FN:s deklarationer följs inte i Sverige

I detta gedigna och imponerande inlägg granskar gästkrönikör Karin Ferm artiklarna i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, som grundlades 1948, med stark påverkan från 2:a världskriget.
Dessa rättigheter har sedan vidareutvecklas i ett antal konventioner, som är bindande för anslutna stater, men dess efterlevnad är mycket skral på hemmaplan hos undertecknande stater, inte minst hos vår FN lismande regering.
Karin lyfter fram 17 av de 30 artiklarna, som innehåller felöversättningar och vad värre är, att regeringen med statens verk, myndigheter, ja hela den offentliga sektorn har satt sina brott i system mot flera av artiklarna.
………………………………………………………………………………………………….

Vänstern allt från Löfven och Regeringen till Expo, AFA och Extremvänstern framhåller alltid de ”mänskliga rättigheterna.”
Men de verkar inte veta vad de pratar om!

För det första har deklarationen översatts fel på flera ställen.
För det andra så bryter både Regeringen, media, myndigheter och även vänsteraktivisterna mot flera av artiklarna i denna deklaration. Undertecknad vill i detta inlägg lyfta fram dessa felaktigheter, genom att först återge original artikeln, sedan den svenska översättningen, följt av mina anmärkningar.

 • Artikel 1
  “All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.”

Översättning
”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.”

ANMÄRKNING: Dignity betyder värdighet och inte värde! En medveten felskrivning vid den svenska översättningen.

 • Artikel 2
  Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.
  Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.”

Översättning
”Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt.
Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den politiska, rättsliga eller internationella status som råder i det land eller det område som en person tillhör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet.”

ANMÄRKNING: Förföljelse, trakasserier och avskedande mot ett folkvalt partis medlemmar, bryter mot denna artikel

 • Artikel 7
  All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.”

Översättning
”Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag. Alla är berättigade till samma skydd mot alla former av diskriminering som strider mot denna förklaring och mot varje anstiftan till sådan diskriminering”

ANMÄRKNING: Diskriminering av Svenskar på bostadsmarknaden är ett brott mot denna artikel, även diskriminering med alla övriga förturer, som ger undanträngningseffekter till värdlandets medborgare. Hotell/konferensanläggningar som nekar Sverigedemokraterna från att hyra, gör sig skyldig till brott mot de mänskliga rättigheterna.

 • Artikel 8
  Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.”

Översättning
”Var och en har rätt till verksam hjälp från sitt lands nationella domstolar mot handlingar som kränker hans eller hennes grundläggande rättigheter enligt lag eller författning.”

ANMÄRKNING: Vad Svenska myndigheter missar i praktiken är orden ”sitt lands”. Varken asylsökande, illegala eller de som har uppehållstillstånd är SVENSKA MEDBORGARE. Slutsats: Sverige är INTE deras land!

 • Artikel 12
  No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks

Översättning
”Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.”

ANMÄRKNING: Regeringens, medias, föreningar och framförallt Löfvens påhopp på SD-medlemmar och vår heder är ett brott mot artikel 12. Även Expos ”undersökningar” och personregister över privatpersoner bryter mot artikel 12.

 • Artikel 14
  “ (1) Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.
  (2) This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.”

Översättning
1. Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse.
2. Denna rätt får inte åberopas vid rättsliga åtgärder som genuint grundas på icke-politiska brott eller på gärningar som strider mot Förenta nationernas ändamål och grundsatser.

ANMÄRKNING: Att Sverige ger asyl till de som har ett fängelsestraff i hemlandet som väntar för icke-politiska brott, strider mot punkt 2 i artikel 14.

 • Artikel 16
   (1) Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution.
  (2) Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses.
  (3) The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State.

Översättning
1. Fullvuxna män och kvinnor har rätt att utan någon inskränkning med avseende på ras, nationalitet eller religion ingå äktenskap och bilda familj. Män och kvinnor skall ha samma rättigheter i fråga om äktenskaps ingående, under äktenskapet och vid dess upplösning.
2. Äktenskap får endast ingås med de blivande makarnas fria och fulla samtycke.
3. Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och har rätt till samhällets och statens skydd.

 ANMÄRKNING: Sverige bryter mot artikel 16, då de accepterar tvångsäktenskap, barnäktenskap i vårt land, samt regeringens ovilja till åtgärder mot hedersförtryck, som  Olle Ljungbeck tappert kämpar emot.

 • Artikel 19
  ”Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.”

Översättning
”Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.”

ANMÄRKNING: Idag gäller detta inte längre då EU har tagit sig rätten att stänga ner internetsidor de inte gillar, inte bara kriminella och terroristsidor utan också de som är regeringskritiska.

 • Artikel 20
  (1) Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.
  (2) No one may be compelled to belong to an association.

Översättning
1. Var och en har rätt till frihet i fråga om fredliga möten och sammanslutningar.
2. Ingen får tvingas att tillhöra en sammanslutning.

ANMÄRKNING: Sverige bryter mot punkt 2 i artikel 20, då Fackföreningsmedlemmar tvångsansluts till Socialdemokratiska partiet och dess fackföreningsavgift används som partistöd för detta parti.

 • Artikel 21
  (1) Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen
  (2) Everyone has the right of equal access to public service in his country.
  (3) The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.

Översättning
1. Var och en har rätt att delta i sitt lands styre, direkt eller genom fritt valda ombud.
2. Var och en har rätt till lika tillträde till offentlig tjänst i sitt land.
3. Folkets vilja skall utgöra grundvalen för statsmakternas myndighet. Folkviljan skall uttryckas i periodiska och verkliga val, som skall genomföras med tillämpning av allmän och lika rösträtt och hemlig röstning eller ett likvärdigt fritt röstförfarande.

ANMÄRKNING: Svenska myndigheter glömmer orden ”i sitt land” i artikel 21. ”. Varken asylsökande, illegala eller de som har uppehållstillstånd är SVENSKA MEDBORGARE. Slutsats: Sverige är INTE deras land!

 • Artikel 22
  Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled to realization, through national effort and international co-operation and in accordance with the organization and resources of each State, of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality.

Översättning
Var och en har, i egenskap av samhällsmedlem, rätt till social trygghet, och är berättigad till att de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som krävs för hävdandet av hans eller hennes människovärde och utvecklingen av hans eller hennes personlighet, förverkligas genom nationella åtgärder och mellanfolkligt samarbete i enlighet med varje stats organisation och resurser.

ANMÄRKNING: Felaktig översättning.
Korrekt översättning: Alla, som en medlem av samhället, har rätt till social trygghet och är berättigad till förverkligande genom nationell ansträngning och internationellt samarbete och i enlighet med den organisation och resurser varje stat, av den ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter oumbärliga för hans värdighet och fri utveckling av hans personlighet.

Asylsökande, illegala eller de med uppehållstillstånd är INTE medlem av ett samhälle. Det är först då någon blir medborgare i ett land som man tillhör det samhället.
Svenska medborgare däremot har rätt till social trygghet och till vårt lands resurser.

 • Artikel 23
  (1) Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.
  (2) Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.
  (3) Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social protection.
  (4) Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests.

Översättning
1. Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden samt till skydd mot arbetslöshet.
2. Var och en har utan diskriminering rätt till lika lön för lika arbete.
3. Var och en som arbetar har rätt till en rättvis och tillfredsställande ersättning som ger honom eller henne och hans eller hennes familj en människovärdig tillvaro och som vid behov kan kompletteras med andra medel för socialt skydd.
4. Var och en har rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar för att värna sina intressen.

ANMÄRKNING: På samtliga punkter bryter både Regeringen och många myndigheter mot samtliga punkter i artikeln

 • Artikel 24
  Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay.

Översättning
Var och en har rätt till vila och fritid, innefattande skälig begränsning av arbetstiden samt regelbunden betald ledighet.

ANMÄRKNING: De flesta arbetsgivare inom den offentliga sektorn idag bryter mot artikel 24.

 • Artikel 25
  (1) Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.
  (2) Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.

Översättning
1. Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makas eller makes död, ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter utanför hans eller hennes kontroll.

 1. Mödrar och barn är berättigade till särskild omvårdnad och hjälp. Alla barn skall åtnjuta samma sociala skydd, vare sig de är födda inom eller utom äktenskapet.

ANMÄRKNING: Sverige bryter mot artikel 25, då det gäller Svenska befolkningens svagaste.

 • Artikel 26
  (1) Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit.

(2) Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.
(3) Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.

Översättning
1. Var och en har rätt till utbildning. Utbildningen skall vara kostnadsfri, åtminstone på de elementära och grundläggande stadierna. Den elementära utbildningen skall vara obligatorisk. Yrkesutbildning och teknisk utbildning skall vara tillgänglig för alla. Den högre utbildningen skall vara öppen för alla med hänsyn till deras förmåga.

 1. Utbildningen skall syfta till att utveckla personligheten till fullo och till att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Utbildningen skall också främja förståelse, tolerans och vänskap mellan alla nationer, rasgrupper och religiösa grupper samt främja Förenta nationernas verksamhet för fredens bevarande.
 2. Rätten att välja utbildning för barnen tillkommer i första hand deras föräldrar.

ANMÄRKNING: Endast de elementära (grundskolan) ska vara gratis, övriga utbildningar ska vara tillgänglig. Alla som inte är Svenska medborgare har inte någon obligatorisk rätt till fri högre utbildning i Sverige.

 • Artikel 29
  (1) Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible.
  (2) In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.
  (3) These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and principles of the United Nations.

Översättning
1. Var och en har plikter mot samhället, i vilket den fria och fullständiga utvecklingen av hans eller hennes personlighet ensamt är möjlig.

 1. Vid utövandet av sina rättigheter och friheter får en person endast underkastas sådana inskränkningar som har fastställts i lag och enbart i syfte att trygga tillbörlig hänsyn till och respekt för andras rättigheter och friheter samt för att tillgodose ett demokratiskt samhälles berättigade krav på moral, allmän ordning och allmän välfärd.
 2. Dessa rättigheter och friheter får inte utövas på ett sätt som är oförenligt med Förenta nationernas ändamål och grundsatser.

ANMÄRKNING: Sveriges regering tillåter att vissa invandrare bryter mot artikel 29.

 • Artikel 30
  Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein.

Översättning
Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen.

ANMÄRKNING: Sveriges regering tillåter att vissa invandrare bryter mot artikel 30.

Slutsatser:

 • att enligt FNs Deklaration om Mänskliga Rättigheter, är det ett brott att diskriminera någon/några pga politisk åskådning. Att på lösa grunder sätta etiketten främlingsfientlig eller rasist på oppositionella är således ett brott, liksom att utesluta någon från t.ex en offentlig förening/sammanslutning.
 • att dignity betyder värdighet och inte lika värde, är en stor skillnad. Men de politiskt korrekta har under åratal utnyttjat denna felöversättning för att svartmåla medborgare och SD.
 • att medlemmar från ett folkvalt politiskt parti ej får förföljas eller trakasseras, här föreligger otaliga brott mot SD, dess medlemmar och sympatisörer
 • att LO-medlemmar tvångsanslutning till Socialdemokraterna är ett upprörande brott mot artikel 20.
 • att migranter, som ej har medborgarskap endast har rätt till grundläggande utbildning på grundskolenivå. Gymnasieamnesi för åldersljugande afghaner kan således ifrågasättas även av detta skäl
 • att likhet inför lagen och socialt skydd för medborgarna åsidosätts genom alla nyanländas rätt till förturer med diskriminerande undanträngningseffekter mot medborgarna utgör brott enligt artikel 7 och i artikel 8 konstateras att asylanter, illegala och de med uppehållstillstånd inte kan göra anspråk på Sverige som sitt land.
 • Svenska regeringars överdrivna acceptans för migranters religion, kultur och traditioner innebär brott mot artikel 29 och 30.

Men okunniga politiker med sina sympatisörer fortsätter att upprepa allas lika värde till leda. Att de sedan dagligen bryter mot flera av FN:s artiklar verkar inte bekomma dem det minsta.
Margot Wallströms uttalande om, att UD inte alls försökte dölja, utebliven diarieföring under dess kampanj för en plats i FN:s säkerhetsråd, fick följande förklaring; det var bara en brist i deras rutiner!  Detta lättvindiga konstaterande avslöjar en skrämmande likgiltighet hos regeringen att i praktiken följa lagar, regler och konventioner. Detta arbetssätt har spridit sig som en cancersvulst till statliga verk och myndigheter, som offentliga företrädare gärna tar efter. Inte konstigt att allt för många invandrare tar efter.  Det är bara värdlandets skattebetalare som skall hållas efter.

Lästips för intresserade:
http://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/060621/9649d2011fd4f5bb858acf1419189c67/konventionstexter_pdfversion.pdf

2 tankar kring ”FN:s deklarationer följs inte i Sverige

 1. Hade ett litet skrivfel i texten märker jag nu i efterhand !

  Tvångsanslutningen till Facket togs bort för flera år sedan, men facket fortsätter att skicka medlemmarnas pengar till Socialdemokraterna fortfarande ! Vilket är en dold ”tvångsanslutning”, då fackets beslutar att stödja Socialdemokraterna utan att ha medlemmarnas godkännande.

 2. Ett sådant gediget arbete med denna sammanställning – tack Karin Ferm.

  Politikerföraktet stiger ytterligare. Ordet ”Dignity” har jag retat mig på lång tid tillbaka och tolkat som typiskt svensk övertolkning och nu visar Karin här på så många fler exempel.

Kommentarer är stängda.