Annie Lööfs bruna rötter – en hyllning till nazismen

Bondeförbundets (nuvarande Centerpartiets) grundprogram

Antaget vid 1933 års förbundsstämma.

 1. Bondeförbundet, landsbygdens folkparti, är en sammanslutning av Sveriges landsbygdsbefolkning i ett eget parti och ser som sin främsta uppgift att kämpa för landsbygdens rätt och likställighet vid avgörandet av vårt lands sociala, politiska och ekonomiska livsfrågor. Tillvaratagandet av landsbygdsfolkets rätt är en viktig fosterländsk uppgift.
 2. Under århundraden ha Sveriges bönder bevarat tron på kristendomen som en rik källa till andligt liv. Då kristendomen är den säkraste grundvalen för en redbar och allmängagnelig livsföring, måste kristen tro och livsåskådning främjas och bevaras som grundval för svensk folkuppfostran. Det religiösa livet bör beredas möjlighet att utveckla sig fritt och ostört av kristendomsfientliga inflytelser. Undervisningsväsendets ändamålsenliga och praktiska utveckling bör främjas och dess karaktär av en hela folkets uppgift betonas. Landsbygdsungdomens bildningssträvanden och möjlighet att till rimliga kostnader erhålla tillgång till behövlig praktisk och teoretisk undervisning bör underlättas.
 3. För bondeklassen måste som en naturlig uppgift framstå bevarandet av de svenska hemmen, hävdandet av familjebandens värde för individerna och samhället, liksom av de värden som ett verkligt hem har att ge åt familjemedlemmarna och särskilt åt det uppväxande släktet. Härmed sammanhängande sociala och ekonomiska problem böra uppmärksammas i syfte att underlätta familjebildningen och bereda ökade möjligheter för de unga att vid någorlunda tidig ålder bilda hem. De sedligt och moraliskt nedbrytande krafter, som verka i riktning att upplösa familjebanden, måste bekämpas.
 4. Som en nationell uppgift framstår den svenska folkstammens bevarande mot inblandning av mindervärdiga utländska raselement samt motverkandet av invandring till Sverige av icke önskvärda främlingar. Folkmaterialets bevarande och stärkande är en livsfråga för vår nationella utveckling. Ett energiskt arbete måste bedrivas för folkhälsans höjande och vårt folk skyddas mot degenererande inflytelser.
 5. Folkfienden alkoholens fördärvliga verkningar måste genom upplysning, lagstiftning och på annat sätt effektivt bekämpas. Målet allmän folknykterhet, får aldrig lämnas ur sikte.
 6. Ingen del av Sveriges folk är som bondeklassen förbunden med Sveriges historia och svensk statstradition. Bondebefolkningens bevarande och stärkande utgör förutsättningen för fyllandet av dess fäderneärvda uppgift i statslivet och en grundval för svensk nationell utveckling. Landsbygdsfolkets betydelse som källa till svensk folkförnyelse framstår med ökat värde, ju mera industrialismen och stadskulturen tär på folkkraften. Det gällande valsystemet bör utvecklas så att bättre möjligheter beredas landsbygdens folk att göra sig gällande i konkurrensen med städernas och de stora industrisamhällenas väljare och en mera rättvis -representation erhålles med hänsyn tagen till befolkningsgruppernas storlek.
 7. Liksom Sveriges bönder från urminnes tid haft en rättsvardande uppgift av grundläggande betydelse, så utgöra de alltjämt det säkraste värnet för vår gamla svenska rätt och lag mot nedrivande läror, liksom mot orosstiftare och våldsmän. Det folkliga inflytandet inom rättsskipningen bör bevaras och stärkas, tro och heder hävdas som grundpelare för svensk rättskultur, liksom rättvisans och rättfärdighetens principer i allmänna angelägenheter. Lagöverträdelser av alla slag måste utan slapphet bekämpas och alla försök att omstörta den bestående samhällsordningen nedslås.
 8. De senaste årtiondenas sociala utveckling har fört med sig en utvidgning av ämbetsverken och en ökning av statstjänstemännens antal, som är ägnad att inge betänkligheter. Landsbygdsbefolkningen, som alltid bekämpat ämbetsmanna och fogdevälde, måste alltfort kräva, att ämbetsmannainflytandet inom vårt offentliga liv begränsas, att tillskapandet av icke nödvändiga ämbeten och tjänster förhindras samt att skärpt uppmärksamhet ägnas åt kontroll av administrationen och revision av medelsförvaltningen. Största möjliga sparsamhet bör iakttagas med allmänna medel.
 9. Bondeförbundet vill främja en nationell näringspolitik, som tillvaratager det svenska folkets intressen och bereder arbete åt svenska armar. Vi motsätta oss en sådan utveckling av vårt lands näringspolitik, varigenom näringslivet blottställes för utländskt godtycke och vår ekonomiska och politiska självständighet äventyras. Det svenska näringslivet bör i första hand inriktas mot tillgodoseende av de egna behoven med företrädesrätt, för svensk produktion till den egna avsättningsmarknaden.
 10. Bondeförbundet arbetar för en jordbrukspolitik, som bereder jordbrukets och dess binäringars utövare rättvis lön för arbetet, bevarar jorden i den jordbrukande befolkningens hand samt bereder ekonomisk likställighet med andra motsvarande samhällsgrupper och tryggad utkomst åt jordbrukets folk, varvid arrendatorers och mindre jordbrukares levnadsvillkor särskilt beaktas och rimliga lönekrav tillgodoses för jordtorpare samt lant- och skogsarbetare. Vi kräva även en rättvis avvägning av tullarna, som förhindrar att tullbördorna vältras över på landsbygdens folk.
 11. Starka och välordnade ekonomiska föreningar bland jordbrukarna är en nödvändig förutsättning för att många av de genom Bondeförbundets politiska verksamhet uppnådda resultaten skola bli till avsett gagn för jordbruksbefolkningen. Vi vilja därför kraftigt arbeta för allmän anslutning till, enig sammanhållning i och obrottslig solidaritet med jordbrukarnas ekonomiska och fackliga föreningsrörelse.
 12. Bondeförbundet bekämpar storkapitalistisk utsugning, bankväsendets monopolisering liksom andra slag av truster och monopolbildningar, vilka avse att bereda sina utövare oskäliga vinster, onödigt fördyrande av varorna på vägen mellan producenter och konsumenter, så ock fackföreningsväsendets skadliga utväxter. Kreditinrättningar i jordbrukarnas egna händer böra kraftigt stödjas, så att landsbygdens sparkapital bevaras åt det egna kreditbehovet. Näringslivet måste utvecklas mot ökad planmässighet och ändamålsenlighet till gagn för hela folket.
 13. För Sveriges jordbruksfolk, som av sin historia lärt, vilka offer av blod och egendom som krig, utländskt övervåld och förtryck medföra, måste fred och samförstånd mellan folken samt värnandet av vårt lands frihet och oberoende vara en hjärtesak, som efter måttet av våra krafter bör främjas. Även inom vårt eget folk vilja vi verka för fred och förståelse mellan klasserna på grundval av inbördes aktning och respekterande av varandras livsintressen, för övervinnandet av vålds- och hatpropaganda, för samhällsfred och fosterländsk folkgemenskap.

Detta kommer från Kenneth Sandberg, fd SD politiker förmedlat av en blogg vän.

Undertecknad har tidigare skickat detta till SD och Samtiden. Åkesson borde vid nästa påhopp om bruna rötter, läsa upp punkt 4 till Annie Lööf. https://snd.gu.se/sv/vivill/party/c/p/1933

Bildkälla: ETC

Bildresultat för annielööf

Hon har öppnat famnen för globalistmaffian och förvandlat centerpartiet till ett

 • Stureplansparti
 • Familjefientligt parti
 • Landsbygdsfientligt parti
 • HBTQ parti med dragningskraft på pedofiler
 • Globalt parti, där globalistmaffians intressen är överordnat fosterlandets väl och ve
 • Hyperkapitalisternas parti med utsugning av folket
 • Massmigrations parti, där migranter utan asylskäl prioriteras

Denna landsförrädiska dam:s hemvist är inte Sverige, hon är en doa flicka till den globala eliten som verkar genom FN, EU, World Economic forum, Trilaterla kommissionen, Bilderber gruppen, Romfördraget …

15 tankar kring ”Annie Lööfs bruna rötter – en hyllning till nazismen

 1. Jaha, och vem är det som styr politiken i Sverige, oavsett om det är S eller M Karl W?
  Kan Wallenbergarna vara de som står över ”våra” politiker?
  Vilken roll hade Wallenberg MED Nazityska företag? Bosch, IG Farben m.fl?
  Wallenbergarna samarbetade väl tidigt med Nazisterna, eller hur?
  Vad skulle en djupare analys av Wallenbergs eventuella påverkan på politikerna som på den svenska ekonomin komma fram till?
  Det skulle inte förvåna mig om analysen/rapporten kom fram till att politikerna är överflödiga, eftersom det är ”andra” som styr politiken!
  Vad ska vi då med politikerna till när deras funktionalitet är underordnad och styrd av KAPITALET?
  Vi kanske t.o.m. får ett ”Wallenbergs Parti”!
  Ett parti som inte knusslar utan som kör med ”raka rör”. Med det menar jag att tjäna pengar (eller hur man kommer över dem) betyder allt och när det gäller den svenska befolkningen, den skiter vi fullständigt i.

  1. Viktiga frågor som kräver svar. Wallenbergarna har alltid suttit i socialdemokraternas knä eller snarare tvärtom.
   Dagens SvD skriver om hur riksbankscheferna tjänade stora pengar på sin egen krispolitik med Stefan Ingves i spetsen. Deras aktier och fonder ökade när börsen nådde rekordhöjder eftersom räntan är så låg.
   https://www.svd.se/riksbankstopp-dumpade-fonder-fore-borskrasch
   Citat: ”Slarv, stora fondaffärer och rejäla börsvinster. SvD:s granskning visar att flera av Riksbankens beslutsfattare har tjänat stora pengar på den egna krispolitiken”
   som vanligt folk får betala.
   Makthavarnas girighet är sig likt i alla länder och deras brödraskap är nog starkare än hos förortens klaner.

  2. Det varken var eller är bara Wallenbergarna. Alla demokratier styrs av oligarkin som finns osynlig i bakgrunden. Pengarna styr. Inte bara Sverige.
   Partistyrelserna är nära kopplade till och styrda av oligarkin, dom verkställer, för dom vet att oligarkin kan fälla dom.
   Det är dokumenterat att Wallenberg träffade Erlander regeringen var vecka i regelbundna möten för att göra upp om hur Sverige skulle styras. Och – ja, man gjorde friskt affärer med Tyskland, med politikernas godkännande. Politikerna är oligarkins verkställande organ. Då ansågs nazismen som framtidens oslagbara politiska system för den var företagsvänlig och med propagandan kunde man styra pöbeln så den inte ställde sig i vägen och själva ville bestämma.
   Nu har nazismen ersatts av demokratin, men i grunden har systemet inte förändrats alls under ytan. Propagandan via media styr pöbeln, oligarkins styr politikerna. Det är bara etiketten som är ommålad. Istället för nationalsocialism står det nu demokrati och socialdemokrati, etc.
   Vad som behövs är ett sant system av folkstyre där politiker kan folkligt avsättas med omedelbar verkan. Det är därför väst-demokratierna är så fanatiskt skräckslagna för Kina, för där finns det ett sådant evolverande system kallat ”fullständig processdemokrati”. Oligarker stoppas (Jack Ma senast), och olämpliga politiker avlägsnas och det finns ett fungerande folkstyre på alla nivåer.
   http://www.chinadaily.com.cn/a/202110/15/WS6167d7d1a310cdd39bc6efaa.html
   http://www.chinadaily.com.cn/a/202110/16/WS616a0992a310cdd39bc6f4b6.html

 2. OK, för att summera. Om något skall historiskt kallas nazistkramare så är det (S).
  —(S) krävde att ett ”J” skulle stämplas i i alla judiska pass
  —(S) bannlyste länge alla judiska flyktingar till Sverige.
  —(S) drev de svenska koncentrationslägren.
  —(S) tillät Permittenttrafiken, att 2.1 miljoner tyska trupper tillåts transitera på svensk mark och att Nazisterna tilläts bruka det svenska telesystemet för kommunikation.
  —Att Nazisterna inte invaderade Sverige berodde på att det var onödigt. Sverige hade redan en naziregim, (S), som samarbetade.
  —Ta en titt på SD videon ”Ett folk, Ett parti – Socialdemokraternas historia”
  https://www.youtube.com/watch?v=W56ZKUVECWs
  Trots att videon är en partsinlaga, ofullständig, inte neutral och inte alltid är historiskt korrekt så ger den ändå ett kusligt värdefull insikt i (S) historia och nazi-associationer.
  Titeln spinner på nazisternas slagord. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Ett folk, ett rike, en ledare.
  Tala om bruna rötter!!!

 3. Om ni skall förstå och bedöma historien, då blir det nödvändigt att lära sig hur man tänkte och fungerade då, när historien skrevs. Använder ni dagens standard och tankebanor som grund för historiska bedömningar, då blir det fel. Att man talade om att skydda folkstammen, och liknade uttryck 1933, var det normala, inte bara i Sverige och inte bara i Bondeförbundet. En man jag kände för länge sedan berättade att släkten alltid hade pikat honom för han hade gift sig med en utlänning av en annan ras. Hon var från Norge. Att en vallon gifte sig med en fransman sågs nästan som högförräderi. 1933 var året Nazisterna tog makten i Tyskland. Då såg man vida att Nazismen skulle bli framtidens normala politiska system, historien var inte ännu skriven. Sverige hade flera riksdagsmän i flera partier och en statsminister som öppet var nazister och hade hakkorsmärken på kostymen. Oligarkin i USA hade avancerade planer på att införa Nazismen som politiskt system i USA. Romarhälsningen, att sträcka ut högerarmen för att visa fredliga avsikter, blev Hitler hälsningen. Dagens honnör är en variation. I USA la man inte handen på hjärtat som idag mot flaggan, man sträckte ut högerarmen i vad som kallades The Bellamy Salute. Namnet kommer från Francis Bellamy, författaren till American Pledge of Allegiance från 1892. Idag kallas den just nazihälsning. När Europas nazister och fascister började använda den bytta USA ut den mot handen på hjärtat.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Bellamy_salute
  Så, när ni ser fotografier på människor som håller upp högerarmen mot amerikanska flaggan som Nazisterna gjorde, betyder det inte att amerikanare har varit Nazister, utan att saker ändras genom historiens gång och nycker. Samma sak, när Bondförbundet skrev om ”Folkstammen” betyder det bara att det var annorlunda på den tiden.
  https://juliacaesar.blog/2017/12/03/en-svensk-skamflack-socialdemokraternas-hemliga-koncentrationslager/#more-2074
  https://juliacaesar.blog/2018/05/15/podd-nazistiska-rotter-del-1-undermaliga-manniskor/
  https://juliacaesar.blog/2017/11/24/partiernas-nazistiska-och-rasistiska-rotter/

  1. Att ta på sig dåtidens glasögon är svårt för oss alla, men svårast har de partier som brunfärgar SD med dess väljare. Förmodligen är deras iver att skuldbelägga andra, endast en projicering för att slippa konfronteras med sina egna synder.

   1. Jag håller helt med dig där, men det blir allt viktigare att hålla sig vaken. Hur var det med européerna, dom koloniserade Afrika med våld, koloniserade Indien, drev opiumkrigen, koloniserade Nordamerika och hur blev det med urbefolkningen där. Som en ranchägare som på ”Ponderosa” sa när man skulle förhandla med urbefolkningen, ”Man förhandlar inte med ohyra, man utrotar den”. Européerna annekterade Hong Kong, Afghanistan, Syrien, m.fl. och försöker fortfarande med Venezuela, Xinjiang, Tibet, och igen med Hong Kong, och överallt är det våldet som är medlet att nå målet. Sedan skränar den falska propagandan om folkmord, läger, våldtäkt, tvångsarbete i Xinjiang, för att inte nämna Covid lögnerna. Det är ju bara att åka dit och se själv med egna ögon, vilket vi har gjort. LÖGN. De gamla tyska metoderna är åter, bara utövas av någon annan.

 4. Det vore bäst om ”James Bond Bruden” självmant avgår. Då slipper hon åka i den kommande ”rutschbanan”. Vem vet, rutschbanan kanske går HELA vägan till Guantánamobasen!

  1. Verkligen skönt att få det på pränt som ”HÄNGT I LUFTEN” Dock tror jag inte att Annie påverkas Hon är en proffspolitiker med en helt egen (och för vanliga medborgare) dold agenda med kodorden politik är det möjligas konst vari ingår kalkylerat ljugande SE boken POWER av Robert GREENE SOM jag varmt rekommenderar

  1. Lite hhistoria

   1910 ett upprop i tidningen Landsbygden
   1914 Bondetåget
   1915 Jordbrukarnas Riksförbund, Skånska bondeförbundet och Svenska bondeförbundet
   1921 gick Jordbrukarnas Riksförbund och Bondeförbundet ihop under namnet Bondeförbundet. Här började rasismen och rashygienen.
   1922 bildades Statens institut för rasbiologi i Uppsala.
   1958, Döptes det om till Institutionen för medicinsk genetik vid Uppsala Universitet och finns ännu idag.
   1933 I Bondeförbundets grundprogram antaget vid års förbundsstämma stod det att läsa:”Som en nationell uppgift framstår den svenska folkstammens bevarande mot inblandning av mindervärdiga utländska raselement samt motverkande av invandring till Sverige av icke önskvärda främlingar.
   Folkmaterialets bevarande och stärkande är en livsfråga för vår nationella utveckling. Ett energiskt arbete måste bedrivas för folkhälsans höjande och vårt folk skyddas mot degenererande inflytelser.”
   Det enda parti som haft sådana formuleringar i partiprogrammet.
   1933 ingicks den så kallade krisuppgörelsen mellan Socialdemokraterna och Bondeförbundet.
   1943 bytte Bondeförbundet namn till Landsbygdspartiet Bondeförbundet.
   1946, Partiet liberaliserar. Det var någon gång här som Rasbiologin tyst ströks, mellan 1947 och 1957.
   1957 bytte partiet namn till Centerpartiet Bondeförbundet.
   1958 då partinamnet blev enbart Centerpartiet.

 5. Centerpartiet – I särklass när det gäller Sveriges mest mörkbruna historiska rötter.

  1. Jag har tidigare skickat denna länk och poängterat punkt 4 till SD/Åkesson med önskan att han skall täppa till truten på denna mörkbruna madame i parti ledardebatter, när hon börjar orera om SD:s bruna rötter, men utan gensvar.

 6. Vilken bomb! Den borde skickas vidare till alla centerpartister man eventuellt känner.

Kommentarer är stängda.