månadsarkiv: januari 2018

Har ordet rasist mist färgen?

Här begrundar en mejlvän begreppet rasist

 ”Förr kunde man inte kritisera migrationspolitiken, utan att bli kallad rasist. Men nu kan man det utan problem.”

De som säger ovanstående är ofta journalister, politiker och andra samhällspersoner, som alltså vill hävda hur synd det var om dem förut, och hur bra det har blivit nu.

Detta är en ren bluff. Dessa personer har aldrig uttryckt något negativt mot den politiken. Tvärtom, de har hyllat den, och då aldrig behövt bli beskyllda för rasism.

För en Sverigedemokrat gäller dock inte ovan sagda, då han/hon inte alls har fått någon upprättelse i detta. Påståendet, att kritiken skulle vara borta, gäller bara för personer som aldrig berörts av den. Men absolut inte för Sverigedemokrater, som ju fortfarande kallas rasister.”

Minsta gemensamma nämnare

Om minsta gemensamma nämnare till samhällets enorma problem, dvs invandringens konsekvenser, som inte får nämnas, skriver Jan Ivarsson, politiskt obunden, om i denna gästkrönika. Folkets väl har försvunnit i den proklamerade värdegrunden, där vår vänsterorienterade kyrka bär ett stort ansvar.
Att majoriteten av samhällsproblemen orsakas av en för hög invandring till landets förmåga får inte nämnas, orsaken till politikers utmaningar tycks komma från mars.
Men majoriteten väljare måste tydligen drabbas mer för att de skall förstå orsak och verkan. Vid klagomål på brutit samhällskontrakt borde fler tänka på, att som man bäddar får man ligga.………………………………………………………………………………………………

”Utmaningarnas” grundorsak, tabu att nämna
I matematiken fick vi lära oss att bråk löses genom att man söker den gemensamma nämnaren. I politiken är det tvärt om. Den gemensamma nämnaren skall goda svenskar inte eftersöka eller ens tala om. Då anses de ha fel värdegrund. Den politiserade Svenska Kyrkan bör skriva det Elfte Budet om rätt värdegrund och förklara innebörden för menigheten med ett Vad är det. Kyrkan kan söka kulturbidrag och befaras samarbeta med (S), LO, Fi , Broderskapsrörelsen, Pride-organisationer och sända det nya budet på remiss till invandrarorganisationer som Ibn Rushd.

Samhällsproblem
Här följer exempel på samhällsproblem med en gemensam nämnare som inte får eftersökas.

Utsatta områden, skottlossningar, gruppvåldtäkter, långa vårdkörer, nerlagda förlossningsavdelningar, höjd pensionsålder, dåligt försörjningsstöd för fattiga infödda, svenskar utan inkomster tvingas bli uteliggare om de inte är missbrukare, nerdragningar i äldrevården, nya typer av bedrägerier, återinförda och nya sjukdomar, skolor i förfall, bostadsbrist. Stora områden utan poliser.

Kommer problemen från mars?
Problemen omtalas av politiker och media som om fallna över landet och varit helt oförutsägbara. Svenskar som är måna om sitt jobb och sociala anseende kan få beklaga utvecklingen och föreslå punktinsatser med begränsad verkan. De bör däremot undvika att ifrågasätta om det kan finnas någon gemensam förklaring. Sådant talar goda svensk inte om för det anses kunna späda på rasism och gynna fel parti.

Realist blir rasist
Den som kritiserar migrationspolitiken kallas ofta rasist. Den som är medlem i ett av landets största partier kan bli av med jobbet, nekas fackliga uppdrag och nekas hyra lokal. Forskare får anslag indragna om de har kritiserat migrationspolitiken. De anses ha fel värdegrund i dagens Sverige.

I Sverige finns få rasister men många som vill begränsa invandring av lågutbildade personer med icke västerländska värderingar. Det anses ännu naturligt att företag, som söker kvalificerad arbetskraft inte anställer fler än det som behövs. Om fler skulle anställas, utöver de som gör nytta skulle det leda till konkurs.

Motsvarande insikter för landet anses orimliga, så länge samhällets kassakistor tillåter och nya skatter kan uppfinnas.

Partiledare anser att de hellre låter landet förfalla än att samarbeta med dem som visar på den gemensamma nämnaren. Partier bryr sig inte om väljarna utan vill bestämma vad de skall tycka.

Men folk röstar på dem ändå!

Sedan gnäller många på indragen vård.

Ser man det så, har vården ännu inte dragits ner tillräckligt för att stora väljargrupper skall förstå vad som är den gemensamma nämnaren. Sverige behöver längre vårdköer, fler bilfödslar, fler mord och fler politiker som inte ser den gemensamma nämnaren borde omedelbart avgå, då de svikit sitt uppdrag i regeringsformen.”

…………………………………………………………………………………………………

Lite hjälp på traven till ett ev. Elfte bud

Du skall älska Din nästa från främmande land mer än dig själv och Dina närstående. Du skall hedra honom och hans religion, fördöm honom icke, när han begår brott, ty han följer bara sin religion. Om äktenskapsbrott ersättas med ”tahrrush” får vi förlåta dem, ty de veta icke vad de göra. Att komma till ett främmande land är svårt, det måste vi förstå och vi äro skyldiga enligt detta bud, att alltid visa empati, hänsyn och vända den andra kinden till. Vi får aldrig glömma att Jesus älskar alla barnen på vår jord, inte minst de ensamma, som flyr för sina liv. Om någon avfälling skulle protestera, så berätta för denne värdegrundslöse man, att Jesus dog för våra synder. Glöm inte att den som är oskyldig kastar den första stenen, vilket förortens barn praktiserar, visserligen alltför frekvent, men det må det vara hänt med vår gränslösa förståelse och empati……

Anmälan till polismyndigheten för spridning av desinformation

Här gör gästkrönikör Olle Ljungbeck en anmälan till polismyndigheten efter att riksdagsledamöter, som hanterar rikets säkerhet, medvetet spridit desinformation om hot från främmande makt. En gedigen bilaga bifogas som avslöjar  regeringens, alliansens och försvarsledningens Fake News. ………………………………………………………………………………………………

Till Polismyndigheten.

Anmälan.

Undertecknad anmäler härmed riksdagsledamöterna Mikael Oskarsson, Hans Wallmark och Allan Widman för medvetet spridande av desinformation om hot från främmande makt.

Att deras uttalanden är desinformation kan lätt konstateras därför att den helt saknar saklig grund och bevis för att Sverige skulle vara utsatt för hot. Deras såväl muntliga som skriftliga uttalanden är dåligt underbyggda, intellektuellt undermåliga och tyder aldrig på att de äger verklig kunskap om sakernas förhållanden.

Deras syfte syns i hög grad enbart gå ut på att skrämma medborgarna om att hot utgår från visst håll för att ansluta Sverige till den allians, som de tydligt föredrar, utan att därmed ha någon som helst säkerhet om en anslutning till denna skulle främja tryggheten för de svenska medborgarna.

Allt deras resonemang om det påstådda hotet vittnar om en intellektuell torftighet och en närmast demagogisk inställning till de eller den stat de riktar sin – inte sakliga och objektiva kritik – utan en kritik grundad på känslor och personliga sympatier för den stat/allians de tydligt visar sina sympatier för – men som inte är förenligt med att samtidigt sitta som medlem i ett utskott vilket hanterar rikets säkerhet.

För att visa de nämnda ledamöternas brist på såväl utredningskapacitet som helhetssyn bifogar jag en bilaga med synpunkter, för att ge  mer adekvat information än nämnda ledamöters ytterst ytliga kunskaper.

När värnplikten avskaffades var undertecknad en av få som starkt ifrågasatte den tidens riksdagsledamöters intellektuella nivå. Tyvärr sker ingen bättring.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Bilaga:
En lögnspridning pågår från politiker, som är jämförbar med demagogi.

I dag förs det en lögnkampanj mot Ryssland från regeringen och sex av klöverpartierna, som i sin brist på saklighet och logik närmast får anses vara demagogisk. Det har från deras sida aldrig funnits minsta intresse att närmare undersöka varför Ryssland skulle vara ett hot. Ej heller hur framtiden ser ut för Ryssland och utifrån ett sådant perspektiv göra en värdering om hot verkligen föreligger mot Sverige.

Natos maktspel med EU som vasall
 När EU för ett antal år sedan införde sanktioner mot Ryssland fanns det inga ”rationella” orsaker till detta. Varken Ukraina eller något annat land hotades. ”Annekteringen” av Krim var inte heller tillräckligt skäl för detta agerande från EU.
Sanktionerna var ett led i USA:s och Natos maktspel och inget annat.
Skulle USA behandlats på samma sätt som Ryssland skulle detta land ständigt befinna sig på svarta listan och som den lydige vasall EU är, så böjde man sig för USA:s krav.
När nu sex av sjuklöverpartierna knappast finner ord tillräckligt skrämmande för att tala om för svenska folket vilket hot Ryssland utgör har detta också sin förklaring. Orsaken är i det här fallet inte heller ”rationell”.

Hot utifrån, välkänt maktmedel
Grundorsaken till deras lögnaktighet är nämligen konsekvenserna av massinvandringen. För var dag som går blir följderna av denna gränslösa politik allt mer uppenbar och katastrofal för samtliga partier och framtidsoron är stor inom 7-klövern, trots moderaternas löften om åtstramningar utåt. Men masn tiger givetvis om detta.
Kanske Magdalena Andersson glömde tysthetslöftet i intervjun den 21/12 i SVT inför det skräckscenario vi har framför oss och äntligen talade klartext! Att invandrare skulle välja ett annat land än Sverige, underförstått, här är det fullt och har gått överstyr.

Men kommer regeringen att agera?

Att inför det kommande valet sanningsenligt för medborgarna förklara situationens allvar skulle innebära ett misstroende mot de sju partierna som skulle få förkrossande följder i valet.

Att spela upp ett hot utifrån – som inte finns – när de inrikes problemen tornar upp sig på ett sätt för vilket man saknar lösning har regeringar använt sig av i alla tider.

Putins guldägg
Endast en dåre skulle inlåta sig i något utrike äventyr, när man sitter på ett guldägg som Putin gör. Och Putin är ingen dåre, utan kanske den skarpaste och smartaste statsmannen i världen i dag.

Vilka är då guldäggen?

JO! Inget annat land har sådana enorma naturresurser som Ryssland. De består av god jordbruksjord, skog, malmer, olja, gas etc. Landet ligger på norra halvklotet vilket gör att det ur klimatsynpunkt inte kommer att drabbas tillnärmelsevis, som södra halvklotets stater av ett varmare klimat.

Med sina enorma arealer av god jordbruksjord kommer landet om några få år att vara Europas ”kornbod”, ja kanske världens. Man är redan på väg. Kina och Ryssland storsatsar nu på kolossala projekt i asiatiska Ryssland.

Kinas expansion
Allt detta leder till ”megainfrastrukturprojekt” som järn- motorvägar, hamnar, liksom jättelika gruvprojekt innefattande i stort sett alla slags malmer.

I förlängningen följer en jättelik industrialiseringsvåg.
Ett exempel är Kinas långt framskridna planer på en hamn i Lysekil, där kommunledning och Försvarshögskolan intar olika ståndpunkter om framtida risker.
Kommuner är i desperat behov av inkomster pga av invandringens ökade försörjningsbörda, medan försvaret betecknar försäljning av svenskt territorium, som ett säkerhetshot.

Ett annat exempel är lagringshamn för den ryska gasledningen till Europa, där Gotlandspolitiker tvingades säga nej för upplåtelse av hamn, men efter en tid så fick Karlshamn säga ja, efter grönt ljus från regeringen för ett år sedan. Kanske var det Angela Merkel som gav sin springpojke Löfven nya direktiv?

Tänk om försvarsledningen med ansvariga riksdagsmän reagerade lika starkt över våra öppna gränser där terrorister och kriminella kan vandra ut och in och där vapentrafiken till mord och rån når nya rekord.

Utvecklingen av isbrytare kommer att leda till åtkomsten och nyttiggörandet av naturtillgångarna i den del av Ryssland som gränsar mot norra ishavet på ett sätt som få kunnat ana.

Statistik
Redan nu kan vi ur ekonomisk statistik ana den enorma utvecklingskapacitet som finns. Några siffror:

– Rysslands handelsöverskott ökade 50 % i  oktober jämfört med samma månad i fjol.

– Perioden jan – okt blev överskottet 90 miljarder dollar jämfört med 70 året innan.

– Årets totala handelsöverskott rör sig strax över 100 miljarder dollar. Ett överskott som troligen kommer att skena de närmaste åren. Såväl Kinas som Rysslandsekonomier exploderar, medan väst saknar denna kapacitet.

Europa behöver Ryssland mer, än Ryssland behöver Europa
Den enorma ekonomiska expensionen i Asien där bl a Ryssland är vinnare till följd av sina enorma naturtillgångar gör också att Ryssland inte behöver Europa, men Europa mer än väl behöver Ryssland. Agerandet från EU såväl från Sverige mot Ryssland innebär inget annat än att dessa skjuter sig i båda fötterna. Vilket i sin tur kan leda till en recession, vilken kan bli den djupaste någonsin.

Att då hoppas på USA är som att vända sig till en utblottad f d miljardär. Den besinningslösa demagogi som regeringen, försvarsutskottets ledamöter, S, M, L, KD, FP, C jämte ett antal riksdagsledamöter och överbefälhavaren med flera söker skrämma medborgarna med i sina lögner om Ryssland, som ett hot har sannolikt aldrig tidigare förekommit.

Inte ens under det kalla kriget eller under andra världskriget. Och eftersom det inte finns minsta sanningshalt i påståendena, måste orsaken att skrämma medborgarna på det mest demagogiska sätt vara en annan, än att Ryssland skulle vara ett hot.

Objektiv analys om Ryssland saknas
Aldrig minsta försök till en realistisk och saklig värdering hur framtiden ter sig för Ryssland. Och utifrån en sådan granskning göra en bedömning om vi är hotade. Endast obevisade beskyllningar utan minsta bevis. Samma primitiva beteenden som med ubåtarna.

Det är skrämmande att höra företrädare för försvarsutskottet och försvarsberedningen som Oscarsson, Wiman och Wallmark göra uttalanden, som helt saknar stringens, klarhet och skärpa i en så viktig fråga, som om vi är hotade av ett annat land.

Att socialdemokraterna (som jag visserligen inte idag har minsta förtroende för) ställer upp på detta är ju inget annat än ett sätt att få vara kvar vid makten.  Min uppfattning om en objektiv och sanningsenlig utredning, skulle definitivt göra slut på alla spekulationer att Ryssland är ett hot. Istället borde EU och Sverige inleda förhandlingar med Ryssland på alla områden. Ett samarbete som nu kineserna sett vikten av. Om inte, kommer hela Europa att bli samma förlorare som Sverige.”

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

 

Dubbla besked på Folk och Försvars konferens i Sälen

Tänk, nu håller jag också med utrikesministern och UD!
I frågan om Nato medlemskap och hotet från Ryssland, som UD faktiskt vill tona ner, jämfört med försvarsberedningens inställning, som påminner om forna tiders rysskräck!
Fortsätter det så här finns risk att jag trillar in i åsiktskorridoren.

Jag undrar om någon blivit klokare på regeringens inställning till Nato, efter denna uppvisning i dubbla budskap på Högfjällshotellet?

Statsministern vecklade in sig , så ingen journalist begrep ett dugg och Margot Wallström blängde på Peter Hultqvist som gillade försvarsberedningens slutsats, medan Nato försäljaren Jens Stoltenberg nog applåderade den i smyg.

Här var det ordklyverier på högsta nivå angående risk för militärt hot. ”Osannolikt” eller ”kan inte uteslutas”var kombatanternas utgångspunkt (SvD den 15/1).
Det sistnämnda kom från försvarsberedningens rapport, där Löfvens partibroder Björn von Sydow håller i spakarna, med eldunderstöd från hela Alliansen.
Vad SD egentligen tycker har jag inte klart för mig. Min uppfattning är att de slinker  hit och dit,  som prästens lilla kråka, som slank ner i diket. En risk, som alla partiledningar borde tänka på. Jag vill ha klart besked som väljare. Här måste jag ge VPK en eloge, som i denna fråga benhårt håller fast vid ”osannolikt”.

Säkrast utanför åsiktskorridoren
Hårklyverier kan tyckas, men hur hotbilden mot landet uppfattas, är avgörande för kommande resursfördelning. Här blir jag ambivalent igen, för finansdepartementet vill att alla beredningens förslag skall finansieras genom omfördelning inom befintligt försvarsanslag.
Kanske vill de främst ha våra skattepengar till fler välfärdsmigranter och alla anhöriga som ska in, när uppehållstillstånd beviljas på löpande band?

Här kan det också finnas en förklaring till alliansens ovilja att rikta misstroendevotum efter Hultqvists försyndelser i IT-skandalen i fjol. Han är ju deras sanna broder i sin iver att bana väg för Nato.

Pudelsn kärna = FN:s konvention om avveckling av kärnvapen
Och inte blev det bättre stämning på Högfjällshotellet efter att Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg sagt att ”Vår avskräckning bygger på kärnvapen.”
Här ligger pudelns kärna.
Här råder totalkrock mellan Margot Wallström, Isabella Lövin  och Peter Hultqvist och hans vapenbröder. För Wallström och Lövin kräver att Sverige skall skriva på FN:s konvention om avveckling av kärnvapen, vilket majoriteten av medborgarna tycker. En Sifo undersökning från oktober i fjol visade att 86 % av svenskarna vill att Sverige undertecknar FN:s förbud mot kärnvapen. Med ett medlemskap i Nato, så suddas alla ambitioner för kärnvapen stopp, som skett under åren, ut med ett pennstreck.

Men nu gör regeringen som den brukar, gömmer den känsliga frågan i en utredning, som inte skall vara klar förrän efter valet!


Ambitionerna för kärnvapenstopp  har varit många under åren. Föreningen Nej till Nato kämpar vidare. De har medvind av folket, men motvind av eliten.

Stoppa krigsövningen med Nato – Stoppa Aurora
  www.nejtillnato.se

Citat: ”USA är världens mäktigaste stat och dominerar helt militäralliansen NATO. Denna stat har sedan mer än 100 år varit inblandad i ett mycket stort antal konflikter och krig över hela världen. USA har blandat sig i andra länders inrikespolitik i en omfattning som saknar motstycke. Man har smugglat in pengar och vapen till USA-vänliga grupper, startat upplopp och uppror, tillsatt och avsatt presidenter, anfallit och ockuperat andra länder.

USA har 800 militärbaser världen över och ett mycket utvecklat spionagesystem. Undersökningar har visat, att bland vanligt folk i världen, speciellt i Afrika, Asien och Latinamerika, är USA-imperialismen den mest hatade och betraktad som det värsta hotet mot världsfred. Till denna imperialistiska stas militära allians har Sverige knutit ett Värdlandsavtal från maj 2016. Detta avtal innebär att Sverige kan bli värdland för att eller flera Nato-länder, som upprättar baser här för att föra krig i andra länder.
I juni 2016 besökte den svenska försvarsministern Peter Hultqvist USA. Där undertecknade han en avsiktsförklaring för ökat militärt samarbete. I den stod att USA och Sverige ska ”utveckla gemensam utbildning och övningar, utveckla samarbetet till att även handla om undervattensområdet, sensorer, vapen och plattformar.

”Sveriges bilaterala samarbete med USA är högt prioritera”, sa Hultqvist.
Historien går igen.
Samma svenska undergivenhet mot den aggressiva stormakten som mot mot Hitler-Tyskland på 1940-talet.
Det svenska etablissemnangets förhållande till världens aggressivaste krigsmakt är landsförrädisk och bör behandlas därefter.
Vårt motstånd måste utvecklas.
Vi måste bekämpa svenska makthavares ständiga strävan att gå i USA:s ledband.

Nato ut ur Sverige! Riv upp Värdlandsavtalet!”

Nato är onödigt för folket, men helt nödvändigt för världens finanselit som håller krigsindustrin i gång!

 

 

 


 

 

 

 

BÄTTRE ATT STARTA YRKESSKOLOR I AFGHANISTAN!

Skriver Karin Ferm i detta konkreta gästinlägg.
Men det är inget som regeringen prioriterar. Statsministerns listiga gymnasieamnesti bygger inte på insikt om varken landets bästa eller för de ensamkommande ”barnens,” utan visar endast prov på hans skicklighet att söndra och splittra, för att ha makten kvar.
Annie Lööf sitter nu på pottkanten, ska centern rösta ja och därmed splittra alliansen eller ska hon om igen, kräva en ny utredning och komplettering av förslaget för att vinna tid?

När enda svaret är att de skall åka hem, annars måste hela lagboken göras om.
…………………………………………………………………………………………………

”Då Afghanerna inte kan svenska språket, västerländska skrivtecken eller har någon utbildning som motsvarar svensk grundskola, är det bättre att använda SIDAs BISTÅND i Afghanistan till att utbilda SAMTLIGA ”ensamkommande” afghaner, som fått avslag på asylansökan i Sverige. OM de återvänder frivilligt!
SIDA delar redan ut BISTÅND till Afghanistan, så det skulle inte kosta svenska skattebetalare något extra! Utbilda dessa återvändare till yrken som de kan ha nytta av i Afghanistan och få denna utbildning på sitt eget språk!
För hur mycket Extremvänstern än skriker och protesterar, kommer aldrig dessa ”ensamkommande” ha någon nytta av en teoretisk utbildning från Sverige, den dagen de återvänder hem för att bygga upp sitt land igen! Eller det kanske varken var eller är regeringens mening?

Svenska Afghanistankommittén (SAK) har arbetat på den afghanska landsbygden i över 35 år oavsett regim, krig eller konflikt och har haft skolor där i över 25 år!
https://sak.se/

SAK initierades av Vänsterpartiet och det var genom en överenskommelse med Socialdemokraterna som de till slut fick pengar genom SIDA!

Ändå är det vänsteraktivister som idag inte vill veta av att Afghanerna, som befinner sig i Sverige ska få gå på skolor i Afghanistan! Det torde kräva en ingående förklaring, varför deras kompassriktning blev så fel efter Berlinmurens fall.”
……………………………………………………………………………………………………

Tyvärr tror jag inte att alla falska och ensamma ”barn” känner någon större solidaritet med sitt land och dess återuppbyggnad. Det är mer bekvämt att få bidrag från välfärdstaten och för vissa att fylla på kassan med brottsliga gärningar och samtidigt kunna följa Koranens bud, där brott mot otrogna rekommenderas. Tryggheten i klanen finns ju redan här, så varför skall de, som fått avslag på sin asylansökan återvända frivilligt?

Angående snälla, ofta rödfärgade socialarbetare, skrev Lars Åberg den 10 januari ett inlägg i ”Smedjan” från Timbro att det är mörka utsikter från Sveriges huvudstad; våldets huvudstad.

Citat: ”….Trettonåriga rånare säger: ”Det är bara att snacka lite och vara gullig mot en socialtant” och fortsätter
”det händer ingenting innan jag blir 18. Då blir det ungdomsvårdskola och gratis käk osså kan jag lära mig lite grejer.”

Lars Åberg fortsätter med att säga ”att vid 21 år är de förhärdade eller ihjälskjutna….”

Ett annat knep för att lura svenska skattebetalare är att i smyg flytta hem. ”Utländsk kvinna med sju barn fick 400.000 i bidrag, trots att hon inte bodde i Sverige.” (GP  den 13/1)

Min misstanke är att detta knep praktiseras av fler invandrare, för önskemål om bidrag till hemresor förekom redan under min yrkestid och det fanns alltid hjärtnupna socionomer som föll till föga eller att funktionsintyg skaffades fram av ”pålitliga” läkare, även för andra bidrag. Medan vi som ståndaktigt höll emot, förklarades som mindre kulturkompetenta, av vänsterliberalas alla ja-sägare, vars övertygelse nu har dämpats en smula i ett Sverige av i dag.

”Charaden måste få ett slut!”

Charaden måste få ett slut  skriver Hanif Bali (M) på Facebook.

På tal om åldersbedömningar, läs detta inlägg  Ni som protesterar mot dess påstådda osäkerhet.

”Möt Muhammed Husseini, den ”17-åriga” afghanska medborgare som greps vid Medborgarplatsen när han knivhögg en polis i nacken. Jag har nu läst hela förundersökningsprotokollet.

Han har tillfälligt uppehållstillstånd, och har varit bosatt i Iran innan han december 2015 migrerade till Sverige, då uppgav han sig vara 16 år. I samtliga anteckningar vuxenvärlden har om honom tycker de alla att han verkar och ser ut att vara mycket äldre än sin uppgivna ålder. Ändå stoppar ingen charaden.

Via sin kurator framkommer även till socialtjänst, god man och HVB-hem att han egentligen är 25 år – samtliga larmar Migrationsverket. Han beskriver i detalj att han både jobbat inom textilindustrin och som specialistsvetsare inom höghuskonstruktioner i Iran med personalansvar.

Trots detta får han fortsätta dalta runt på barn och ungdomspsykiatrin, man tar honom till barnakuten, när han vägrar äta mat och han ej sköter sin personliga hygien.

BUP lyckats kontakta hans familj i Iran där de pratar med hans lillasyster som är 23 år gammal. Hans andra lillasyster är 21. De bekräftar att han är det äldsta barnet. Tid är relativt som Einstein sa, så vi inväntar nobelpriset i fysik till killen som uppenbart uppfunnit en tidsmaskin.

Han erkänner själv att han är mycket äldre än 17 – han säger sig vara 25 – och att han vill återvända till sin familj i Iran – trots att han sökt asyl för skydd mot läget i Afghanistan.

Trots detta får han uppehållstillstånd i Sverige av Migrationsverket och plockar ut ett främlingspass – socialtjänsten bokar honom nästan omgående en hemresebiljett med öppen återresa. Efter några månader i Iran återvänder han.

När han kommer tillbaka från Iran dyker han upp hos migrationsverkets reception i Basiji-uniform, en shiaextrem paramilitär milis underställd Sepah, den islamska revolutionens väktares armé. Kort och gott är det prästerskapets egna privata armé på 125 000 man.

Inne hos Migrationsverket repeterar han återigen att han inte är 17 år utan är 25 år gammal. Ändå lyfter ingen ett finger för att flytta åldersbedragaren från HVB-hemmet.

När han börjar skolan till hösten lyckas han på första veckan både hamna i slagsmål och hota ett par elever.

Både God man, HVB-boende och HVB-vårdare berättar i förhör att han flertal gånger var på demonstrationen. Husseini vittnar själv att han varit på demonstrationen vid 8-10 dagar.

Efter att han huggit polisen i nacken på sittdemonstrationen på Medborgarplatsen sprang SVT till asyl- och vänsteraktivisten Fatemeh Khavari och helt utan kritiska frågor lät henne förneka all form av koppling mellan knivmannen och demonstrationen.

I förundersökningningen kan vi läsa att en av Husseinis vänner sagt Khavari kontaktat honom och sagt att hon ska ordna advokat åt honom. Det är kanske därför hans försvarsadvokat egentligen är expert på migrationsjuridik och ej brottsmål.

Ibland får jag frågan varför jag utrycker mig så provokativt om åldersfusket – detta är orsaken. Om åldersfusket ej vore så tabubelagt av de ”anständiga” hade denna individ inte varit på fri fot i Sverige och kunna attackera poliser och misshandlat elever.

Bästa sättet att bryta ett tabu är att attackera det rakt på. Charaden måste få ett slut.”

……………………………………………………………………………………………………

När skall väljarna inse att denna regeringscharad måste få ett slut!

Kanske detta svar på Hanif Balis facebooks inlägg kan hjälpa till.

Anna Lindeman skriver följande som kommentar på Hanif inlägg jag  återgav ovan: ”Tack Hanif och jag instämmer i allt du skriver. Jag har jobbat med akut psykiatri/psykos SU Sahlgrenska i många år, just nu tagit paus pga det kaotiska klimat som råder.

Dessa Muhammed Husseins har vi inom sluten psykiatri, när de utnyttjat allt som går i samhället. Utvisning som ej sker av Dan Eliasson och hans ”kanelbullar”, de bor och tar plats för akuta patienter. De är skyddade av den svenska sjukvårdslagen, ingen kan hämta dem och utvisa dem. De är vidriga mot oss personal, vi är horor vi ska våldtas för vi är redan orena, vi ska dödas, vi kvinnliga SSK får inte arbeta med vissa pat enligt SU ledning för vi ska anpassa oss till pat kultur och ursprung etc etc etc ….

Det finns ett aktuellt pågående ärende gällande detta ämnet mellan mig och min arbetsgivare/.

Jag har tagit Time Out…. I’m Feed Up”

Jag vet inte om det är ok för dig att citera eller inte.”

……………………………………………………………………………………………………

Här kommer mer för de riktigt korrekta (som troligen inte läser denna bloggs inlägg)
http://www.friatider.se/afghanledare-fick-asyl-nu-r-han-p-semester-hemma-hos-familjen-i-mellan-stern

En kommentar:
Patrik Wilke@Zeilon

”Hur i HELVETE kan man ha asylskäl om man DIREKT efter uppehållstillstånd åker hem till föräldrarna & hälsar på?!
Asylskäl. Innebär. Att. Man. Fruktar. För. Sitt. Liv.
Om inte detta är bevis för hur jävla korrupt & trasigt asylsystemet är så vet jag fan inte längre”

I Sverige tolkas som asylskäl att man fruktar ett sämre liv i hemlandet än i välfärdstaten!

Avslutningsvis skriver Ivar Arpi i SvD den 15/1 att ”Åldersbedömningarn har  blivit en cirkus.” Men jag vill tillägga, med en mycket olämplig cirkusdirektör!

 

 

 

Åldersbedömningar kritiseras via upprörd media

Nu blir jag orolig på riktigt.
Jag håller med Morgan Johansson!

Ännu står han pall för journalisters upprörda frågor och stöder Rättsmedicinalverkets (RMV)bedömningar. I vissa fall är MSM intervjuare verkligen på alerten, men andra gånger låter de politikers floskler oavbrutet få strömma, utan en enda adekvat följdfråga.

Att åldersbedömningarna från rättsmedicinallverket (RMV) ifrågasätts kunde jag räkna ut med rumpan. SvD har under de senaste veckorna fokuserat på osäkerheten i bedömningarna, oftast med samma källa; experten Andreas Schmeling i Tyskland.

Han kanske vädrar morgonluft för sin egen firma?
Eller vill han skydda det tyska folket från skenande brottslighet, som dessa utvisade  män gör sig skyldiga till?

RMV och Socialstyrelsen i maktkamp?
Monica Rodrigo GD för RMV känner sig trygg med bedömningarna, liksom inrikesministern. Men nu sticker avdchef Agneta Holmström på Socialstyrelsen ut och säger att ingen medverkan skett av deras experter.

Kanske är det därför hon är sur?

Totalt bortglömt verkar vara frivilligheten, personalens varningar om detta fusk från många HVB hem och att dessa bedömningar bara utgör en del i hela asylprocessen.

Det finns heller ingen lag som ger alla minderåriga rätt till asyl.
Vilket alltför många medborgare tycks tro.

Kom till Sverige lilla vän, så ordnar vi bostad och hem, snart får Din familj komma efter, så Du slipper skypa dem. Bidrag finns i överflöd, så Ni aldrig mer skall lida nöd….tror jag är utgångspunkten hos mångkulturella som vägrar se hur riktiga flyktingar i lägren överges.

Hoppas att  Morgan Johansson nu står på sig och inte velar till det, som statsministern gjorde med förslaget om gymnasieamnesti, när miljöpartiet satte ner foten.

Under en  julmarknad  besökte en skolklass vår julpyntade trädgård, där ett ensamkommande ”barn” skiljde ut sig från klassens unga, en meter längre och med betydligt äldre utseende än sina klasskamrater. Men med värdegrundsindränkta lärare så lär inte stöd saknas. Att det blir mindre kvar till andra elever ingår inte i det lika värdet.

Jag orkar knappt orda om dessa självklarheter med ålderslögner längre, det finns otaliga bevis för att majoriteten har ljugit om sin ålder för att permanent få tillgång till välfärdsstaten + lite mer. Därutöver finns möjlighet för familjen, ibland fru och barn att få komma efter, till detta generösa land, där asylregler tänjs ut som ett gummiband.

Skolor terroriseras, ofta utan påföljd
På många skolor har gossar med invandrarbakgrund tagit makten, de terroriserar andra elever, främst rädda flickor och lärare. Men rektorn lägger vanligtvis locket på för det gäller att behålla skolpengen och visa sin utanförskapsförståelse för skolverket. Att andra elever får bli krockkuddar är ovesäntligt och att deras kunskpasinhämtning reduceras är heller inget som berör vår barnrumpa till skolminister.

0 vision i trafiken har gett resultat, men i skolan är det fartdårarna i bråk och stök som premeras med förståelse och belönas med nya tillskott från vår verklighetsfrånvända regering, medan  duktiga och studiemotiverade elever sätts på undantag.

Nu är det sk bangers, enormt kraftiga smällare  som utgör komplement till bilbränder i Tumba, Ronna och Södertälje. I vanlig ordning kan ingen av dessa odågor fällas för brottet, även om polisen finns i skolsalen eller utanför i det offentliga, numera krympande rummet

Fridolin han bara öser på med extra skolmiljarder, till hans favoriter i utanförskap och om han nu hinner med ”bussning” av stökiga elever till väl fungerande skolor, så har han uppfyllt jämlikhetsmålet, dvs att alla skolor blir lika dåliga.
Detta är identitetspolitikens omhuldade solidaritet!

Avslag med dubbelmoral
Blir det avslag så går dessa gossar/män under jorden, så kyrkan, många i PRO, vänsters alla korrekta förgreningar får ligga i med husrum och mat, för att förhindra utvisning.

I Stockholm, Göteborg och Malmö är rödfärgade socionomer snälla och delar ut försörjningsstöd till dessa, illegala män, vilket jag anser vara tjänstefel och borde rendera avsked. Polisen kritiseras sedan av regeringen för verkställande av för få utvisningar, samridigt  som den gynnar förhindrandet av sina supporters. Snacka om dubbelmoral!

”Tusentals går under jorden inför avvisning-polisstatistik osäker.” Mörkertalet är mycket stort, utöver dagens 12.268 personer som är efterlysta och har gått under jorden (SvD 11 jan).

Sedan lade dessa goda medborgare ner blommor, gjorde handhjärtan och grät vid terrorns minnesplats, efter Rakhmat Akilovs framfart den 7 april i fjol, som skördade fem människoliv (min dotter hade tur, som dessförinnan hade passerat Drottninggatan).

Akilov hade avviket från sitt boende, så utvisningen kunde ej genomföras. Hans ev. hjälpare borde straffas likaså, inklusive alla som gömmer dessa brottslingar, oavsett asylanters gråt i media, SVT samt kyrkans hycklade om människor i nöd.

Har man skyddsbehov och fått asyl, då får man stanna, har man fått avslag så ska de lämna landet, sa statsministern för jul.

Efter jul blev det tvärtom!

Glöm bara inte bort att nej i valrörelsen lätt kan bli till ja efter valet.

 Dags för ett Folkets #MeToo?

Folkets protest!
Kanske kan bli en medborgarrörelse, ett folkets #MeToo
undrar också Cornelia Dahlberg på sin blogg
https://corneliadahlberg.wordpress.com/sanningskommission-och-riksratt/
Där delar av denna text tidigare publicerats.
Hon är en av många som vill samla väljare, som är missnöjda med landets utveckling och som ser hur de går i otakt med politiker, som har förvandlat sina landsmän till andra klassens medborgare i strid med den omhuldade ”alla lika värde lagen.”
CD gör i detta gästinlägg en sammanfattning av krafterna bakom nationalstatens gradvisa eliminering, där makten i det fördolda har lämnats över till EU.
Protester har tidigare skett med ”Folkets demonstration” och sker i Stockholm av ”Mynttorgsaktivisterna” och genom olika upprop, men är det inte nu dags för en samlad ”Folkets protest” ett Folkets #MeToo, som kan protestera mot förd politik från olika nivåer? Frågar sig gästskribenten och ger tips på hur intresseanmälan kan ske.
……………………………………………………………………………………………………………

Folkets protest
Olle Ljungbecks kamp för att stoppa ödeläggelsen av Sverige genom politikers ansvarslösa ”flykting” politik har inspirerat oss att bilda ett forum för aktiviteter på olika nivåer under vinjetten ”Folkets protest” t.ex  med manifestationer med plakat, enskilt eller i grupp, som myntorgagsaktivisterna i huvudstaden gjort.

En  annan fråga kan vara att sprida information via en sanningskommission om hur politiker under åren brutit mot både grundlag och regeringsform i sin iver att vara EU till lags. Med övergripande syfte att ställa ansvariga politiker och statsråd  inför rätta (f.d. riksrätt) för att ha brutit mot eller åsidosatt vår grundlag och motarbetat vårt demokratiska system.

Den globala finanselitens medel för att eliminera nationalstaten
Tidigare blev Olle Ljungbeck, så gott som alltid publicerad av vår skattefinansierade och av amerikanska banker ägda media, men när han kritiserade massinvandringen så blev det stopp! En erfarenhet han delar med många andra, som protesterat mot politiken under åren.
Boken ”Priset”  av 12 kända sk. dissidenter ger god illustration att ”Svensk demokrati är tig eller tyck som vi.” (red.prof Karl-Olof Arnstberg)
Varför?
Jo, för att  utstötning av oliktänkande  är ett led i pågående genomdrivande av bankirernas globaliseringsagenda, vars syfte är deras kontroll över världsfinansen. Dessa våra egentliga makthavare kallas oligarker och vill för nämnda ändamål ta kontrollen över tidigare demokratiskt styrda områden:

Genom raserandet av nationer har oligarkerna redan lyckats eliminera fram för allt svenska folkets rätt att i frihet styra över sig själva, d.v.s. den reella demokratin. Folkens olika lagar är naturligtvis besvärande för de rika familjernas törst efter fria finansflöden i sina storföretag, d.v.s. oinskränkt kontroll över sina tillgångar, undanslippande av höga skatter och att slippa återställa vår natur efter sin förödande framfart.

– Genom låtsad ”demokratiexport” som enbart givit konflikter mellan olika folkgrupper, kan dessa familjer  lyfta fram sig själva i vacker dager, genom ägd media. Syftet är endast utökad kontroll över världens tillgångar.

Genom massiv invandring av okvalificerad arbetskraft kan den av svenska folket uppbyggda arbetsrätten elimineras. Arbetsgivarna kan välja och vraka bland fattiga arbetstagare och snart finns ingen kvar som vågar kräva någon arbetsrätt. Alla är rädda om sitt eget jobb. Därutöver åderlåts välfärden genom alla subventioner  för att nyanlända skall få ett arbete, numera är det helt gratis för arbetsgivare att anställa, men ändå går det trögt med extratjänsterna. För skattebatalarna återstår bara att svälja och slita såsom slavar i alla tider gjort.

Genom total kontroll över inte bara media utan även bokförlag och landets läromedel har dessa familjer i hög grad lyckats styra vem svenska folket röstar på. Ett annat ord för fenomenet är hjärntvätt. Se även Goebbels arbetsmetoder, Hitlers propagandaminister. ”Vår” media arbetar ungefär likadant.

Genom att rikta all uppmärksamhet på andra skurkar tror man sig själv kunna gå fri. De kommer lyckas så länge vi köper deras bedrägeri och är medlöpare som lever för att skydda våra egna tillgångar. Genomskåda de verkliga makthavarna, som får både jord och människor att falla sönder.

Genom totalitära media som enda informatör har svenska folket röstat för medlemskap i ett EU som snart utvecklades till en diktatur. Våra lagar stiftas till ca 80 % i Brüssel och bara den statsminister som slickar beskrivna familjer på djupet har en chans att komma till sin post. Ärliga, kompetenta ledare har ingen chans eftersom de smutskastas av samma media, precis som Goebbels (och vilken diktator som helst) förhindrade icke önskvärda röster.

Hur länge vill du se på medan dina fri- och rättigheter tas ifrån dig?
Vi, främst personer inom   MagMa-Direktdemokrati  har i alla fall fått nog och vill inte stillatigande se på när vår demokrati avvecklas. Därför skapar vi detta forum, som vi härmed inbjuder ALLA till!
Om vi samlar människorna bakom de väldigt många goda initiativen för att belysa och ibland även göra något åt katastrofen vi bevittnar,  kanske vi får möjlighet att enas i kampen för ett fredligt samhälle som inte tillåts ägas av ett fåtal giriga utsugare!

Det är värt ett försök – håll till godo och anslut dig genom att anmäla ditt intresse i kommentarsfältet nedan.
(Då behöver du skapa ett WordPress konto, viket är gratis så länge du inte klickar på Uppgradera, eller visa ditt intresse på vår Facebook-sida  MagMa-Direktdemokrati – eller SPRID i ditt forum och återkom! )

Nedan bjuder Olle Ljungbeck på några paragrafer som  kan användas för att åtala politiker, som sviket sitt främsta uppdrag enligt regeringsformen, att skydda folket och att respektera att makten utgår från desamma.

Ur artikeln Grovt åsidosatt tjänsteplikt av Olle Ljungbeck:
”Stefan Löfven är pga av vad han orsakat Sverige och svenska folket genom massinvandringen den största brottsling vi haft sedan Sverige blev en nation. Han måste avgå och ställas inför – ”Riksrätt”. 

När 1974 års regeringsform (grundlag) ersatte den föregående övertogs riksrättens uppgifter av högsta domstolen 1975. Nuförtiden existerar inte någon direkt riksrätt i Sverige. Däremot prövar Högsta domstolen, enligt tredje kapitlet 3 § rättegångsbalken, åtal av brott i utövningen av tjänsten eller uppdraget som begåtts av statsråd etc. 

När det gäller åtal mot statsråd m fl finns det särskilda bestämmelser om detta i regeringsformen, i 11 kapitlet 8 § respektive 13 kapitlet 3 §. Åtal mot statsråd 11 kap 3 § Regeringsformen. Den som är eller har varit statsråd får dömas för brott i utövningen av statsrådstjänsten endast om han eller hon genom brottet grovt har åsidosatt sin tjänsteplikt. Åtal beslutas av konstitutionsutskottet och prövas av Högsta domstolen. Lag (2010:1408). 

Det råder ingen som helst tvekan om att Stefan Löfven skulle ställas inför riksrätt om vi hade en demokratisk riksdag och därmed ett konstitutionsutskott som såg till landets bästa. (Något att tänka på inför valet; ”Allianspartierna kan med hjälp av SD fälla regeringen vilken dag de vill, men gör det inte? De är därmed medskyldiga till ödeläggelsen av vårt land och brotten mot folket).” 

I sann Olle-anda vill vi tillverka plakat med olika budskap med förhoppning om att många vill ställa sig på gator och torg för att möta folket! Vi, inom  MagMa-Direktdemokrati   kommer dokumentera vad som händer på dessa platser.  För den som inte öppet vill manifestera, kan utdelning av faktablad, som signaturen ”Erik” föreslog i en kommentar, efter denna bloggs inlägg i går.
Så länge du/ni inte vill tala i mikrofon eller ställa upp ett bord kan ni utan tillstånd stå och gå med plakat på gator och torg för att nå ut till folket med Ert budskap!
Men det kan ändå vara säkrast att meddela polismyndighet innan, för bedömning att säkerhet, ordning och trafik ej påverkas.
…………………………………………………………………………………………………

 Intresserad av att deltaga?
Kan Du bidra med idéer, erfarenhet, kunskap efter tid och förmåga, så anmäl Ditt intresse till:
 MagMa-Direktdemokrati
eller i kommetatorsfältet på
https://word.harrietsblogg.se ”Utanför åsiktskorridoren” eller  direkt  till  Olle Ljungbeck, 
– olle.ljungbeck@gmail.com
Återkoppling erhålls efter samordning.

 

Kan plakat och ett folkets #MeToo ge större effekt än länkar?

 

Valet närmar sig och årets kampanj kommer att bli smutsig, fylld med påhopp, lögner och svek. Något som kan stressa 7-klövern är att invandring, integration, brottslighet samt sjukvård ligger högst på prioriterade områden från väljarna. Men alla områden är kommunicerande kärl med samma grundorsak.

En för hög migration i förhållande till vad landet klarar av!

Orsaken är väl känd vid det här laget. Politiker, som sviket både medborgarna, grundlagen och regeringsformen i sin iver att göra EU och världens finanselit till lags. Allt under sken av humanitet och medmänsklighet, vars dolda drivkrafter är egoism och karriärambitioner, dvs. tappad moralisk kompass, som nu bara pekar mot EU.

Slutsatserna i en artikel i SvD den 10 januari av Johan Wennström, doktorand i statsvetenskap tycker jag ger en god sammanfattning av liberalismens förfall. Artikeln ingår i Svd.se serie om ”Vart är konservatismen på väg.”

https://www.svd.se/den-formenta-liberalismen-har-gjort-sverige-hardhjartat

Han skriver avslutningsvis

”- att vi behöver förvalta och skydda den nation och kultur som vi ärvt från tidigare generationer

– att skolans lärarauktoritet med kunskapsförmedling behöver återupprättas

– att samhället bygger på individer och ej på kategorier, som identitetspolitiker anser

– att den fattigdom och det utanförskap som är en bieffekt av öppna gränser inte är värdigt samhället. Den förmenta liberalismen har gjort Sverige hårdhjärtat.”

Länkinflation?
Men nu gör jag ju som otaliga andra bloggare, skickar länkar som utgångspunkt för egna synpunkter.

Finns det bättre sätt att nå ut med budskapet?

Försök har gjorts med ”Folkets demonstration” i Sthl, men som tycks ha runnit ut i sanden.
https://word.harrietsblogg.se/category/folkets-demonstration/

Mynttorgsaktivisterna i Stockholm och Olle Ljungbecks plakatprotest i Gävle kanske är effektivare vägar, för att nå ut?
https://word.harrietsblogg.se/2017/12/04/ljus-i-tunneln-med-mynttorgsaktivisterna-och-forelasningar-i-goteborg/

Bakgrund till mynttorgsaktivisterna
Bakgrunden till mynttorgsaktivisterna var att Janne från Piteå tyckte att nu får det vara nog, han textade ett plakat för enmansmanifestation och åkte ner till huvudstaden, där han snabbt fick snabbt sällskap av likasinnade vänner.

Nästa tysta manifestation äger rum i dag, den 13 januari 2018 kl. 15.00 i Sthl. 

Jenny Piper startade i fjol ett upprop för en hållbar migrationspolitik, men behöver upprepas i fler kanaler för att få större genomslagskraft.
https://word.harrietsblogg.se/2017/11/26/upprop-for-en-rattvis-och-hallbar-migrationspolitik/

Vänsterns högljudda aktivister har sannerligen fått genomslag till regeringens förkastliga förslag om amnesti åt afghaner som inte har skäl att vara här. Då borde även medborgares manifestationer mot förd politik också beröra politiker, förutsättning är att tillräckligt många praktiskt vågar visa vad de tycker.

SD har högst förtroende i invandringsfrågor
SD har enligt SOM undersökningar högst förtroende i invandringsfrågor.  Men flertalet av oss knyter ännu bara näven vid köksbordet, för protester utanför kan riskera jobbet, vänner och karriärmöjligheter. Den rädslan måste brytas även utanför valbåset.

Visst kan nätet med länkar och kunskapsfyllda böcker, (som många bibliotek rynkar på näsan åt,) bryta igenom värdegrundsindoktrineringen, som majoriteten av svenska folket ännu är drabbade av, i varje fall offentligt, men det behövs mer.

Privat, sjuder det i leden, när invandringens konsekvenser drabbar allt fler utan att politiker inser att de gjort fel, med sin gränslösa politik. De bara talar om fler poliser, som om det skulle hjälpa, när de vägrar stänga kranen.

Plakatdemonstration?
Jag vill tro att återkommande plakatdemonstrationer under ett par timmar en lördag på en central plats av enskilda medborgare i städer och samhällen kan ge effekt och minska rädslan för stigmatisering, men öka den hos korrekta politiker inför valet.

Endast korta och enkla budskap på plakat som ligger ”Svensson” varmt om hjärtat, för att visa att folket och politiker varken går i takt eller på samma väg. För säkerhets skull bör kontakt med polismyndighet tas, för bedömning att inte ordning, säkerhet och trafiksituationen påverkas. (Bilden kommer från mynttorgsaktivistrnas hemsida).

Ett Folkets #MeToo uppror?
En aktuell uppmaning om ett folkets #MeToo uppror finns från Karl-Olof Arnsberg på hans och Sandelins blogg ”Invandring och mörkläggning,” den 11 januari.

Han avslutar sin krönika med

 ”…..Jag ser framför mig en #metoo-rörelse där folket reser sig ur rädslan och anonymiteten och säger ”jag har också blivit lurad till att tro att massinvandringen är bra”. Denna rörelse kan inte startas av oss som redan slagit larm på många olika sätt, utan att lyckas med att nå de breda befolkningsskikten. Den måste starta med en resning ur anonymiteten, bland medborgare som säger att de inte längre vill vara tysta, att de inte längre kan acceptera det som händer. Så vilka startar den? Vilka reser sig och säger: ”Jag har också blivit bedragen! Nog nu!”
https://morklaggning.wordpress.com/2018/01/11/metoo-och-massinvandring/

Jag vill tro att många både kan och vill och törs.
Många skulle skriva på ett Folkets #MeToo protest mot rådande politik, andra kanske skulle lämna köksbordet för plakatdemonstration och några med mer kunskap, kanske vill titta på möjligheterna att ställa politiker till ansvar för deras orealistiska ”flykting” politik i en sanningskommission, som kan ge och sprida  väl underbyggda fakta om en politik, som sviket både medborgarna och riktiga flyktingar i lägren.

Mycket tacksam för Era kommentarer.

Har snällism och sjukdomsvinst blockerat våra skyddsreflexer och förmåga till tillnyktring?

Det som oroar mig är att alltför många av värdlandets befolkning verkar ha blivit kroniskt sjuka av snällismen/godhetssyndromet. Trots att många tidningar inom MSM sfären, dagligen skriver om den ansvarslösa invandringens konsekvenser.

Nej, inte att problemen, politikernas uttjatade utmaningar, skulle bero på massinvandringen. Utan bara att problemen finns.
Men någon egen slutledningsförmåga borde väl finnas kvar i hjärnkontoret, även hos snällismens offer?
Varför kan väljarna inte reagera förrän de drabbats själva? Har jag och många andra Sverigevänliga  upprepat till leda.

Har godhetssyndromet/snällismen slagit ut alla skyddsreflexer?

Här kommer en tråkig upprepning av några artiklar från främst MSM under bara de två sista månaderna, som borde få varningsklockorna att ringa.

Citat: ”……. De här unga männen är i allt väsentligt folkvandrare som av starkt begripliga skäl vill komma in i den svenska välfärdsstaten. Av lika fullt begripliga skäl är det därför viktigt att välfärdsstaten inte slarvar utan strikt håller sig till en rättssäker asylprövning som om den avslutas med ett nej ska innebära att den sökande snabbt lämnar landet. Att politiker i riksdag och regering vill att just de här unga männen ska undantas från asylprövningen och ges uppehållstillstånd i grupp; det är däremot helt obegripligt.”

  • Bostadsrätter. Det är inte bara Nacka kommun som köper bostadsrätter åt nyanlända, det är nu vanligt i många kommuner. Här ett exempel från Hässleholm.

HÄSSLEHOLM 5,6 miljoner kronor. Så mycket har politiken avsatt för köp av bostadsrätter åt nyanlända i Hässleholms kommun.
http://www.nsk.se/2017/11/17/kommunen-koper-bostadsratter/

Här skaver alla lika värde lagen betänkligt, varför är nyanlända mer värdefulla än alla andra som i åratal stått i bostadskö? Regeln om att de efter två år själva skall ordna bostad är ett skämt, vilka rubriker skulle det inte få. När redan hjärtnupna journalister tycker att vinterbonade husvagnar är en skandal i Skåne.

  • I Göteborgsposten skriver en luttrad ungdomspedagog med lång erfarenhet av ensamkommande ”barn”: ”Viljan att vara god har överskuggat allt”

Citat: ”När vi precis fått en migrationspolitik som inte längre uppmuntrar lögner så tvärvänder regeringen, ger nya ihåliga löften, ännu längre väntan och skapar förvirring. I vår starka vilja att vara goda ville vi tidigare inte se problemen och i vissa fall de uppenbara lögnerna om åldern hos dem som utgav sig för att vara ensamkommande barn. Nu är vi där igen. Hur ska jag förklara och försvara detta system för mina ungdomar, skriver Jonas Andersson, ungdomspedagog.”
http://www.gp.se/nyheter/debatt/viljan-att-vara-god-har-%C3%B6verskuggat-allt-1.4884006

Mitt svar är att regeringen inte har tänkt alls, Löfven är endast uppfylld med att göra miljöpartiet till lags, för att undvika regeringskris och det går heller inte att utesluta att hans springpojksambitioner i EU skall ge framtida utdelning. Reinfeldt blev ju 22 miljoner rikare efter sin öppna hjärtans politik.

Men hon behöver inte vara orolig, när bostadsrätter köps in på löpande band, så länge stadens röda politiker har en skattekrona kvar

  • Sydsvenskan anser i en ledare, att Malmös röda kommun, en av landets mest generösa mot papperslösa, måste strama åt bidragen, men med 5 miljarder varje år i utjämningsbidrag från lojala Sthl politiker, så lär inget hända.

Tyvärr tror jag att gruppen socionomer har drabbats svårt av godhetssyndromet, därutöver är det andra faktorer, som förhindrar tillnyktring: Hot och rädsla.

Många har blivit varse att nekar de pengar till dessa företagssamma gossar, så kan bilens däck vara sönderskurna på parkeringen med små lappar på vindrutan med ”Vi vet var Du bor.”

Medan MP i regeringen klurar på hur man skall fylla på den utomeuropiska företagsamheten, nu måste alla klutar till så de inte trillar ur riksdagen.
https://www.sydsvenskan.se/2017-11-09/ja-malmo-behover-strama-at-for-de-papperslosa

  • Jag tar ändå med ett inlägg från Katerina Magasin (som inte tillhör MSM), där hon oförtrutet fortsätter att med offers berättelser avslöja haveriet mera öppet än vad MSM gör.

Åk för Guds skull inte till Ronneby! Dessvärre inte till många andra städer och samhällen heller.
http://katerinamagasin.se/next-stop-ronneby-det-ar-brak-med-kroksablar-svard-och-knivar/

I Katerinas sista krönika  den 10 januari, återges ett samtal med en gammal bekant. Lärare, liberal, men som nu förskräckt inser att han blivit förbannad på alla orättvisor, som drabbar skattebetalarna, tänk om jag är rasist undrar han.
Verkligheten är nog vår bästa vän!

  • Tänk att tom Expressen, nu skriver om rasismen mellan invandrare, kanske namnet på skribenten Federico Moreno förmildrar något, jämfört med en Svensson, Larsson, Karlsson.

Ni minns väl detta fall från Malmö, där media initialt försökte skuldbelägga svenskar för detta brott. Nordiska motståndsmän från Borlänge är ett tacksamt förövarobjekt.

Flera andra exempel på rasism mellan invandrargrupper redovisas i artikeln.

Jag själv har haft patienter med olika etnicitet, som inte kunnat sitta i samma väntrum!

Citat:Ett tiotal personer i ett invandrartätt område skrek rasistiska glåpord och försökte kasta honom från en bro. Allt inför ögonen på hans ettårige son.
Det var början på en mardröm som ännu pågår för gambianske Malmöbon Yaya.
Rasismen har förstört hans familj.
Nu vill han se krafttag mot rasism mellan minoriteter som enligt polisen frodas i en del
invandrartäta miljonprogram. ”

Krafttag mot regeringens röstboskap, hur skulle det nu gå till?

Men Annika Strandhälls favorituttalande om världsklass kanske syftar på ohanterliga köer, vårdskador, som enligt Socialstyrelsen >100.000 patienter drabbas av och att 3000 patienter varje år avlider pga av biverkningar, fallolyckor , infektioner och andra vårdskador. Men att ge förbud till alternativ, biverkningsfri medicin, finns det tid till!

  • ”Sverige går mot fattignation! ” NewsVoice,  Skriver Gunnar Sandelin och Karl-Olov Arnstberg, som tillhör våra mest respekterade banbrytare mot den förödande ”flykting”politiken.

Citat:”Politiker, journalister, akademiker och myndigheter mörklägger vad massinvandringen innebär och tom att den sker. Det handlar om ett ”folkbyte” vilket kommer att knäcka Sverige. Istället får vi ett klansamhälle. Sverige kommer att bli en fattig nation med mycket svartjobb och hög kriminalitet. Konflikterna mellan olika etniska och religiösa grupperingar kommer att eskalera i takt med att bidragen sinar, anser artikelförfattarna.”
Denna artikel har tidigare publicerats på Morklaggning.wordpress.com

För stor sjukdomsvinst
Oj, nu finns det nog inga läsare kvar längre som orkat hit och jag som har >20 artiklar kvar från främst MSM!
Men, så länge som inte orsaken nämns till Sveriges förfall, så finns ingen behandling för att stoppa och bota godhetssmittan. Sjukdomsvinsten är ännu för stor tack vare Reinfeldts och Löfvens EU fjäskande ”flykting”politik.
Lästips! ”Framtidsstaden” – Vem skall betala om Sverige blir som Malmö? av Lars Åberg.