Kategoriarkiv: FN

FN:s deklarationer följs inte i Sverige

I detta gedigna och imponerande inlägg granskar gästkrönikör Karin Ferm artiklarna i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, som grundlades 1948, med stark påverkan från 2:a världskriget.
Dessa rättigheter har sedan vidareutvecklas i ett antal konventioner, som är bindande för anslutna stater, men dess efterlevnad är mycket skral på hemmaplan hos undertecknande stater, inte minst hos vår FN lismande regering.
Karin lyfter fram 17 av de 30 artiklarna, som innehåller felöversättningar och vad värre är, att regeringen med statens verk, myndigheter, ja hela den offentliga sektorn har satt sina brott i system mot flera av artiklarna.
………………………………………………………………………………………………….

Vänstern allt från Löfven och Regeringen till Expo, AFA och Extremvänstern framhåller alltid de ”mänskliga rättigheterna.”
Men de verkar inte veta vad de pratar om!

För det första har deklarationen översatts fel på flera ställen.
För det andra så bryter både Regeringen, media, myndigheter och även vänsteraktivisterna mot flera av artiklarna i denna deklaration. Undertecknad vill i detta inlägg lyfta fram dessa felaktigheter, genom att först återge original artikeln, sedan den svenska översättningen, följt av mina anmärkningar.

 • Artikel 1
  “All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.”

Översättning
”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.”

ANMÄRKNING: Dignity betyder värdighet och inte värde! En medveten felskrivning vid den svenska översättningen.

 • Artikel 2
  Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.
  Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.”

Översättning
”Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt.
Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den politiska, rättsliga eller internationella status som råder i det land eller det område som en person tillhör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet.”

ANMÄRKNING: Förföljelse, trakasserier och avskedande mot ett folkvalt partis medlemmar, bryter mot denna artikel

 • Artikel 7
  All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.”

Översättning
”Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag. Alla är berättigade till samma skydd mot alla former av diskriminering som strider mot denna förklaring och mot varje anstiftan till sådan diskriminering”

ANMÄRKNING: Diskriminering av Svenskar på bostadsmarknaden är ett brott mot denna artikel, även diskriminering med alla övriga förturer, som ger undanträngningseffekter till värdlandets medborgare. Hotell/konferensanläggningar som nekar Sverigedemokraterna från att hyra, gör sig skyldig till brott mot de mänskliga rättigheterna.

 • Artikel 8
  Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.”

Översättning
”Var och en har rätt till verksam hjälp från sitt lands nationella domstolar mot handlingar som kränker hans eller hennes grundläggande rättigheter enligt lag eller författning.”

ANMÄRKNING: Vad Svenska myndigheter missar i praktiken är orden ”sitt lands”. Varken asylsökande, illegala eller de som har uppehållstillstånd är SVENSKA MEDBORGARE. Slutsats: Sverige är INTE deras land!

 • Artikel 12
  No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks

Översättning
”Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.”

ANMÄRKNING: Regeringens, medias, föreningar och framförallt Löfvens påhopp på SD-medlemmar och vår heder är ett brott mot artikel 12. Även Expos ”undersökningar” och personregister över privatpersoner bryter mot artikel 12.

 • Artikel 14
  “ (1) Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.
  (2) This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.”

Översättning
1. Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse.
2. Denna rätt får inte åberopas vid rättsliga åtgärder som genuint grundas på icke-politiska brott eller på gärningar som strider mot Förenta nationernas ändamål och grundsatser.

ANMÄRKNING: Att Sverige ger asyl till de som har ett fängelsestraff i hemlandet som väntar för icke-politiska brott, strider mot punkt 2 i artikel 14.

 • Artikel 16
   (1) Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution.
  (2) Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses.
  (3) The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State.

Översättning
1. Fullvuxna män och kvinnor har rätt att utan någon inskränkning med avseende på ras, nationalitet eller religion ingå äktenskap och bilda familj. Män och kvinnor skall ha samma rättigheter i fråga om äktenskaps ingående, under äktenskapet och vid dess upplösning.
2. Äktenskap får endast ingås med de blivande makarnas fria och fulla samtycke.
3. Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och har rätt till samhällets och statens skydd.

 ANMÄRKNING: Sverige bryter mot artikel 16, då de accepterar tvångsäktenskap, barnäktenskap i vårt land, samt regeringens ovilja till åtgärder mot hedersförtryck, som  Olle Ljungbeck tappert kämpar emot.

 • Artikel 19
  ”Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.”

Översättning
”Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.”

ANMÄRKNING: Idag gäller detta inte längre då EU har tagit sig rätten att stänga ner internetsidor de inte gillar, inte bara kriminella och terroristsidor utan också de som är regeringskritiska.

 • Artikel 20
  (1) Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.
  (2) No one may be compelled to belong to an association.

Översättning
1. Var och en har rätt till frihet i fråga om fredliga möten och sammanslutningar.
2. Ingen får tvingas att tillhöra en sammanslutning.

ANMÄRKNING: Sverige bryter mot punkt 2 i artikel 20, då Fackföreningsmedlemmar tvångsansluts till Socialdemokratiska partiet och dess fackföreningsavgift används som partistöd för detta parti.

 • Artikel 21
  (1) Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen
  (2) Everyone has the right of equal access to public service in his country.
  (3) The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.

Översättning
1. Var och en har rätt att delta i sitt lands styre, direkt eller genom fritt valda ombud.
2. Var och en har rätt till lika tillträde till offentlig tjänst i sitt land.
3. Folkets vilja skall utgöra grundvalen för statsmakternas myndighet. Folkviljan skall uttryckas i periodiska och verkliga val, som skall genomföras med tillämpning av allmän och lika rösträtt och hemlig röstning eller ett likvärdigt fritt röstförfarande.

ANMÄRKNING: Svenska myndigheter glömmer orden ”i sitt land” i artikel 21. ”. Varken asylsökande, illegala eller de som har uppehållstillstånd är SVENSKA MEDBORGARE. Slutsats: Sverige är INTE deras land!

 • Artikel 22
  Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled to realization, through national effort and international co-operation and in accordance with the organization and resources of each State, of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality.

Översättning
Var och en har, i egenskap av samhällsmedlem, rätt till social trygghet, och är berättigad till att de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som krävs för hävdandet av hans eller hennes människovärde och utvecklingen av hans eller hennes personlighet, förverkligas genom nationella åtgärder och mellanfolkligt samarbete i enlighet med varje stats organisation och resurser.

ANMÄRKNING: Felaktig översättning.
Korrekt översättning: Alla, som en medlem av samhället, har rätt till social trygghet och är berättigad till förverkligande genom nationell ansträngning och internationellt samarbete och i enlighet med den organisation och resurser varje stat, av den ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter oumbärliga för hans värdighet och fri utveckling av hans personlighet.

Asylsökande, illegala eller de med uppehållstillstånd är INTE medlem av ett samhälle. Det är först då någon blir medborgare i ett land som man tillhör det samhället.
Svenska medborgare däremot har rätt till social trygghet och till vårt lands resurser.

 • Artikel 23
  (1) Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.
  (2) Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.
  (3) Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social protection.
  (4) Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests.

Översättning
1. Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden samt till skydd mot arbetslöshet.
2. Var och en har utan diskriminering rätt till lika lön för lika arbete.
3. Var och en som arbetar har rätt till en rättvis och tillfredsställande ersättning som ger honom eller henne och hans eller hennes familj en människovärdig tillvaro och som vid behov kan kompletteras med andra medel för socialt skydd.
4. Var och en har rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar för att värna sina intressen.

ANMÄRKNING: På samtliga punkter bryter både Regeringen och många myndigheter mot samtliga punkter i artikeln

 • Artikel 24
  Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay.

Översättning
Var och en har rätt till vila och fritid, innefattande skälig begränsning av arbetstiden samt regelbunden betald ledighet.

ANMÄRKNING: De flesta arbetsgivare inom den offentliga sektorn idag bryter mot artikel 24.

 • Artikel 25
  (1) Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.
  (2) Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.

Översättning
1. Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makas eller makes död, ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter utanför hans eller hennes kontroll.

 1. Mödrar och barn är berättigade till särskild omvårdnad och hjälp. Alla barn skall åtnjuta samma sociala skydd, vare sig de är födda inom eller utom äktenskapet.

ANMÄRKNING: Sverige bryter mot artikel 25, då det gäller Svenska befolkningens svagaste.

 • Artikel 26
  (1) Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit.

(2) Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.
(3) Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.

Översättning
1. Var och en har rätt till utbildning. Utbildningen skall vara kostnadsfri, åtminstone på de elementära och grundläggande stadierna. Den elementära utbildningen skall vara obligatorisk. Yrkesutbildning och teknisk utbildning skall vara tillgänglig för alla. Den högre utbildningen skall vara öppen för alla med hänsyn till deras förmåga.

 1. Utbildningen skall syfta till att utveckla personligheten till fullo och till att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Utbildningen skall också främja förståelse, tolerans och vänskap mellan alla nationer, rasgrupper och religiösa grupper samt främja Förenta nationernas verksamhet för fredens bevarande.
 2. Rätten att välja utbildning för barnen tillkommer i första hand deras föräldrar.

ANMÄRKNING: Endast de elementära (grundskolan) ska vara gratis, övriga utbildningar ska vara tillgänglig. Alla som inte är Svenska medborgare har inte någon obligatorisk rätt till fri högre utbildning i Sverige.

 • Artikel 29
  (1) Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible.
  (2) In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.
  (3) These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and principles of the United Nations.

Översättning
1. Var och en har plikter mot samhället, i vilket den fria och fullständiga utvecklingen av hans eller hennes personlighet ensamt är möjlig.

 1. Vid utövandet av sina rättigheter och friheter får en person endast underkastas sådana inskränkningar som har fastställts i lag och enbart i syfte att trygga tillbörlig hänsyn till och respekt för andras rättigheter och friheter samt för att tillgodose ett demokratiskt samhälles berättigade krav på moral, allmän ordning och allmän välfärd.
 2. Dessa rättigheter och friheter får inte utövas på ett sätt som är oförenligt med Förenta nationernas ändamål och grundsatser.

ANMÄRKNING: Sveriges regering tillåter att vissa invandrare bryter mot artikel 29.

 • Artikel 30
  Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein.

Översättning
Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen.

ANMÄRKNING: Sveriges regering tillåter att vissa invandrare bryter mot artikel 30.

Slutsatser:

 • att enligt FNs Deklaration om Mänskliga Rättigheter, är det ett brott att diskriminera någon/några pga politisk åskådning. Att på lösa grunder sätta etiketten främlingsfientlig eller rasist på oppositionella är således ett brott, liksom att utesluta någon från t.ex en offentlig förening/sammanslutning.
 • att dignity betyder värdighet och inte lika värde, är en stor skillnad. Men de politiskt korrekta har under åratal utnyttjat denna felöversättning för att svartmåla medborgare och SD.
 • att medlemmar från ett folkvalt politiskt parti ej får förföljas eller trakasseras, här föreligger otaliga brott mot SD, dess medlemmar och sympatisörer
 • att LO-medlemmar tvångsanslutning till Socialdemokraterna är ett upprörande brott mot artikel 20.
 • att migranter, som ej har medborgarskap endast har rätt till grundläggande utbildning på grundskolenivå. Gymnasieamnesi för åldersljugande afghaner kan således ifrågasättas även av detta skäl
 • att likhet inför lagen och socialt skydd för medborgarna åsidosätts genom alla nyanländas rätt till förturer med diskriminerande undanträngningseffekter mot medborgarna utgör brott enligt artikel 7 och i artikel 8 konstateras att asylanter, illegala och de med uppehållstillstånd inte kan göra anspråk på Sverige som sitt land.
 • Svenska regeringars överdrivna acceptans för migranters religion, kultur och traditioner innebär brott mot artikel 29 och 30.

Men okunniga politiker med sina sympatisörer fortsätter att upprepa allas lika värde till leda. Att de sedan dagligen bryter mot flera av FN:s artiklar verkar inte bekomma dem det minsta.
Margot Wallströms uttalande om, att UD inte alls försökte dölja, utebliven diarieföring under dess kampanj för en plats i FN:s säkerhetsråd, fick följande förklaring; det var bara en brist i deras rutiner!  Detta lättvindiga konstaterande avslöjar en skrämmande likgiltighet hos regeringen att i praktiken följa lagar, regler och konventioner. Detta arbetssätt har spridit sig som en cancersvulst till statliga verk och myndigheter, som offentliga företrädare gärna tar efter. Inte konstigt att allt för många invandrare tar efter.  Det är bara värdlandets skattebetalare som skall hållas efter.

Lästips för intresserade:
http://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/060621/9649d2011fd4f5bb858acf1419189c67/konventionstexter_pdfversion.pdf

FN:s flyktingtoppmöte; vackra ord på export, på hemmaplan kaos och upplopp

Stolta medarrangörer till president Obamas flyktingtoppmöte i FN är Sverige, Tyskland och Kanada.

fn
Stoltast av ländernas representanter är nog statsminister Stefan Löfven.
Genom historien är det ett känt faktum att vackra ord på export inte stämmer med ord från medborgarna, som makthavarna alltför ofta förrått.

Statsministern lovar generöst att Sverige, som redan har tagit emot flest flyktingar till västvärlden i förhållande till folkmängd, nu skall ta emot ytterligare 5.000 kvotflyktingar varje år.

Principiellt tycker jag att kvotflyktingar från undermåliga läger är de som har störst behov av vidarebosättning.

Att fortsätta med att både ta emot alla som söker asyl och därutöver bli fristad för ökat antal kvotflyktingar är en omöjlig ekvation, om inte drastisk välfärdserodering och skattehöjning sker.

Tyvärr har Reinfelds ”öppna hjärtans politik” resulterat i att unga, friska och starka män har fått förtur till landets gränslösa humanitet, ofta på falska asylskäl.

För fattiga, kvinnor med barn är hjärtat stängt, när biståndsbudgeten har länsats på över
33 %.

flyktinglager

Vuxna män får i stället dygnet runt service, till en nätt kostnad på >2 000 kr/dygn, medan personal reduceras för svårt sjuka och dementa gamla, för dem är det inte så noga med.

Jag tror inte att statsministern under FN:s flyktingkonferens berättar om priset som hans medborgare tvingas betala för svenska politikers humanitet.

Med all säkerhet nämner han inget om:
– Parallellsamhällen, där sharialag ersatt svensk lagbok
– Hedersförtryck, där kvinnor och unga förhindras i sina livsval
– Kriminalitet, maffiakultur, gänguppgörelser, mord och utpressning
– Våldtäktsrekord, där unga invandrargäng roar sig med ”våldtäktslek”
– Sexuella trakasserier, där simhallar och gym är utsatta områden
– Undanträngningseffekter av alla nyanländas förturer för medborgarna (bostad, arbete,
sjukvård, tandvård, bidrag, polis, rättsväsende..)
– En skola i förfall
– Ökning av fattigpensionärer, varav många nu tvingas gå till soppkök
– Hur hans humana land beskattar pensionärer hårdare än alla andra
– Gigantiska migrationskostnader, som kräver nya lån och som nästa
generation får betala

Han berättar förmodligen inget om vänsterns behov av röster och om sina verklighetsfrånvända miljöpartister i regeringen. Dessa vänner har i mångkulturell eufori låtit sig infiltreras av fundamentalister inom islam, där den sparkade ministern Mehmet Kaplans anda finns bland chefer på kommunens socialkontor, där åderlåtning av personal är stor.

Statsministern berättar nog inget om hur hans feministiska politik gör halt framför dörren till förortens enklaver, för engagemanget räckte nog bara fram till en plats i FN:s säkerhetsråd.

Inget nämns heller om hur vänsterliberala inom etablissemanget svartmålar alla som inte berikas av det mångkulturella påbudet och har fräckheten att fästa det på papper eller på nätet.
Straffet blir omgående en rasiststämpel i pannan!
Inga ord om media som har blivit maktens lakejer med pekpinnar i stället för faktabaserad information.

För läsare som eventuellt tvivlar på ovan, kan ta del av några citat från aktuell information från nätet.
Nätet informerar snabbt om lokala nyheter, som ofta glöms bort i traditionell media, där får vi i stället läsa om hur duktig Ahmed är i fotbollslaget och om hur mycket vi har att lära från andras kulturer.
Glädjande är att andra kanaler berättar om samma nyheter, som nätets utskällda och föraktade Fria Tider, Avpixlat och många andra sociala medier har gjort under flera år.

-Mitti.se Stockholm (lokal nättidning för olika områden)
”Hård kritik riktas mot Awad Hersi (MP), Spånga-Tenstas nämndordförande, i Mitt i:s granskning. Tjänstemän berättar att han bland annat ska ha försökt att påverka vem som får försörjningsstöd, strukit negativa stycken i beslutsunderlag – och orsakat flera avhopp bland chefer och anställda” (2016-09-21).

-Nyheter. Svt.se
”Över 12.000 efterlysta – gömmer sig undan utvisning.
Vi står inför en kraftig ökning i antal ärenden. Vi kommer att ha väldigt många som lever i svåra situationer, säger Per Löwenberg gruppchef för gränspolisen”
(2016-09-22).

Många papperslösa och avvisade går under jorden, hamnar i kriminalitet, blir utnyttjade av skrupelfria arbetsgivare, lika ofta landsmän som svenska.
Efter fyra år kan en ny ansökan göras, sedan överklagande igen, till glädje för advokatsamfundet, knappt en tredjedel kan avvisas.
Nu öppnar regeringen för att fler asylsökande med avvisningsbeslut, som ej kan verkställas kan få stanna, till glädje för klimat- och biståndsminister Isabella Lövin (mp) som säger ”Människor ska inte behöva hamna i limbo och i en helt ohållbar situation” (Corren 2016-09-22).En utredning skall tillsättas.
Varför behövs ett migrationsverk, med kostsamma asylutredningar om alla oavsett skäl, förr eller senare får stanna?
Varför har politikerna inte i tid insett vad landet klarar av?
Det är frågor som skattebetalarna måste få svar på.

Kanske tröttsam upprepning, men av fjolårets 163.000 asylanter, saknar 82.000 asylskäl!

Lockropen, Sveriges så kallade pullfaktorer, har varit mycket framgångsrika. Deras effekt på flyktingströmmarna till Europa, uppmärksammas av allt fler av EU:s länder,där flera ledare anklagar Sverige för att med sin generösa flyktingpolitik ha bidragit till flykting/migrantströmmarna.

-Kvällsposten.se
”Mördarna köper sin frihet för blodspengar” Stefan Sintéus, polisområdeschef i Malmö. Han berättar om gangsterväldet i Malmö.” (2016-09-17)

Och till sist om personlig utsatthet, där ingen förövare kommer att fångas in oavsett nationalitet, även om min misstanke är stor om hallalslaktat får.

-Svt.se lokalt
”Makabra upptäckten: Okända stal och slaktade Annas får” på en gård utanför Märsta. Lokalbefolkningen är upprörd och försöker hålla vakt” (2016-09-22).

Så här ser det ut i hela landet, i stort och smått.
Inte konstigt att Sverige nu är ett avskräckande exempel med sin ansvarslösa och kortsiktiga invandringspolitik. En politik som förstör landet ekonomiskt, socialt och kulturellt.

Statsministerns ständiga mantra är att ”EU:s länder solidariskt måste dela på flyktingbördan” har han själv lagt krokben för med sin övermodiga politik.

Enda hoppet är att hans regeringsunderlag spricker när dagens regler kring flyktingpolitiken skall omprövas några månader innan valet 2018 och att fler väljare orkar inse detta förräderi.

Att hans vänner, de flyktingvänliga miljö- och vänsterpartisterna skulle nyktra till, tror nog inte ens statsministern på. Därför försöker han skrämma väljarna med att alliansen kan öppna dörren för Sverigedemokraterna. Han räknar nog inte med att väljarna tvingas inse att det är nödvändigt om inte landet skall förgås.

Miljarder till nyanlända, soppkök till fattigpensionären

Etablering av nyanlända har som förväntat högsta prioritet i höstbudgeten.
Att den orättvisa pensionärsskatten skulle tas bort finns inte längre på agendan.
Pensionärer och andra medborgare får flytta, när nyanlända får bostäder utan en dag i kö. Kommuner tvingas därmed dra in på annat och/eller höja avgiften för omsorgstagare som inte har en krona för mycket.
Fattigpensionärer är ingen väljargrupp som prioriteras, medelklass och utlandsfödda måste smickras, så de inte lockas till rasisterna.

fattigpension-siffror

Jag begriper inte hur regeringen bara kan fortsätta i samma misslyckade ”snabbspår”.
Snabbspåren lanserades av arbetsmarknadsminister Ylva Johansson i början av 2015. Syftet var att förkorta etableringstiden för nyanlända och få ut dem i arbete snabbt.
Dagens facit är att endast 4 % av 58.000 nyanlända som är inskrivna på arbetsförmedlingens etableringsprogram är snabbspårs deltagare (Svd 2016-09-20).

Om en VD i det privata näringslivet hade gjort samma missbedömning och redovisat ett sådant magert resultat, hade styrelsen gett honom sparken direkt och förmodligen hade varningsklockor ringt efter första kvartalsrapporten.

Citat från en artikel i Svd 2016-09-20 angående fortsatt satsning på snabbspår i höstbudgeten.

” …Men arbetsgivaren säger att det går för trögt och de börjar tröttna. Kommentar?
Ylva Johansson: Jag säger att det här måste Arbetsförmedlingen lösa och det vet de.
När då?
– Nu.
Men många arbetsgivare vi pratat med säger att det inte händer någonting med snabbspåren.
Vad säger du?
– En del snabbspår är i gång och en del möter på problem. Mitt besked är tydligt till arbetsförmedlingen – det här måste ni bara fixa.”

God dag yxskaft igen!

Varför inte säga som det är, att vi har bedrivet kortsiktig politik, ägnat oss åt lockrop, för att visa hur humant Sverige är. Vi hade inte en tanke på att landet därigenom faller isär och att våra egna medborgare får betala kalaset.

Misslyckandet är stort, eftersom hon med sina rödgröna kollegor blundar för alla hinder.
Kultur, religion, seder och bruk har stora skillnader från värdlandets. Deras utbildningsnivå är låg, många är analfabeter och deras yrkesutbildningar passar dåligt till kraven från högteknologisk industri (se gårdagens inlägg).

När assimilering gick åt pipan, så ändrades det till integrering och när det också misslyckades, så återstod bara tvångsassimilering för svenskar till den främmande kulturen. De som protesterar åker lätt in i buren.

För vi måste sona vår historia med undfallenhet och humanitet till de som önskar ett bättre liv, medan majoriteten av förföljda glöms bort i flyktinglägren.

Sverige börjar nu bli känt uti i världen för sitt fina skyltfönster, som saknar verkstad och den svenska humaniteten blir allt svårare att exportera.

Statsministern frotterar sig denna vecka bland stats- och regeringschefer i FN. De skall presentera sina visioner om FN:s arbete.
När det gäller världens flyktingar upprepar han samma mantra ”att fler länder måste erbjuda skydd och hjälp”, men gensvaret är svalt.

Ökat bistånd kan de prominenta deltagarna nicka ja till i tjusig konferenssal, men vid hemkomst åker nog inbetalningskorten ner i papperskorgen, för betalningsviljan är skral.

Tänk om statsministern i stället tog upp att bara kostnaderna för ensamkommande så kallade flyktingbarn i hans humana land, nu överstiger hela FN:s budget för hjälp till alla flyktingar i hela världen.
Han kunde också berätta om att över hälften är unga, men vuxna män som lurat migrationsverkets snälla handläggare med sin ålder och att några läkare med röda ungdomssynder fått fria händer att förbjuda åldersbestämning.

Vi vet att det inte händer, för när statsministern kommer hem är det samverkan och tillsammans som gäller, när politiker-orsakade utmaningar måste lösas.

Jag upprepar med en dåres envishet, professor Stefan Hedlunds korta analys av orsaken till dagens havererade flyktingpolitik, vilket är politikernas humanitära hybris och demoniseringen av Sverigedemokraterna.

MR Change – FN:s förfall under Ban Ki Moon

Är titeln på en bok författad av Niklas Ekdal med Inga-Britt Ahlenius. Dessa båda skribenter har digra meritlistor.

Niklas Ekdal har erfarenhet som FN-officer på fältet och är dessutom känd författare och journalist. Han har arbetat som politisk redaktör både på DN och Expressen.

Ing-Britt Ahlenius sista internationella uppdrag som revisor var som chef över FN:s internrevision, ”Oios” (Office of International Oversights Service). Dessförinnan byggde hon upp en ny revisionsmyndighet i Kosovo under FN:s administration. Här hemma har hon varit chef för Riksrevisionen och budgetchef för finansdepartementet.

Ms Fearless
Hon kallades i FN:s korridorer för Ms Fearless och räds knappast den lede själv.
Hon tvingade till exempel den gamla EU kommissionen med ordförande Santer i spetsen att avgå efter avslöjanden om korruption och nepotism.
När hon slutade sitt FN uppdrag 2010 skrev hon en mycket kritisk och lång rapport om FN:s förfall under generalsekreteraren Ban Ki Moons ledning, vilket gav eko i hela världspressen.
Hon skrev bland annat ”Jag beklagar att behöva säga att sekretariatet är inne i en förfallprocess. Det inte bara faller isär – det är på drift mot irrelevans”

Tyvärr gav rapporten inga avtryck hos våra politiker som tycks tro att det är Dag Hammarskjölds arv som fortfarande förvaltas av FN.
Inget kunde vara mer felaktigt.

Sveriges FN beundran
I Sverige har FN under lång tid stått överst på den internationella beundrarlistan.
Vi gillar trygghet, hög moral och vill försvara den svages rätt mot den starkes. Vi vill bidra till att utrota fattigdom och förtryck, men helst utan att analysera dess orsaker och vill att FN skall vara världens frälsare.
Utvecklingen under Ban Ki Moons ledarskap har gått i motsatt riktning.

Mutkampanjer för biståndspengar
Nu pågår mutkampanj med miljonbelopp för biståndspengar, för att Sverige skall få tillräckligt med röster för att säkra en plats i FN:s säkerhetsråd under perioden 2017-2019.
Erkännandet av Palestina, mutresor till Sverige för utländska ambassadörer och internationella besök till fattiga länder med löften om mer bistånd är led i denna kampanj från UD med utrikesminister Margot Wallström i spetsen.
Syftet är att ländernas representanter skriver Sverige på lappen och lägger i urnan den 28 juni.
Alla på UD säjer unisont att Sveriges röst behövs i FN.
Jag är inte lika övertygad.
UD disponerar 12 miljarder av våra biståndspengar, där en alltför stor del går in i FN:s svarta hål, allt för att bredda vägen för karriärsugna toppolitiker. Världens fattiga har lägre prioritet.
Riksrevisionen har upprepade gånger påpekat UD:s bedrövliga hantering av biståndspengar, men locket läggs på när granskning och genomlysning skall ske.
Utrikesminister Margot Wallström knycker väl i vanlig ordning på nacken och tycker att granskning är trams.

Självständig generalsekreterare icke önskvärt
Ban Ki Moons företrädare, den respekterade och karismatiske Kofi Annan, hade fräckheten att fördöma USA:s invasion av Irak, som skedde på falska grunder, enligt många kända bedömare i världen och det gör man inte ostraffat.
USA med övriga permanenta medlemsländer (Ryssland, Kina, Frankrike och Storbritannien) vill inte ha någon självständig generalsekreterare som kan lägga krokben för deras framfart i världen, utan de vill ha en som snällt går i deras ledband.
Den sydkoreanske utrikesministern med minimal kompetens för uppdraget blev det perfekta valet.
Det första Ban Ki Moon gjorde, efter att börjat sitt ämbete i januari 2007 var, på inrådan av de stora aktörerna, att avskeda alla tidigare tjänstemän från Kofi Annans tid och tillsätta egna med tidsförordnade ett års kontrakt. Om lojalitet visades kunde kontraktet förlängas, om ej återstod sparken. Denna åderlåtning av kunskap och erfarenhet har därefter fått ödesdigra konsekvenser.
Sedan har FN:s ökenvandring fortsatt med korruption och skandaler från till exempel olja-mat programmet i Irak fram till avskedandet av svenske FN tjänstemannen Anders Kompass, efter hans avslöjanden om FN soldaters återkommande övergrepp på barn och kvinnor i Kongo.

Personlig PR prioriteras framför uppdraget
I stället för att sköta sitt uppdrag har Ban Ki Moon ägnat sig åt personliga PR-resor allt för att bli omvald till ytterligare en period.
FN:s främsta uppdrag, att förhindra nya konflikter och att få gamla att avslutas, har fått betydligt mindre uppmärksamhet..
Hans röst har varit svag när det gäller att förkunna mänskliga rättigheter som finns i i FN:s deklaration under 30 artiklar från 1948.
Om man skall bli omvald så gäller det att stryka både stormakterna och diktatorer medhårs och undvika att höja rösten om orsaker till världens konflikter.
Denna underlåtenhet har varit framgångsrik, för han blev omvald till ett nytt femårigt förordande under 2011, som nu löper ut i dec 2016. Enligt stormakterna var skälet att ”han hat haft rätt attityd”, det vill säga ingen alls.

Ban Ki Moons tal är väl inövade efter färdigskrivna manuskript, med vackra till intet förpliktigande ord, men aldrig en stavelse om vad och vilka som ligger bakom världens miljö- och svältkatastrofer förutom alla pågående konflikter.
De flesta av dagens krigszoner bottnar i Storbritanniens, USA och Sovjets tidigare maktanspråk genom historien. Afghanistan, Iran, Irak och många av Afrikas konflikthärdar utgör tydliga exempel.

Beundrande statsminister
Vår statsminister Stefan Löfven visste inte till sig av beundran när generalsekreteraren besökte Sverige nu i maj 2016, när han fick berömmande ord för vår generösa flyktingpolitik. Han återgäldade smickret med att säja att ”FN är den viktigaste plattformen för fred och säkerhet” och var imponerad över Ban Ki Moons ledarskap.
Troligen har inte statsministern läst Inga-Britt Ahlenius kritiska rapport från 2010 om FN:s förfall undergeneralsekreterarens ledning.
Generalsekreteraren fick också en medalj om halsen från Dag Hammarskjölds minnesfond, som förvaltas av en stiftelse, som också fått vara täckmantel för UD:s mutkampanj, när ambassadörer från små, men röstberättigande länder flott bjöds till Sverige under förspegling att det var klimatfrågor som skulle diskuteras.
Erkännandet av Palestina, rundresor i Afrika med löfte om mer bistånd ingår också i denna mutkampanj.

Förmodligen lyste eskaleringen av no go zoner, med våld, kriminalitet och kvinnoförtryck i invandrartäta utanförskapsområden med sin frånvaro på dagordningen, under det fina besöket.
Sverige bedriver ju, Gud bevars, en feministisk utrikespolitik och det gillar också Ban Ki Moon!

Gemensamma nämnare
Jag ser tydligt gemensamma nämnare under det humanitära förklädet både hos FN, EU och Sverige.
Bakom detta skyddande förkläde ligger stormakternas maktambitioner och bakom dem står den globala storfinansen och hejar på, för krigsindustrin måste självklart få fortgå.
Här hemma är behovet stort av invandrarnas röster, när många medborgare väljer SD, trots elitens massiva övertag i svartlistning.

Stormakternas lakejer är karriärhungriga politiker från världens elit, där Sverige bara kan hävda sig med överdriven humanitet på bekostnad av sina egna medborgare. Vi får bara betala för det humanitära kalaset. Högre skatter, sänkt välfärd och undanträngningseffekter är resultatet, men sådana futtigheter är inget som oroar den politiska adeln.

Med fagert tal om medmänsklighet, moral och allas lika värde så kan vi luras till fortsatt FN beundran som ger fint alibi åt den förda politiken.
Tänk om det fanns fler Ms Fearless som Inga-Britt Ahlenius, då kanske världen skulle vara mer rättvis och FN haft kvar sitt anseende från Dag Hammrskjölds tid, då lojalitet mot uppdraget, att värna mänskliga rättigheter, gick före stormakternas intressen.

Övrigt
Detta inlägg har publicerats under Kolumn i Fria Tider.se under rubriken ”Ett nytt, korrupt FN.” 2016-05-30.

Sveriges dyra och naiva FN beundran

Sveriges Statsminister Stefan Löven strålade och visste knappt till sig av lycka när han under onsdagen (2016-03-30) hälsade FN:s generalsekreterare Ban Ki Moon välkommen till Sverige.
Statsministern lovord över FN:s och Ban KI Moons ledarskap med fredsbevarande arbete nådde nu nya höjder.
En som inte är lika imponerad av FN:s arbete och Ban KI Moons ledarskap är Inga Britt Ahlenius, som tidigare arbetat som chef för FN:s internrevision. Hon lämnade en svidande rapport om FN:s arbete, när hon avgick. ”Jag beklagar att behöva säga att sekretariatet är inne i en förfallsprocess” skrev hon bland annat.
Kritik har kommit från många håll över generalsekreterarens brist på ledarskap, ”Ban och FN lyser med sin frånvaro ” skrev Norges vice FN ambassadör Mona Juul redan under 2009 i en hemlig rapport . (Svd 2016-03-31)
Sveriges okritiska och naiva FN:beundran kostar oss ofantliga summor av våra skattepengar.
Ca 7-8 miljarder ramlar rakt in till finansiering av höga fn tjänstemäns lyxkonsumtion, vilket journalisten Jenny Nordberg vittnat i sina krönikor i Svd, där hon beskriver Sverige som FN:s jultomte.
Dessa ofantliga summor skulle räcka till att ta bort den orättvisa pensionärskatten, vilket skulle ha stor betydelse för alla fattigpensionärer.
”Vi måste se en ökad global solidaritet” sa Ban vidare vid besöket.
Det hade varit mycket klädsamt om han tidigare känt en gnutta solidaritet med våldtagna barn i Centralafrika som utsatts för övergrepp av FN soldater. När den svenske FN tjänstemannen och visselblåsaren Anders Kompass larmade om dessa sexövergrepp fick han sparken och historien tystades först ner.
Men det var länge sedan som våra toppolitiker kände solidaritet med sina uppdragsgivare och världens fattiga. Nu är solidariteten störst med gruppen och den egna karriären och då är det internationellt nätverkande som gäller.
Diktatur regimer hålls under armarna, korruptionen flödar och folket hålls kvar i armod av västvärldens bistånds miljarder, vilket fjolårets nobelpristagare Angus Deacon i ekonomi vittnat om i sina forskningsrapporter . Han säjer bland annat att Sveriges bistånd är förödande och håller kvar bidragsländerna i fattigdom. Men på UD är dövheten total för här finns bara en punkt på deras agenda, en plats i FN:s säkerhetsråd!
Jag förmodar att utrikesminister Margot Wallström redan har packat sin väska med förhoppning om att få representera Sverige i rådet.
Mutresor och det ökade biståndet till Afrikas ledare måste få utdelning, precis som regeringens feministiska utrikes politik.