För kännedom till migrationskommitténs representanter

Migrationsminister Morgan Johansson                                                             
Sveriges Riksdag

Registrator för justitiedepartementet

Ärende: Slutsatser från migrantforskare att begrunda för den parlamentariska migrationskommittén

Undertecknad hoppas att migrationsminister Morgan Johansson vill delge de politiska representanterna i kommande migrationskommitté dessa exempel från respekterade, internationella och ofta citerade forskare/professorer och författare. Min förhoppning är att både evidens och mångfald skall prägla kommitténs arbete genom att dess medlemmar tar del av fler forskningsalster än enbart från de svenska professorerna Henrik Arnstad, Jerzy Sarnecki och Mattias Gardell.

Först tre professorer/forskare, som intervjuades i DN under serien ”Efter flykten” med följdfrågan ”Vem vinner på invandringen, vem förlorar?” 25-26-27/4 2016.

-Först ut den 25 april var professor George Borjas vid Havard universitet i USA.
Hans slutsats var att visserligen kan ekonomin växa, men på bekostnad av att samhället dras isär.
Ett råd till Sverige var att ”Ni måste inse vad invandringen kostar.”
Invandringen bidrar till ojämn inkomstfördelning. Högkvalificerade personer får det bättre, medan lågkvalificerade får det sämre. Han benämnde denna utveckling som ”Bakvänd välfärdspolitik” med växande klyftor.
Enklaver, utanförskapsområden uppstår, där invandrarna håller ihop vilket förhindrar anpassning till omgivningens krav.
En hög moral genom att ta emot många, leder till ett instabilt samhälle, där jämvikten går förlorad. En jämvikt med välfärd som byggts upp under flera generationer.

-Den 26 april var det professor Jennifer Hunts tur vid Rutgers universitet i USA som överraskande säjer att det är ”En fördel om invandrarna har låg utbildning.”
Anledningen till detta påstående är att det öppnar för nya lågkvalificerade tjänster som ”städning, trädgårdsarbete och att bära andras väskor.”
Således ett modernt ”Herrskap och tjänstefolkssamhälle.”
Hon säger vidare att denna utveckling kan få inhemska unga att utbilda sig bättre än i dag, för att kunna konkurrera om jobben.
Hennes vision om att lågutbildade invandrare skulle bära de högproducerades ”väskor”, kan vara gångbart i USA, men inte i norra Europas välfärdsländer, som då drastiskt måste sänka sina bidragsnivåer och samtidigt öka kraven på både unga och nyanlända.
Många mindre företagare vittnar om att det finns många unga som tillhör en bortskämd ungdomsgeneration som väljer bort trista jobb, både bland svenskfödda och invandrare. De föredrar bidrag, snabba cash framför ”skitjobb.”

-Sist ut den 27 april var nationalekonom Timothy Hatton vid Essex universitet i Storbritannien.
”Välj redan i lägren ut vilka som ska få asyl” är hans utgångspunkt.
Mänskliga åtaganden som finns i internationella överenskommelser skall prioriteras, inte värdlandets förhoppning om att göra vinst.
I dag utgörs migrantströmmarna till >70 % av unga, starka män, medan kvinnor och barn blir kvar i undermåliga flyktingläger.
I medias bilder ser det alltid ut att vara tvärtom, eftersom hjärtskärande bilder på gråtande barn väcker känslor.
Många ekonomiska migranter utan asylskäl tar chansen till ett bättre liv i Europa.
Han anser vidare att gränskontroller är mycket effektivt och tar som exempel upp Australiens ”Stop the boat” politik.
Problemet är i dag EU:s oförmåga att få alla medlemsländer att acceptera en kvotfördelning baserat efter landets ekonomi.

Övriga internationella forskare, vars slutsatser är värda att ta del av.

  • Yaron Brook, som bl.a skriver ”Upplysningens anda hotas av relativism och postmodern kunskapssyn” och han lyfter fram välfärdsstatens dragningskraft.
  • Paul Collier, skriver i boken ”Exodus” att stora invandrargrupper integrerar mindre med majoritetsbefolkningen, än små.
  • Douglas Murray, författare till boken ”The Strange Death of Europé: Immigration, Identity, Islam.” Migrationen är ett storskaligt experiment från främmande kultursfärer, som inte går att assimilera.
  • Paul Scheffer, skriver i boken ”Immigrant nations and multikulturalism” att länder som tar emot många invandrare har tolererat för mycket av kulturell särart och för lite av kulturell anpassning och att den försämrar normer och gemensam värdegrund för värdlandets tidigare generationer.
  • Samuel Huntington, skriver i boken ”The class of civilisation,” att överallt där islam delar gräns med annan civilisation uppstår krig, kamp och kollision. Islam använder västvärlden som projektionsyta för sitt lands tillkortakommanden. De reaktionära ideologierna har fått ny geografi. Återgavs i SvD 2013-11-23.
  • Olliver Galland, konstaterade efter en gedigen studie av 7000 gymnasieelever i Frankrike, att radikalisering av unga muslimer beror på islam, den enda rätta religionen, inte av socio/ekonomiska villkor
  • Pierre Vermeren påpekar att slöjan också är en protest mot väst, för migranter som varken vill assimileras eller integreras till värdlandet
  •  Neal Zachary och Watling Jennifer: ”Samband mellan mångfald och social  sammanhållning finns ej. Oförenligt! ”
  • James Surwiecki skriver i boken ”The wisdom of crowds”att folks privata erfarenheter är bättre evidensbaserade än de officiella, politiska och moraliska påståenden om migrationens fördelar. Vilket också SOM institutet i Göteborg har bevistat i undersökningar om migrationen.

Om statsminister Stefan Löfven med sin regering hade tagit del av dessa forskares alster, så hade han säkerligen undviket naivitet och landet hade förskonats från invandringens negativa konsekvenser, som till exempel segregation, parallellsamhällen, trångboddhet, hedersförtryck, klanstrukturer och kriminella närverk. Den kravlösa, skattesubventionerade och bidragsgivna migrationspolitiken är ingen väg framåt för de invandrare som är utan förmåga till integrering varken socialt, ekonomiskt eller kulturellt.

Undertecknad har under mina 42 yrkesår som sjukgymnast inom rehabilitering varit engagerad i ett hundratal patientärenden, med utomeuropisk etnicitet. Tyvärr har jag mer blivit bedrövad över kulturella svårigheter som utgjorde rehabiliteringshinder och som kolliderade med vår egen värdegrund, än berikad av deras mångkultur.

Nationalekonomen och professor i nationalekonomi Assar Lindbeck uttalade för flera år sedan att en hög invandring är på sikt oförenlig med hög välfärd, något att begrunda för migrationskommitténs representanter.

Med vänlig hälsning!
Harriet Larsson