Patent är en del av bolags intäkter

Av Jan Ivarson

”Det har diskuterats huruvida bolag skall fråntas sina patentintäkter  Patent är del av bolags intäkter, icke att förglömma.

Många läsare på insändarsidor tar upp en viktig fråga, huruvida bolag skall fråntas sina patentintäkter då behovet av deras produkt, som livsviktigt vaccin, blir globalt. Liknande synpunkter hörs från flera länder. Patentavgifter är till för att finansiera bolags risker för framtagande av nya produkter.

Patent är en handelsvara. Henry Woodward tog 1875 patent på en variant av glödlampa; patentet köptes senare av Thomas Edison. (Wikipedia)

Det behövs internationella riktlinjer för en så viktig fråga som om en patenträtt skall upphävas. Företag måste veta vad som gäller, annars riskerar vi gå miste om utveckling av nya produkter. Det kostar mycket att ta fram nya produkter och många blir det inget av. Frågan är om en nation har rätt att lova företag i andra länder att kopiera ett företags produkter utan ersättning. Marknaden måste veta vad som gäller, inte bara för läkemedel, utan för alla produkter som bilar och bostadsmoduler som det plötsligt kan uppstå behov av vid katastrofer.

Ett land kan ha bidragit till ett förtags utvecklingskostnader och företaget kan ha fått ansenliga inkomster genom försäljning på hemmamarknaden och till andra industriländer, som gett goda patentintäkter. Då kan man tycka det rimligt att utvecklingsländer får  tillgång till produkten för sin befolkning genom egen tillverkning av kopierat recept. Fråga är om det skall ske utan eller med reducerade patentintäkter. Man kan anse att landet som vill ge bort patenträtten, bör ersätta patentinnehavaren med hela eller delar av avgiften. 

Patent är viktiga frågor som behöver klara riktlinjer så företagen vet vad som gäller, så de inte hamnar i en situation liknade den då en partiledare köpte ett gammalt hus.

Jan Ivarson Politiskt obunden”

———————————————————————————————

Patent (av latinli’tterae pate’ntes, öppna brev) är en tidsbegränsad och lagbunden rätt att hindra andra från att dra kommersiell nytta av en viss uppfinning.
Patent är i europeisk rätt avsedda att skydda uppfinningar som innebär en tidigare okänd lösning av ett tekniskt problem, medan patent i USA också kan ges på annat än tekniska uppfinningar, till exempel affärsmetoder.
För att patent ska beviljas krävs att uppfinningen är ny, har uppfinningshöjd och att den är industriellt tillämpbar.[1] Att en uppfinning har uppfinningshöjd innebär att den skiljer sig väsentligt från tidigare känd teknik och inte ligga nära till hands för den som är kunnig inom uppfinningens teknikområde.

Läkemedel som forskas fram brukar patenteras för att säkra läkemedelsföretagens inkomster för att kunna täcka kostnader som gick åt vid framforskning av läkemedlet, och andra utgifter. Efter ett visst antal år går patentet ut och då kan billigare, generiska, preparat börja säljas.

Ett patent är giltigt i högst 20 år. Gäller patentet läkemedel eller växtskyddsmedel kan du ansöka om ett så kallat tilläggsskydd. Då kan din produkt i vissa fall erhålla ytterligare skyddstid med maximalt fem år. (Wikipedia).

2 tankar kring ”Patent är en del av bolags intäkter

  1. Det är klart att bolagen och då även inom medicin behöver sina patentinkomster och coviddödligheten( 0,06 %) är inte så stor att undantag är motiverade anser jag

    1. Att Big Pharma gör enorma vinster på Covid-19 vacciner är utan diskussion, men kan inte en faktor också vara att kvalitét på medicinprodukten inte kan garanteras om patent släpps fri direkt? Brister hos andra länders läkemedelstillverkare? Upphovskällan till corona viruset får nu diskuteras, när Biden har börjat vakna, så är nätjättarnas censur i avtagande. Wuhamns våtmarknad eller labb?
      https://www.friatider.se/facebook-borjar-tillata-labb-teorier-om-viruset
      https://samnytt.se/forskare-varnar-stor-risk-for-lackor-fran-viruslabb/

Kommentarer är stängda.