskolor får fortsätta med brott mot jämställdheten, men inga nya skolor skall beviljas i regeringens förslag.
Han uppmanar remissinstanserna att ta sitt ansvar, eftersom rättsstaten befinner sig i förfall.
……………………………………………………………………………………………………..

”Högsta Domstolen, Riksåklagaren (RÅ), Justitieombudsmannen (JO), Diskrimineringsmannen (DO), Polismyndigheten i Stockholm, Justitiekanslern (JK), Barnombudsmannen (BO), Skolinspektionen, Konstitutionsutskottet. Partiledarna, riksdagsledamöter.

Likhet inför lagen och dess efterlevnad
Att brott beivras när medborgare gjort sig skyldig till lagöverträdelse, liksom att de då behandlas lika oavsett social status/ställning skall vara oavvisligt tvingande i ett rättssamhälle.

Vid sådana brott skall inte heller den skyldige befrias från ansvar även om han/hon erkänner brottet. I Sverige stiftar riksdagen lagarna, domstolarna dömer. Däremellan har vide myndigheter vars uppgift är att pröva åtal mot medborgare, som bryter mot lagen.

”MeToo” anklagelse
I samband med att en hashtagg  – ”MeToo” – lades ut på sociala medier för att uppmärksamma hur omfattande sexuella trakasserier är mot kvinnor visade det sig bl a att sådana övergrepp förekom inom många område, inte minst inom statliga och kommunala förvaltningar.
Inom dessa är det inte ovanligt att vederbörande tjänsteman, men även politiskt tillsatt befattningshavare/funktionär, som t ex borgar- kommunal-och landstingsråd etc i sitt anställnings/tjänsteavtal är garanterad visst avgångsvederlag.
Detta gäller i särskilda fall då vederbörande tvingas avgå, men också då vederbörande själv begär det.
Det senare har skett i något eller några fall i dagsläget. Vederbörande har erkänt sig skyldig till enligt vad han själv benämner det som – sextrakasserier etc.

Denna person kommer nu av skattemedel beviljas en arbetsfri inkomst under 5 år utgörande en summa på sammanlagt 4.8 miljoner. Avtalet har slutits i en kommun, där hans eget parti tillsammans med några stödpartier styr denna. Det kan också betonas att detta parti innehar posten som finansborgarråd.

Brottslig gärning belönas?
Det kan inte anses rimligt utan grovt anstötligt att en person, som visserligen erkänt en trolig brottslig gärning, därtill en sådan som bryter mot den lagstiftning om kvinnors och mäns jämställdhet, som inte minst hans eget parti och partiordförande ofta framhåller att de håller särskilt högt och därför kallar sig själva som partiet för feministiskt!

Eftersom mannen erkänt gärningen skall det självklart i en rättsstat krävas att de myndigheter som har till uppgift att pröva åtal vid misstanke om brott gör detta

Om inte! Var hamnar vi då?

Skall en person som erkänner att han/hon mördat i så fall frikännas?

Religiösa skolor
Enligt läroplanen för det obligatoriska skolväsendet ska verksamheten i skolan vara icke-konfessionell. Detta gäller dock inte för fristående skolor och förskolor som enligt Skollagen får ha en konfessionell inriktning (undervisningen måste dock vara icke-konfessionell).

En gåta är hur detta nu går att förena?

Skillnad i värdegrund
I Sverige finns det sålunda ett antal religiösa samfund som driver sådana. Bl a kristna och på senare tid också bekännare av Islam.

Även om man är motståndare till religiösa skolor så tvingas man att erkänna att värdegrunden skiljer sig avsevärt mycket mer från det vi menar, med svensk grundlagsfäst och i allmän lagstiftning fastlagd sådan, i skolor där Islam utgör konfessionell grund mot där kristendomen gör det.

Obestridligt är också att anmärkningarna mot skolor drivna i Islamsk  regi är betydligt fler än mot kristna skolor. Inte endast mot religionsinslagen utan också i mycket hög grad mot det vi kallar vår (Sverige som nation)värdegrund.

Flickor diskrimineras
Sålunda bryter ”islamska” skolor generellt motkravet på jämställdhet mellan flickor och pojkar. Flickor i ”islamska” skolor löper mycket stor risk att hamna i en situation där de fostras till underdånighet mot män. Här samverkar kultur och religion att resultera i diskriminering av flickor. Samma risk löper inte flickor i kristna skolor eftersom såväl kultur/religion är den svenska/europeiska.

Fega politiker utan moral
Inte minst pga av de många anmärkningarna mot muslimska/islamska skolor så har partierna börjat diskutera om ”religiösa” skolor skall förbjudas. Tanken som då framförts är att nuvarande ”religiösa” skolor ska få vara kvar medan inga nya skall få startas. Detta är ett förslag, som vittnar om politikernas feghet och brist på moral. Man vågar helt enkelt inte avskaffa alla de ”religiösa” skolorna av rädsla för vissa grupper och väljare kanske inte minst dagens invandrare!

Väljer man att ha kvar nuvarande religiösa skolor men inga nya tillåts, skapar man därmed 1:a och 2:a klassens medborgare bland kvinnor. Redan debatten, som nu pågår är ju ett resultat av att man insett att ”religiösa” skolor inte ger den värdegrund vi lagstiftat om.
Att då vara så cynisk, feg, att man inte rättar till detta utan framgent offrar ett stort antal, framförallt invandrarflickor är brottsligt och strider helt mot rättsstatens grundläggande principer.

En rättsstat skall vara objektiv, inte känslosam
Därför vänder jag mig åter till den grupp, som jag nämnde i inledningen. En rättsstat kan inte grundas på politikernas känslor utan måste bygga på saklighet och objektivitet.

Under ett uppehåll i skrivandet av den här artikeln slår jag på Tv:n och får då i flera program från tillsynes mycket upprörda hallåor och andra höra att någon mindre begåvad person vid Sd:s landsmöte yttrat sig på ett rasistiskt sätt och därmed inte står bakom begreppet ”Alla människors lika värde”.

Uttrycket är visserligen något ofullständigt översatt, men eftersom politiker, medier etc använder sig av det får vi väl anta att inte minst dessa menar vad de säger nämligen att alla människor är lika värda.

Skrämmande inkonsekvens
Eller… Hur kan man då med vett och vilja eller berått mod inför kommande val gå fram med förslag om att inga nya ”religiösa” skolor skall få startas men väl de nuvarande få vara kvar?

I konsekvensens namn ger man inte endast den person rätt, som på landsmötet hävdade människors olika värde, utan även uttalade rasister rätt i sin värdegrund.

Om man är saklig och objektiv, går det inte att förneka, att flickor i religiösa muslimska friskolor diskrimineras, såväl i förhållande till pojkar i dessa skolor och än mer till ungdomar i svenska konfessionslösa skolor.
De politiker som vill ha kvar ett sådant system är lögnare därför att i verkligheten erkänner de inte människors lika värde

De är med andra ord beredda att i framtiden ta ifrån ett stort antal flickor deras människovärde.

Hur ett sådant handlande kan stå för, ”Alla människors lika värde” kan endast skrymtare som Annie Lööf, Jan Björklund, Stefan Löfven, Ebba Busch Thor och övriga partiledare m fl anhängare av en annan värdegrund, än den de säger sig stå för – förklara.

Förhindra rättsstatens förfall
Sannolikt kommer ett lagförslag att gå ut på remiss till Er, som jag nämnt i inledningen. Men Sveriges statsledning (regering och riksdag) befinner sig i dag i djupt förfall, varför ni borde frigöra er från er neutrala hållning, när det gäller värnandet av rättsstaten. Er skyldighet är att gå ut till medborgarna och debattera detta viktiga område innan det är försent.

Får politikerna hållas är Sverige i praktiken inte länge en rättsstat!

Talet om människors lika värde är redan i dag en chimär och kommer att vara det i än högre grad om barn skall behandlas som om de är olika värda redan vid skolstart.

Jag vill också vädja till er (det borde man inte behöva i en rättsstat) som skall pröva om en gärning skall leda till åtal även om, som i Stockholmsfallet vederbörande erkänt.

Självklart är det en kränkning mot oss andra medborgare, att en person som grovt förbrutit sig mot våra jämställdhetslagar blir befriad från ansvar och i stället får kvittera ut miljonbelopp. Att något sådant är möjligt borde vara en skymf för varje individ som arbetar med att bekämpa brott.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle”

……………………………………………………………………………………………………

Vi kan bara konstatera att lagen måste skrivas om, där riksdagens politiker klart måste ange vilka målgrupper som skall särbehandlas. I en rättsstat kan inte lagens långa arm, bli kort eller helt utebli beroende på förövarens status och härkomst.

5 tankar kring ”Likhet inför lagen och dess efterlevnad

  1. Ett tydligt exempel är Kent Ekeroth som behandlades inte rättvist i tingsrätten.Med en mycket duktig advokat lyckades han besegra tingsrätten i hovrätten. Imponerande. Ekeroth har jag följt i riksdagsdebatterna han är mycket slagfärdig och vinner dom allra flesta debatterna. Just därför måste han bort. Undrar hur det är ställt inom SD? Han bör inte vara ute i Stockholms nattliv . Är SD kontrollerad opposition?

    1. Ibland får jag för mig att SD är mycket mån om att putsa upp fasaden så att den blir alltför skinande ren. Några änglar som vandrar i lågskor på vår jord har åtminstone inte jag sett men det är klart att ha socialdemokratin som politisk motståndare är inte helt enkelt

  2. Kan bara instämma. Men de flesta tar fortfarande bara del av oligarkmedia (sådant monopolägande av en viktig samhällsfunktion borde vara förbjuden) och är alldeles för övergödda och bekväma så orättvisorna och vidrigheterna kommer att fortsätta.

    Det är först när tillräckligt många drabbas tillräckligt mycket som vi kommer se en vändning. Hoppas den inte kommer för sent.

    1. Av alla politiska floskler jag hört i mitt liv anser jag att ”alla människors lika värde” är bland de svåraste att ha en mening om; för hur kvantifierar man ett värde? sätter en prislapp? för övrigt är ordalydelsen en slarvig översättning från engelska där det förekommer i en resolutions eller konventionstext, jag kommer inte ihåg exakt. Men det skrivs om dignity. I min engelsk-engelska ordbok betitlad The new American Webster Handy College Dictionary kan man visserligen finna ordet worthiness som en bibetydelse men jag anser likväl att en mer täckande översättning borde vara värdighet

Kommentarer är stängda.