Kategoriarkiv: Diskriminering

Likhet inför lagen och dess efterlevnad

Gästkrönikör Olle Ljungbeck visar i detta brev till rättsväsende, statliga verk och myndigheter att likställdhetsprincipen är satt ur spel, när det gäller den politiska eliten vid brottslig gärning.
Ljungbeck avslöja elegant att allas lika värde inte gäller för flickor i muslimska friskolor. Undantagen verkar vara korrelerade till viktiga invandrarröster, när gamla muslimska friskolor får fortsätta med brott mot jämställdheten, men inga nya skolor skall beviljas i regeringens förslag.
Han uppmanar remissinstanserna att ta sitt ansvar, eftersom rättsstaten befinner sig i förfall.
……………………………………………………………………………………………………..

”Högsta Domstolen, Riksåklagaren (RÅ), Justitieombudsmannen (JO), Diskrimineringsmannen (DO), Polismyndigheten i Stockholm, Justitiekanslern (JK), Barnombudsmannen (BO), Skolinspektionen, Konstitutionsutskottet. Partiledarna, riksdagsledamöter.

Likhet inför lagen och dess efterlevnad
Att brott beivras när medborgare gjort sig skyldig till lagöverträdelse, liksom att de då behandlas lika oavsett social status/ställning skall vara oavvisligt tvingande i ett rättssamhälle.

Vid sådana brott skall inte heller den skyldige befrias från ansvar även om han/hon erkänner brottet. I Sverige stiftar riksdagen lagarna, domstolarna dömer. Däremellan har vide myndigheter vars uppgift är att pröva åtal mot medborgare, som bryter mot lagen.

”MeToo” anklagelse
I samband med att en hashtagg  – ”MeToo” – lades ut på sociala medier för att uppmärksamma hur omfattande sexuella trakasserier är mot kvinnor visade det sig bl a att sådana övergrepp förekom inom många område, inte minst inom statliga och kommunala förvaltningar.
Inom dessa är det inte ovanligt att vederbörande tjänsteman, men även politiskt tillsatt befattningshavare/funktionär, som t ex borgar- kommunal-och landstingsråd etc i sitt anställnings/tjänsteavtal är garanterad visst avgångsvederlag.
Detta gäller i särskilda fall då vederbörande tvingas avgå, men också då vederbörande själv begär det.
Det senare har skett i något eller några fall i dagsläget. Vederbörande har erkänt sig skyldig till enligt vad han själv benämner det som – sextrakasserier etc.

Denna person kommer nu av skattemedel beviljas en arbetsfri inkomst under 5 år utgörande en summa på sammanlagt 4.8 miljoner. Avtalet har slutits i en kommun, där hans eget parti tillsammans med några stödpartier styr denna. Det kan också betonas att detta parti innehar posten som finansborgarråd.

Brottslig gärning belönas?
Det kan inte anses rimligt utan grovt anstötligt att en person, som visserligen erkänt en trolig brottslig gärning, därtill en sådan som bryter mot den lagstiftning om kvinnors och mäns jämställdhet, som inte minst hans eget parti och partiordförande ofta framhåller att de håller särskilt högt och därför kallar sig själva som partiet för feministiskt!

Eftersom mannen erkänt gärningen skall det självklart i en rättsstat krävas att de myndigheter som har till uppgift att pröva åtal vid misstanke om brott gör detta

Om inte! Var hamnar vi då?

Skall en person som erkänner att han/hon mördat i så fall frikännas?

Religiösa skolor
Enligt läroplanen för det obligatoriska skolväsendet ska verksamheten i skolan vara icke-konfessionell. Detta gäller dock inte för fristående skolor och förskolor som enligt Skollagen får ha en konfessionell inriktning (undervisningen måste dock vara icke-konfessionell).

En gåta är hur detta nu går att förena?

Skillnad i värdegrund
I Sverige finns det sålunda ett antal religiösa samfund som driver sådana. Bl a kristna och på senare tid också bekännare av Islam.

Även om man är motståndare till religiösa skolor så tvingas man att erkänna att värdegrunden skiljer sig avsevärt mycket mer från det vi menar, med svensk grundlagsfäst och i allmän lagstiftning fastlagd sådan, i skolor där Islam utgör konfessionell grund mot där kristendomen gör det.

Obestridligt är också att anmärkningarna mot skolor drivna i Islamsk  regi är betydligt fler än mot kristna skolor. Inte endast mot religionsinslagen utan också i mycket hög grad mot det vi kallar vår (Sverige som nation)värdegrund.

Flickor diskrimineras
Sålunda bryter ”islamska” skolor generellt motkravet på jämställdhet mellan flickor och pojkar. Flickor i ”islamska” skolor löper mycket stor risk att hamna i en situation där de fostras till underdånighet mot män. Här samverkar kultur och religion att resultera i diskriminering av flickor. Samma risk löper inte flickor i kristna skolor eftersom såväl kultur/religion är den svenska/europeiska.

Fega politiker utan moral
Inte minst pga av de många anmärkningarna mot muslimska/islamska skolor så har partierna börjat diskutera om ”religiösa” skolor skall förbjudas. Tanken som då framförts är att nuvarande ”religiösa” skolor ska få vara kvar medan inga nya skall få startas. Detta är ett förslag, som vittnar om politikernas feghet och brist på moral. Man vågar helt enkelt inte avskaffa alla de ”religiösa” skolorna av rädsla för vissa grupper och väljare kanske inte minst dagens invandrare!

Väljer man att ha kvar nuvarande religiösa skolor men inga nya tillåts, skapar man därmed 1:a och 2:a klassens medborgare bland kvinnor. Redan debatten, som nu pågår är ju ett resultat av att man insett att ”religiösa” skolor inte ger den värdegrund vi lagstiftat om.
Att då vara så cynisk, feg, att man inte rättar till detta utan framgent offrar ett stort antal, framförallt invandrarflickor är brottsligt och strider helt mot rättsstatens grundläggande principer.

En rättsstat skall vara objektiv, inte känslosam
Därför vänder jag mig åter till den grupp, som jag nämnde i inledningen. En rättsstat kan inte grundas på politikernas känslor utan måste bygga på saklighet och objektivitet.

Under ett uppehåll i skrivandet av den här artikeln slår jag på Tv:n och får då i flera program från tillsynes mycket upprörda hallåor och andra höra att någon mindre begåvad person vid Sd:s landsmöte yttrat sig på ett rasistiskt sätt och därmed inte står bakom begreppet ”Alla människors lika värde”.

Uttrycket är visserligen något ofullständigt översatt, men eftersom politiker, medier etc använder sig av det får vi väl anta att inte minst dessa menar vad de säger nämligen att alla människor är lika värda.

Skrämmande inkonsekvens
Eller… Hur kan man då med vett och vilja eller berått mod inför kommande val gå fram med förslag om att inga nya ”religiösa” skolor skall få startas men väl de nuvarande få vara kvar?

I konsekvensens namn ger man inte endast den person rätt, som på landsmötet hävdade människors olika värde, utan även uttalade rasister rätt i sin värdegrund.

Om man är saklig och objektiv, går det inte att förneka, att flickor i religiösa muslimska friskolor diskrimineras, såväl i förhållande till pojkar i dessa skolor och än mer till ungdomar i svenska konfessionslösa skolor.
De politiker som vill ha kvar ett sådant system är lögnare därför att i verkligheten erkänner de inte människors lika värde

De är med andra ord beredda att i framtiden ta ifrån ett stort antal flickor deras människovärde.

Hur ett sådant handlande kan stå för, ”Alla människors lika värde” kan endast skrymtare som Annie Lööf, Jan Björklund, Stefan Löfven, Ebba Busch Thor och övriga partiledare m fl anhängare av en annan värdegrund, än den de säger sig stå för – förklara.

Förhindra rättsstatens förfall
Sannolikt kommer ett lagförslag att gå ut på remiss till Er, som jag nämnt i inledningen. Men Sveriges statsledning (regering och riksdag) befinner sig i dag i djupt förfall, varför ni borde frigöra er från er neutrala hållning, när det gäller värnandet av rättsstaten. Er skyldighet är att gå ut till medborgarna och debattera detta viktiga område innan det är försent.

Får politikerna hållas är Sverige i praktiken inte länge en rättsstat!

Talet om människors lika värde är redan i dag en chimär och kommer att vara det i än högre grad om barn skall behandlas som om de är olika värda redan vid skolstart.

Jag vill också vädja till er (det borde man inte behöva i en rättsstat) som skall pröva om en gärning skall leda till åtal även om, som i Stockholmsfallet vederbörande erkänt.

Självklart är det en kränkning mot oss andra medborgare, att en person som grovt förbrutit sig mot våra jämställdhetslagar blir befriad från ansvar och i stället får kvittera ut miljonbelopp. Att något sådant är möjligt borde vara en skymf för varje individ som arbetar med att bekämpa brott.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle”

……………………………………………………………………………………………………

Vi kan bara konstatera att lagen måste skrivas om, där riksdagens politiker klart måste ange vilka målgrupper som skall särbehandlas. I en rättsstat kan inte lagens långa arm, bli kort eller helt utebli beroende på förövarens status och härkomst.

Regeringen utplånar kommunens självbestämmande rätt

Kommunal självbestämmanderätt åsidosätts
Enligt kommunallagen 2& (1991:900) skall kommuner och landsting behandla sina medlemmar lika, enligt likställdhetsprincipen.

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) föreskriver detsamma för landets invånare.

Likställdhetsprincip har förvandlats till ojämlikhetsprincip
Krav på en mer likställd kommunal förvaltning ledde till att en likställighetsprincip utvecklades, att alla invånare skulle vara delaktiga i lika mån och medborgarna skulle vara likställda oavsett ekonomisk situation.

Ett första förslag till likställdhetsprincipen var att kommuner och landsting inte får särbehandla någon medlem utan lagstöd eller annan särskild grund.

Men den formuleringen ändrades fiffigt till nuvarande ordalydelse; Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.

Sakliga skäl har minsann utnyttjats till max av ansvariga för landets förödande massinvandring, som ofta skett på osakliga grunder.

Migrationspolitiken mellan åren 2004-2016, skapades i en anda av varm humanism, hybris och kopiös inkompetens” skrev Ann-Charlotte Marteus på  Expressens ledarsida den 23/11. Tidigare fick sådana anklagelser bara letas upp på nätet.

Kanske får #jagärhär nätverket nu bråda dagar med att även granska MSM:s ledarskribenter?

Att stå vid sitt ord är inget för vår landsfader
Tyvärr råder samma egenskaper i dag. Varm humanism, hybris och kopiös inkompetens råder för asylanter, som ljuger om asylskäl, ålder och hemvist. I dag är det gatuvänstern, med kyrkan, liberala partiledare och regerande MP:are som bestämmer inte migrationsdomstolen med lagen. Finansiering och framtida konsekvenser finns inte för detta godhetsknarkande gäng.

Vår förrädiska landsfader, som aldrig står vid sitt ord, kan nu stolt deklarera, att Sverige tar emot alla ensamma ”barn” i hela världen, vars ålder saknar  betydelse, liksom asylskäl. Studier, förtur till bostad, arbete och riklig försörjning garanteras livet ut.

Nya överordnade lagar
Förturer med undanträngningseffekter är numera vardagsmat ute i landets kommuner.

För säkerhets skull så har regeringen också stiftat nya överordnade lagar, som bosättningslagen från 1:a mars i fjol och när lagarna inte passar högljudda aktivister, så bryts de lika fort.

Tänk, så bra, nu kan dessa fega ministrar skylla ifrån sig på kommunerna, när deras politik inte fungerar.  Tidigare och fortfarande står Löfven, utan skam i kroppen och skyller ifrån sig på EU länderna i öst, som inte tar sitt ansvar. När det är 7-klöverns partiledare, som med sina pullfaktorer och humana hybris banat väg för Europas folkutbyte.

Syftet med aviserings-/bostättningslagen var, att tvinga bångstyriga kommuner att fixa fram bostäder, som inte finns, till migranter, som alltför lättvindigt fick permanent uppehållstillstånd av ett stressat migrationsverk.

Vitesbelopp
Korrekta journalister försöker nu tvinga fram sympati hos läsare, när de beskriver nyanländas boende i husvagnar, men framgången är inte som förut. När nyanlända seglar förbi sonen i bostadskön och gamla mormor inte får plats på sjukhem, då visar det sig att humaniteten har dålig hållfasthet.

Om bostäder inte ordnas, så hotas kommunerna med enorma viten, vilket tvingar dem till dyra lösningar, som hotell och inköp av bostadsrätter för miljonbelopp, vilket drabbar kommuninvånarna flera gånger om, med försämrad service och ökade skatter. Därutöver sätts marknaden ur spel, med prisstegring för unga som skall köpa och prisras för äldre som vill sälja bostadsrätten, när invandrare flyttat in.

Detta problem kommer att eskalera i framtiden om inte medborgarna vaknar och sätter stopp för regeringens egenmäktiga förfarande.

Vilken paradox!
Först beslutar riksdagen om att landet skulle bli mångkulturellt, utan att vi fick vara med och bestämma. Riksdagens partier klubbade detta beslut redan 1975 efter Olof Palmes internationella övermod, utan ett uns av demokrati. För den skulle exporteras till Afrikas frihetsledare, som med biståndsmiljoner snart förvandlade sina länder till skräckvälden. Samma naivitet och inkompetens råder i dag hos detta karriärtörstiga politikersläkte.

Konsekvensanalys fanns inte på kartan, lika lite som i dag.

Riksrevisionen läxar upp politiker
Riksrevisionens uppläxande rapporter viftas nog bort som irriterande flugor i arvfurstens palats och sedan fortsätter de som de förut, med stor lyhördhet till Bryssel.

Syftet denna gång var likadant, att visa hur ett litet obetydligt land i norr skulle sättas på den internationella kartan, genom att solidaritet till världens fattiga och förtryckta draperades i humanitet och medmänsklighet, som fick medborgare att vekna.

Medborgarna skulle bara hålla tyst och betala, vilket har varit lyckosamt genom indoktrinering på samhällets alla plan, fram till våra dagar. Då allt fler har vaknat till och insett att vägen till helvetet kantas av goda gärningar.

Farlig uthyrning
Uppmaning till invånarna att hyra ut bostäder och rum till nyanlända har fått dåligt gehör, inte minst hos de värdegrundsfrälsta. Hur många som på Södermalm har öppnat sina hem, skulle jag gärna vilja veta?

Flera exempel finns på hyresvärdar som blivit brända av vandalisering och utebliven hyra. Senaste exemplet jag läste om var Ann-Marie Karlsson i Hässleholm, som hyrde ut sin bostad genom socialförvaltningen till en bostadslös nyanländ familj.
”De öppnade porten till helvetet” berättar hon, ”mitt hus och mitt liv förstördes”.
Saneringen gick loss på 120.000!

Hon varnar andra godtrogna att gå på kommunens lögner om att själv stå som hyresvärd, för att de nyanlända skulle få lära sig att ta ansvar och själva betala hyran för sitt generösa försörjningsstöd, vilket de inte gjorde, utan uppträdde som herremansfolk med krav på service nästan dygnet om.

Att återvända, det enda rätta
För en sund tänkande människa borde återvändning till hemlandet vara det enda rätta. När krig och  förödelse är över finns inga asylskäl längre att hävda.

IS har nästan utplånats i Syrien och landet behöver sina medborgare för återuppbyggnad med hjälp av biståndsmiljarder. Men här tar humaniteten plötsligt slut hos våra renläriga. Inte en tanke finns på deras åderlåtning av kompetens och unga landsmän, som landet nu så väl behöver. Deras hyckleri är lika gränslöst, som EU:s öppna gränser, när Schengenavtalet förvandlats till ett skämt.

Framtida väljare måste garanteras
Självklart vill socialdemokraterna försäkra sig om permanent ökning av sin valboskap, när betalningsansvariga tröttnat och lämnat partiet och vad värre är, lämnar de som kan det fd. välfärdslandet. Många tänker nog som Leif Östling vad faen får vi för våra skattepengar!

Statsministern har redan aviserat, att han tänker sitta kvar oavsett valutgången nästa år och med liberalernas och centerns opålitliga partiledare, så finns risk att han får rätt.

Jag misstänker att det är något, som han redan lovat EU. Bilderbergarnas råd till Annie Lööf kanske har sipprat ut till denna springpojke.

Att få frottera sig med denna världselit har blivit ett missbruk hos den politiska noblessen, som inget 12-stegsprogram kommer åt.

Den gamla principen att alla kommunmedlemmar är likställda, både i fråga om rättigheter och skyldigheter kan vi bara glömma. För mest likställda i krav på andra är den politiska överklassen, alltför många nyanlända med de ensamma ”barnen”.

Medborgare förvandlas till ”integrationspolitiska trappsteg”

”Låt oss slippa den totala integrationen” skriver Per Gudmundsson i Svd.se den 11/10 med anledning av den nyinrättade myndigheten, som jag skrev om i går ”Delegationen mot segregation.”

Det är alltid lika skönt, när en etablerad ledarskribent fattar pennan och skriver, precis som det är.
https://www.svd.se/lat-oss-slippa-den-totala-integrationen

Gudmundsson skriver om hur regeringen i sin desperation förvandlar sina medborgare till ”integrationspolitiska instrument”.

Kvalitetssäkring trängs ut av desperata integrationsförsök
Skolbarn, gamla och vårdsökande förvandlas till trappsteg för integrationen. Kvalitetssäkring får stryka på foten. Kompetens för yrkesutövningen är inte längre så viktigt, när det gäller att trycka ut nya som gamla invandrare i yrkeslivet.

Vad gör inte Ylva Johansson för att frisera den trista arbetslöshetsstatistiken för invandrare?

Broschyr om hänsyn till muslimska patienter
 IVO får ökade anmälningar om att patienter inte blir förstådda av utländska läkare, som får arbeta trots stora brister i svenska språket.

Förståelsen är däremot stor att utlandsfödda gamla får skräddarsydd personal, som har kunskap om deras kultur, matvanor och traditioner.

Värdlandets medborgare är det inte så noga med, de skall hålla tyst och betala.    

Samma gäller på sjukhusen, där kunskap  om muslimers krav finns i nytryckt broschyr ”Din muslimska patientinformation till dig som vårdar patienter med islamisk tro”, som Nya Tider skrev om under v. 40.

Gränslös hänsyn
Hänsyn skall tas till att hela släkten vill tränga sig in, när en i familjen ligger i en sjukhussäng. Att svårt, sjuka medpatienter blir störda och utsätts för risker finns inte i författarnas värld. Önskemål om enbart kvinnlig personal anses vara rättmätigt krav.

Anpassning av besökstider skall ske, när det passar muslimer, fredagar är ingen bra dag, för då råder en speciell gudstjänstdag. Bönerum med mattor är en självklarhet och att hänsyn måste tas till dagens bönetider.

Speciella barnmorskor skall utbildas, medan svenska gravida kvinnor undervisas i att föda i taxibilar. Det värsta är att denna 40-sidiga kravbroschyr har Du och jag tvingats betala med skattepengar, för utgivare är ”Myndigheten för stöd till trossamfund.”

Jag misstänker att myndighetens direktör Åke Göransson kan få en klapp i ryggen av statsministern och vem vet kanske en ännu bättre tjänst framöver. Så någon broschyr om din kristna, svenskfödda patient, får nog aldrig se dagens ljus.

Per Gudmundsson skriver om att Sverige är världens mest inkluderande samhälle. ”….Det av EU finansierade Migrant Integration Policy Index (MIPEX) väger samman 167 indikatorer för att ranka den utvecklade världens integrationspolitiska ansträngningar. Sverige ligger i topp…..”

Ensidig belysning
Men vad hjälper det, när politikerna bara jobbar med en sida av problemen, där svenskar skall anpassa sig ner till utplåning, allt annat är främlingsfientligt.

Att vända på sidan och se destruktiva inslag inom islam, som hederskultur, ingiften, patriarkat, sharialag, kalifat, tystnadskultur och klan väldes utbredning i förorten verkar vara helt förbjudet.

PG avslutar artikeln med att ”…anledningen till att segregation ändå är ett gigantiskt problem är att Sverige under ett par decennier överskridit sin integrationspotential. Ett samhälle kan inte absorbera hur många som helst, hur fort som helst.”

Klart som korvspad för alla utom för regeringen och Peter Wolodarski på DN.

OBS! Tidigare godkända kommentatorer, kan efter datorrengöring få svårt att få nya kommentarer att fastna. Skicka dem då direkt till min e-post, som flertalet av ER har, så lägger jag in dem. Man måste registrera sig på nytt med namn och mejladr (endast signaturen syns på bloggen) Bara två länkar accepteras, eftersom spam ofta har fler. Beklagar problemet, hoppas få hjälp av närstående framöver. Mvh! Harriet.

Åldersdiskriminering; ut med det gamla och in med det nya!

I detta gedigna gästinlägg skriver Karin Ferm om hur åldersdiskrimineringen fick fart under 60-talet. Unga vänsterstudenter och politiker gjorde gemensam sak med diskrimineringen av äldre, till skillnad från förr, då äldres erfarenheter respekterades och fördes vidare till nästa generation.
Äldre upplevdes som ett hot mot den tidens nya strömningar, när globaliseringen låg i sin linda. Teoretiska kunskaper utan erfarenhet fick företräde i hela samhället.
Finansminister Per Nuders föraktfulla uttalande om 40-talister, som ett stort köttberg, illustrerar väl denna uppfattning.
Hela samhället blev ungdomsfixerat, radio, Tv och reklam, allt blev anpassat till de unga. Regeringens generositet med förtidspensioner exploderade ett drygt årtionde senare, allt för att få in de unga i arbetslivet. Frisering med arbetslöshetsstatistiken är framstående egenskap hos regeringar.
Sedan tog pengarna slut och vi ska arbeta fram till minst 70- årsdagen, trots att många tagit slut långt tidigare.
I dag påminns vi om ättestupan, med högre skatt på den magra pensionen. Fattigdomen bara ökar hos den generation som byggt välfärden, som ungdomen tar för given.

För läsare som eventuellt tvivlar finns i inlägget diger källförteckning.

………………………………………………………………………………………………….

”Gamla tiders erfarenhet
På 1950-60 talet fanns fortfarande respekt för äldre och deras erfarenhet och kunskap!

Vi som växte upp då umgicks med och lärde av våra föräldrar och andra äldre släktingar.
Unga satt ofta med i hem där politik och dagshändelser diskuterades och fick en inblick i hur samhället var uppbyggt.

Vi fick lyssna på olika sidor av ett och samma problem och förstod att man kunde tycka olika, även om vi då inte förstod att vi fick inblick i källkritik.

Samt att vi tidigt fick lära oss, att oavsett hur mycket man än planerade, fanns det en hel del oförutsedda variabler som ingen kunde förutse.
Vi gick så att säga i ”livets skola” samtidigt som vi fick faktakunskaper i skolan.

Nya tiders teorier
Men så kom nya tider med kårhusockupationen, ungdomsrevolten och möjlighet för alla att studera med hjälp av studiebidrag och studielån.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1602&artikel=2083059
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1602&artikel=2046898

Helt plötsligt ansågs allt ”det gamla” att vara förlegat, omodernt, otidsenligt och skulle ersättas med ungdomens teoretiska kunskaper.

Vad de unga inte insåg var att teoretiska studier ENDAST var grundkunskaper, som skulle vara ingångsport till arbetslivet och den egentliga utbildningen ute på arbetsplatsen.

Detta gäller oavsett hur länge eller vad man studerade!

Ungdomarna flyttade till de städer som hade ”högre läroverk” och universitet, och tappade kontakten med äldre släktingar. De lyssnade mera på jämnåriga, som ansåg att ”gamlingarna” stod i vägen för deras egna framgångar.

De flesta studenter sysslade mest med ”socialt umgänge”, ”kårhusaktiviteter” och fritidsnöjen under studietiden, och ”pluggade inför tentan” endast för att få godkända betyg är ett känt faktum.

Inte för att lära sig för livet och vara säker på att kunskapen fastnade, visar mentaliteten hos de som ”pluggade” enbart för att få ett välbetalt ”högstatusyrke” och en ”fin titel”.

40-talisterna var en stor grupp, och de var otåliga. De ville snabbt få välbetalda arbeten och höga löner, för att kunna ”leva livets glada dagar”. De önskade att äntligen få ta del av det fritidsutbud, som började finnas ute i samhället.

Deras föräldrar var första generationen, som hade det bättre än sina föräldrar och ungdomarna ville ha det ännu bättre. För ”de hade högre utbildning”, (rent teoretiskt).

Äldre skall lämna plats åt de unga
Nu började en kampanj om att ”de äldre skulle lämna plats åt de många unga arbetslösa ungdomarna”. De som ”hade livet framför sig och behövde komma ut i arbetslivet”.

De teoretiker, som hade studerat några år var fullt övertygade om att de ”visste bättre” än alla ”gamla stofiler” som höll fast vid gamla erfarenheter och kunskaper.

Sverige satsade mycket på forskning och framtidsvisioner, för att visa omvärld, precis som i dag, att ”vi var bättre än alla andra”. Då passade inte den äldre generationen in. Gamlingar som försökte informera om vilka försök som tidigare gjorts och som misslyckats.

De unga ”visste bättre” och skulle visa att ”gamlingarna hade fel,” samma inställning förekommer inom flyktingpolitiken.

Nu började den verkliga kampen för ”ut med det gamla och in med det nya”. Sverige skulle vara ett föregångsland inom alla områden.
Det var nyutbildade teoretiker, som gick direkt från skolan till chefsjobb. Helt utan praktisk erfarenhet i det yrkesområde som de skulle ansvara för.
Arbetslivserfarenhet, yrkeskunskap och praktisk kompetens var inte viktigt längre.

Inom pedagogiken skedde samma utveckling, att studerande skulle söka sin kunskap själva, enligt läran om problembaserad inlärning. Vilket kunde lyckas för de motiverade med högutbildade föräldrar, men blev en katastrof för skoltrötta och studieovana med oengagerade föräldrar hemma. För att inte tala om elever från invandrarhem.

Förnya Sverige
Kampanjen för att ”förnya Sverige” tog sig många uttryck.

Inom media styrdes allt till att passa den unga generationen. ”Gamla slagdängor” försvann från radio, och gömdes undan längst bak i musikaffärerna.

https://www.youtube.com/watch?v=AXFzrMXKGkk
https://www.youtube.com/watch?v=UcAPlKkqQ2Q&list=PL937E43EFC3EAB070
https://www.youtube.com/watch?v=IsZwzIXZq3w&list=PL2C155C3949D9E18F
https://www.youtube.com/watch?v=OSy8Ti2rh7Y&list=PL8E9EA2F24BA0D37D
https://www.youtube.com/watch?v=5EvTiST_spE&list=PLo6m-wMnPzG4yGRccuuGy5DqOfuGLx21t
https://www.youtube.com/watch?v=oY_wGZ2j6ks&list=PL42376B37014097A0
https://www.youtube.com/watch?v=Sp1spqruw2c&list=PL42376B37014097A0&index=5
TV-utbudet anpassades hela tiden till ungdomarnas smak och intressen.
https://youtu.be/1Lrr0C8oWOA
http://www.hd.se/2005-01-28/tv-serierna-vi-minns-och-de-vi-helst-vill-glomma
http://veckorevyn.com/livsstil/19-tv-serier-fran-90-talet-som-vi-alltid-tittade-pa-efter-skolan-2/

Reklamen riktades mot de nu köpstarka ungdomarna som levde efter en ”slit och släng- mentalitet”. 
http://www.annons.se/artiklar/begransningar-praglade-70-talets-reklamsverige
https://www.youtube.com/watch?v=JA6cKpswIEc
Klädmodet anpassades till ungdomarna, och det gick så långt att många äldre klädde sig ”ungdomligt” för att visa att de ”hängde med i svängarna.”
http://moderesan.blogg.se/2011/february/1960-talet.html
http://moderesan.blogg.se/2011/march/1970-talet.html

Förlorad kunskap och klokskap
Allt det gamla skulle förpassas till det förgångna, som innebär förlorad kunskap och erfarenhet i Sverige.

Förtidspensionering infördes på 1970-talet och delades ut frikostigt, bara för att de yngre skulle komma in på arbetsmarknaden.
http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Fortidspensionerade-och-sjukskrivna/Fortidspensionerade/
Men då det började kosta för mycket för staten fick färre och färre en möjlighet att gå i pension tidigare.

Nu skulle vi arbeta längre för att staten ville ha in mera skattepengar, och det blev även svårare att få sjukpenning.
http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Fortidspensionerade-och-sjukskrivna/Sjukskrivna/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Temaomraden/Sjukfranvaro-och-ohalsa/Definitioner-och-vedertagna-begrepp/

Statens kassa sinar och jobba tills Du stupar
Det blev svårare och svårare för äldre utslitna svenskar att få ta del av det bidragssystem, som de själva varit med och betalt för.
https://www.forsakringskassan.se/omfk/vart_uppdrag/socialforsakringens_historia
Det ställdes även större och större KRAV både för att få sjukpenning, arbetslöshetsersättning och omskolning.
Krav som idag är ännu hårdare!
Regeringen har under alla år använt olika metoder för att ”frisera” sin statistik, då det gäller antalet arbetslösa, sjukskrivna och hur många som finns inom ”arbetsmarknadsåtgärder”. Det räcker att bara arbeta någon timma varje vecka så placeras man i en annan kolumn.
Rehabiliteringsåtgärder blev svårare att få. I stort sett ”arbeta till du stupar” så att färre uppnådde pensionsåldern.

Då allt fler blev pensionärer började Sverige ifrågasätta om det var rätt att satsa sjukvårdsresurser på de som inte längre var ”produktiva” utan bara en belastning på samhället.

Det sattes en ”övre åldersgräns” då det gällde flera medicinska ingrepp.

En ”mjukstart” på Ättestupan infördes.

Stöld av pensionspengar
Då Regeringen genom misslyckad politik hade problem och upptäckte att genom att flera arbetade och därigenom satte in sina pengar i ATP-systemet, drog sig inte Regeringen för att plocka ut dessa pensionspengar för att fylla på statskassan.

Pensionärsskatten
Idag visar sig den ”politiska elitens” förakt för tidigare generationer i att pensionerna beskattas högre än lönerna för de som arbetar (vi ska ju ändå dö snart).

Vad dagens politiker inte tänker på är att pensionspengarna är intjänad lön som vi avstod från, för att säkra ett drägligt liv ”på ålderns höst”. En förskjuten lön från våra yrkesverksamma år. Men regeringen har många lojala och karriärsugna ekonomer, som varken ser åderlåtningen av ATP fonderna som stöld eller som vill se orättvisan i högre skatt på våra pensioner.
http://www.pro.se/PageFiles/137010/Pensionens%20historia.pdf

Föraktet mot allt gammalt har nästa generation ärvt, och det märks på den brist på respekt vi äldre möter.

Bara en sådan sak som att som ”40+ are” blir ifrågasatta på arbetsplatser, då det gäller både praktiska och teoretiska kunskaper, även om vi precis som dagens ungdomar är både utbildade och dessutom har lång arbetslivserfarenhet och kunskap.

Äldres kompetens, kunskaper och erfarenheter är inget värda idag, för de som fyllt 65 år är oftast arbetsmarknaden stängd.  Eller så finns det inte plats för en äldre som behöver lite ändrade arbetsuppgifter, att lära upp ungdomarna i yrket går däremot bra!

Helt plötsligt vill myndigheterna att vi ska arbeta längre upp i åldrarna, men arbetsgivarna vill ha yngre arbetskraft och de äldre faller mellan stolarna!

Värdelösa gamlingar
Idag ska gamla inte höras, inte synas och helst dö ut så fort som möjligt, för vi är inte ”produktiva” och kostar bara ”samhället pengar.”

Men det är VÅRA PENGAR OCKSÅ, inte bara deras!

Vad Regeringen och ungdomarna glömmer är att det är VI GAMLA som hjälpte till att bygga upp Svensk Välfärd och gjort det möjligt för ungdomarna att studera och leva gott.

Vi är ”gamla stofiler” som lämnat över ett land, som de idag håller på att rasera i ”globaliseringens namn” där nya medborgare välkomnas och de gamla glöms.

Oavsett vad dagens unga tror, så kommer vi ihåg hur det var, att vara ung på 50-talet ! Ytterst få av dagens ungdomar skulle acceptera den uppväxt vi hade!

Vi gamla har också rätt att ta del av den VÄLFÄRD, som vi betalt för med våra pengar, våra slitna kroppar och vår erfarenhet och kunskap.

Vi är värd mera än den ”ÄTTESTUPA” som vi ser framför oss!”
……………………………………………………………………………………………………

DO får många anmälningar om åldersdiskriminering, men här är bedömningstakten långsam och mycket lite händer.
Kanske de är fullt sysselsatta med nya riktlinjer för diskriminering, för att muslimska traditioner skall kunna införlivas i arbetslivet?

Diskriminering av svenskfödda pensionärer

Om detta stämmer, som jag läste i går på nättidningen svenska dissidenter.se den 17 juli 2017, då hjälper varken vin eller gin i flädersaften mot adrenalinet. Varenda pensionärsförening borde anmäla denna diskriminering av svenskfödda pensionärer till DO. Menar statsministern att vi skall vara tacksamma för 6, 66 kr/dygn nästa år, medan han i vanlig ordning gödslar våra skattepengar på många som aldrig arbetat eller kommer att göra det fram till pensionen?

…………………………………………………………………………………………………….

”Regeringspropositionen 200/01:136. Äldreförsörjningsstödet

Där framgår att det äldreförsörjningsstödet främst tillkommit av hänsyn till invandrade personer över 65 års ålder.

Här lagstadgas hur bostadsbidrag för pensionärer skall beräknas.
För svensk medborgare som bott och arbetat i Sverige i minst 40 år skall bostadsbidraget för skälig levnadsnivå beräknas på 93% av 5 000 kr eller 4 831 kr/mån.

För den invandrade som aldrig arbetat i Sverige och är 65 år eller äldre skall bostadsbidraget för skälig levnadsnivå beräknas på 100% av 6 200 kr/mån.

D.v.s  1 550 kronor lägre för den svenska pensionären. 

Det innebär sålunda att det som anses vara skälig levnadsnivå för en svensk pensionär anses inte vara skälig levnadsnivå för den som invandrat och aldrig bidragit med något till landet.

Det som duger åt en svensk pensionär duger inte åt t ex en invandrad somalier som får ÄFS.

Garantipensionen uppbärs i dag av cirka 225 000 pensionärer och är 7 500 kronor. För den som invandrat och får ÄFS och har en bostad med en hyra på 6 200 kr är pensionen 11 031.
Därutöver kan den invandrade ha extrainkomst på 3 000 kr/år skattefritt.
Alltså 14 031 kr i månaden skattefritt.

Enligt regeringspropositionen är ÄFS inte inkomstgrundande varför den invandrade pensionären har fri sjukvård, fri tandvård, fria mediciner och fri hemtjänst.

Alltså sådant som den svenske garanti-pensionären får betala för.

Grovt sammanslaget kan man konstatera följande:

Bostad som duger åt svensk pensionär duger inte åt invandrad pensionär.

Garantipensionen på 7 500 kr anses räcka till alla levnadsomkostnader för den svenske pensionären emedan 14 831 inte anses räcka för den invandrade pensionären.
Därför fri sjukvård, tandvård mm mm.

Skillnaden mellan den svenske pensionären och den invandrade är att den ena har arbetat ett helt liv och betalat skatt under minst 50 år i Sverige. Den andra har inte bidragit med någonting.

DETTA ÄR STEFAN LÖFVENS POLITIK SOM DOM INTE GÄRNA PRATAR OM.

Källa: Senioren, Sveriges Riksdag

http://svenskadissidenter.se/regeringspropositionen-20001136-aldreforsorjningsstodet/

Svenska regeringars STÖRSTA misstag! Del 6. Sveket mot svenska barn.

Sveket mot svenska barn
Här fortsätter Karin Ferm med ett nytt gästinlägg i serien om Regeringens största misstag. Del 6 handlar om politikernas svek mot våra barn och ungdomar.

————————————————————————————————————————-

Att inte värna om Sveriges BARN OCH UNGDOMAR. 

De senaste åren har det bara skrivits om hur synd det är om människor från andra länder, men ingen har skrivit om hur denna okontrollerade massinvandring påverkar SVERIGES innevånare.

Nu tänker jag både på den ”etniska” svenska befolkningen, som egentligen består av en blandning av efterkommande till andra invandrare och den ursprungliga befolkningen. Men jag tänker också på tidigare flyktingar, som sökt och fått asyl, på grund av att de förföljts och hotats till livet av de, som nu kan invadera och få uppehållstillstånd och rätt till all välfärd i vårt land.

Aldrig tidigare har det kommit så många på en gång! Inte heller har det kommit så många som kommer från en kultur, som är så vitt skild från vår.

Ingen respekt

Ett stort problem är att många av de som kommer hit INTE visar respekt för våra lagar och regler. De som vill integreras hindras och trakasseras av islams ”moralpoliser,” som politiker och dess medlöpare inte vill se, eftersom det skulle minska hållfastheten i ”allas lika värde” som är golvet i deras värdegrund.

Ett annat problem är att alltför många migranter inte respekterar oss Svenskar som människor. De får alibi av Koranen, där otrogna själar, helst skall avlägsnas från jordens yta. Ingen hjälp kan erhållas från korrekta politiker, för enligt dem är alla religioner lika mycket värda och skall behandlas med respekt!

Detta påverkar det dagliga livet inte minst för våra barn och ungdomar. Beklämmande är att de dagligen blir utsatta för hot och kränkningar. Tonårstjejer blir ofta utsatta för sexuella trakasserier och hotade med våldtäkt bara för att de är Svenskar och kommer från ett kristet land. Här är det fritt fram att ta för sig, då risken för straff är minimal.

”Svennehora” får passera, men mot ”svartskalle” det protesteras

Unga kvinnors utsatthet är numera mycket stor, oavsett om de är troende kristna, ateister eller unga kvinnor från Mena länder, som vill forma sitt eget liv . ”Svennehora” är ett vanligt tilltalsnamn, som få inom 7 klövern reagerar på. All deras uppmärksamhet är riktad mot de som kränker muslimer, att ropa ”svartskalle” kan stå den som utsatts mycket dyrt.

Dagligen får vi läsa om inflationen av våldtäkter, mord, hot, stenkastning, bilbränder, vandalisering m.m. sådant som vi förut endast läst i tidningen om, men som nu invaderat vår vardag. Påpekas bör att stenkastning och bränder mot räddningspersonal inte ingår i svensk tradition. Denna sedvänja kommer utifrån och med tystnadskulturen bakom ryggen, så undviks straff. Medan justitieministern klagar över låg uppklarningsprocent, planerar ligisterna nya dåd.

Det offentliga rummet krymper 

Sommarfestivaler är attraktiva platser för främst ensamkommande ”barns” sexuella utagerande, som sedan skyls över med att anmälningsbenägenheten ökat från vänsterliberala debattörer.

Inte nog med alla hot och kränkningar som våra barn och ungdomar får utstå. De kan dagligen antingen läsa eller höra på radio och TV om hur alltfler unga verkligen blir utsatta för detta som de själva hotas av. Det offentliga rummet har krympts för både unga och äldre kvinnor, som måste ha sällskap eller får sluta att gå ut när skymning faller.

Självklart är allt detta en stor psykisk påfrestning på barnen, tonåringarna och föräldrarna.  Ingen lyssnar på svenska föräldrars oro, till skillnad från afghanska män som skall utvisas. Engagemanget från deras kvinnliga välgörare får stor publicitet, medan våldtagna Sofias liv slagits i spillror.

Att nästan alla fritidsanläggningar har omvandlats till flyktingboende och därigenom tagit ifrån våra barn och ungdomar deras fritidssysselsättning, vilket gör att VÅRA BARN mår ännu sämre! Fritidsgårdar med allehanda aktiviteter växer upp som svampar i ”utsatta” områden, till skillnad från de ”skötsamma.”

Myndigheterna har på vissa håll fräckheten att föreslå att de SVENSKA barnen ska ha sin gymnastik UTOMHUS! Vet dom ens hur kallt det kan bli i de Norrländska länen ?

Kunskapen sjunker, jämlikt och bra??

I mindre orter har de börjat stänga ner skolor och ”bussa” barnen till en större ort. Kommunen vägrar att satsa på bygdens egna barn, för de ska ju ta emot ännu fler asylsökande och då passar skolan bra. Invandrarnas barn sätts i vanliga klasser utan att kunna Svenska språket, vilket gör att lektionerna blir kaotiska och de svenska eleverna helt blir ignorerade.  Duktiga lärare flyr och kvar blir de som står rektorn närmast och trots att de kan vara snälla med betygen, så har 1/3 del inte uppnått gymnasiekompetens.

Gustav Fridolin, som är en av dem som orsakat flyktingkrisen, tar nu ton och vill bussa ut invandrarelever till ännu fungerande skolor, så alla elever får samma låga kunskapsvärde. Det anser han är jämnlikt och bra. 

Svenskt utanförskap

Det har gått så långt att SVENSKA BARN känner ett utanförskap i SITT EGET LAND. INGEN bryr sig om dem, ingen lyssnar på dem, ingen ser dem. ALLT handlar bara om invandrarna! Det har hänt att när lilla Emma fått stryk av Ahmed, så får hon av kulturkompetent rektor höra att han har haft så svåra upplevelser! När ingen hjälp fås, förloras tilliten till vuxna, som sviker sitt uppdrag som förebild.

Depressioner och hopplöshet har börjat breda ut sig bland Svenska ungdomar, de blir lätta offer för knarklangare m.m.

Vi vuxna måste stå upp för våra egna barn och ungdomar, och då menar jag inte bara deras föräldrar, utan ALLA SVENSKAR. Idag skäms jag för hur ”vår regering” helt har svikit våra ungdomar som är VÅRT LANDS FRAMTID! Lågutbildade män från Mena länder med en destruktiv religion i bagaget är det inte. Vi riskerar att få en ”förlorad generation” som helt tappat tron på framtiden!

————————————————————————————————————————-

Kommuner sätter ner foten

Mariestads kommun ska polisanmäla ensamkommande som fått sin ålder uppskriven för brott mot bidragsbrottslagen.

Minns Ni hur Hultsfreds kommun försökte vägra försörjningsstöd till inflyttande nyanlända. Anledningen var att socialförvaltningens personal inte orkade längre och kommunens kassa snabbt sinade. Kommunens ledning ansåg att de bröt mot arbetsmiljölagen, men självklart fick de en bot på > 100.000 kr via IVO för denna farliga uppstudsighet. Då går det snabbt, till skillnad från byråkratin för näringslivet, som Jan Ivarsson skrev om den 25 juni. Kommunen är nu anmäld för brott mot socialtjänstlagen.

Nyanländas väl och ve är överordnat alla andra av rikets lagar.

Nu är det Mariestads kommun som försöker bryta sig loss ur regeringens godhetsboja. 

Kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahmsson (M) har ilsknat till på fusket med ålder hos sk. ensamkommande barnen. Han får stöd av ett par centerpartister, när han säger

– Det här handlar om att vi behandlar alla lika. Vi anmäler per automatik personer som försökt tillskansa sig försörjningsstöd på falska grunder, felaktiga ersättningar från Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan. Han fortsätter

– Asylsökande som har ljugit om sin ålder kostar skattebetalarna stora pengar. Om du till exempel har tre elever som är över 20 år i en gymnasieklass stjäl de resurser från någon annan. Vi hoppas att frågan lyfts nationellt och att fler kommuner följer vårt exempel.

Men naturligvis chockar detta agerande kommunens socialdemokrater som är bedrövade och reserverade sig mot beslutet.

Varför samma bedrövelse inte visas, när andra fuskar med kommunens bidrag, falska VAB dagar, försörjningsstöd och sjukskrivningar får vi inte veta.

De gamla vanliga bortförklaringarna haglar, de vet inte hur gamla de är, (med undantag i rätten) svåra upplevelser, oro och ångest för att skickas tillbaka och ”dragningen” mot SD.

Jag förstår oron och ångest över familjens besvikelse, när deras ankarson inte får fäste i välfärdslandet, men jag har svårt att förstå vänsterns ständiga brott mot allas lika värde ”lagen”?

Varför är nyanlända/invandrare alltid mer värda än svenskfödda?

Om de korrekta ärligt skulle svara på den frågan, då skulle hela deras värdegrund rasa och de själva tvingas se att kejsaren är naken.

Vi kan bara hålla tummarna för att fler kommuner följer Mariestads exempel och sätter ner foten. 

Länk: http://mariestadstidningen.se/mariestad/2017/06/22/asylsokande-ska-polisanmalas

Etnicitet bestämmer vad som skall hedras eller föraktas

Gamla svenskar föraktas

Nu är journalisterna på P4 i Västernorrland på krigsstigen. De har fått väderkorn på diskriminering av hemtjänstpersonal med utländsk bakgrund, som fått adrenalinet att stiga i åsiktskorridoren.

Bakgrund:

P4 Västernorrland har genom att ta del av dokument och genom rundringning till länets alla kommuners enhetschefer inom den kommunala hemtjänsten kunnat få fram att vårdtagare vid behov kan slippa personal med utländsk bakgrund…”

Vilket de anser är fruktansvärt upprörande. 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/man-blir-helt-knackt-och-orkar-inte-jobba

Saroya från Iran är dock inte lika knäckt, trots att hon tycker att ”Det är lite hemskt,” men hon har ändå, till skillnad från korrekta journalister, en insikt om att det kan vara språket.

Förstår man inte vad som sägs blir det bara en monolog med en ledsen och frustrerad mottagare.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/soraya-jag-tror-att-det-beror-pa-spraket

Gamla invandrare hedras

Men, när det handlar om gamla invandrare då är det annat ljud i skällan. Den här artikeln publicerade SVT Nyheter under 2013, som handlar om hur svårt det är för invandrare att välja äldreboende, där personalen talar deras språk och känner till deras hemlands traditioner.

– Att de äldre kan kommunicera på sitt modersmål och äta mat de minns sedan förr är viktigt. Det ger en trygghet, säger Soheila Govazi, verksamhetschef för Vårby Plaza i Huddinge.

Svenskfödda gamla i Norrland skall däremot skambeläggas, för att de önskar samma trygghet!

Jagade enhetschefer som följer LOV (lagen om valfrihet) skall böja sitt huvud med  skamens rodnad på kinderna, inför P4:s nöjda journalister.

–Det är naturligtvis inte rimligt att man ska, i vissa kommuner, från politiskt håll förbjuda äldre att kunna välja, sade Maria Larsson, som då var äldreminister.

https://www.svt.se/nyheter/utanforskap-och-ensamhet-pa-aldre-dagar

Dubbelmoral

Undrar vad nuvarande Åsa Regner tycker, när Ylva Johansson fått uttrycka sin indignation över denna diskriminering av utländsk personal?

Diskriminering för henne och andra ministrar går bara i en riktning, svenskar diskriminerar invandrare, aldrig i motsatt riktning.  Nedsättande och ibland hatisk behandling mellan olika invandrargrupper finns heller inte.

Jag har haft patienter som av kulturella skäl inte vill sitta i samma väntrum. Den av stormakterna underblåsta konflikten mellan sunni och shia skrev t.o.m. DN om den 28/5.

Välkänt är hur eritreaner avskyr somalier, de från Iran gillar inte de från Irak, men störst är ”Svenneföraktet” från militanta grupperingar och svavelosande predikanter i moskéerna. Där är Sverige bara en sparbössa, som man sedan kan sparka på. Hur majoriteten av muslimer tänker har vi ingen aning om, men med tystnadskulturens utbredning, har vi anledning att känna oro.

Mellanösterns motsättningar har importerats hit, tack vare exporten av politikers godhetsindustri.

En krokig arbetslinje

Nyanlända skall i arbete, kosta vad det kosta vill, någon kvalitetssäkring gäller inte här. Ylva Johanssons knep är att bagatellisera kunskapskrävande yrken. Bilmekaniker lätt som en plätt, tillräcklig kompetens för arbete inom förskola tycks nu en mor från Somalia med 10 barn ha. Tre år på högskola, vilket skämt! Assistent är en mycket populär titel att hänga på lågutbildade nyanlända utifrån.

Sänkta krav är nu modellen, vi kan bara se hur svårt det är för utomeuropeiska läkare att klara svensk legitimation. Patientens rätt till säker vård och för gamla att förstå är som allt annat i samhället underordnat nyanländas väl och ve.

Man kan fråga sig varför samhällets lagar och regelverk alls behövs, när särbehandling blivit huvudregel.

Detta är bara ett exempel på hur rätt Karin Ferm, gästkrönikör hade i sin redogörelse den 30 maj om brott mot lag och rätt och diskriminering av infödda svenskar.

Så bra att fler reagerar:

https://samtiden.nu/2017/05/varfor-ar-det-bara-svenskar-som-inte-har-ratt-till-etnisk-aldreomsorg/

Sverige är nu ett land, där lagen inte är lika för alla

Lagen är inte lika för alla skriver gästkrönikör Karin Ferm i ett längre inlägg. Hon redovisar en skrämmande erodering av svensk lag och rätt, som den politiskt korrekta eliten har lyckats genomföra via naiva och hjälpsamma politiker. Fru Justitia tar av sig ögonbindeln när det gäller utomeuropeiska invandrare. 

”Allas lika värde

Sverige är ett land där lagen inte är lika för alla, eller rättare sagt var ett land där vi behandlades lika inför lagen!

Det absolut största misstaget är dogmen om ”allas lika värde” som PK eliten gjort till lag.

En politisk rörelse, som under lång tid indoktrinerat inte bara stora delar av befolkningen, utan först och främst politikerna inom 7-klövern. Främst de på vänsterkanten

Diger lista på lagbrott

 Här kommer en uppräkning på vad de politiskt korrekta har åstadkommit i ödeläggelse av landets välfärd och vad värre är splittring av landets medborgare genom upprepade lagbrott mot samhällskontraktet.

–  De underblåser medvetet den polarisering, som växer sig starkare för var dag i hela samhället

–  De har infiltrerat samtliga av våra sociala, politiska och kulturella samhällsområden

–  De har framgångsrikt infiltrerat vårt skolväsende, för att indoktrinera kommande generationer i sina så kallade ”värdegrunder.” Svenska föräldrar har fråntagits sin rätt att själva uppfostra sina barn efter eget huvud.

–  De har medvetet ändrat Svenska lagar, så att det finns undantag från att behöva följa dem, som vi andra måste göra. Ständiga undantag sker av de som kräver att deras religiösa lagar ska stå över de svenska. 

–  De har medvetet infiltrerat Svenska Datainspektionen och där kunnat implementera att personlig integritet” är viktigare än att lagen är lika för alla. De korrekta politikerna och de inom Datainspektionen förhindrar att myndigheter utnyttjar befintliga register och möjligheterna att på ett korrekt, tidsbesparande och ekonomiskt lönsamt sätt se till att Svenska lagar följs.

– De har medvetet accepterat att de som ljuger, bedrar och lämnar falska uppgifter ska få tillträde till Sveriges välfärdssystem.

– De har medvetet misstolkat ordet mångkultur, till att innebära att religion, etniskt ursprung och livsåskådning ska vara skäl, till att vissa ska få en särbehandling inom hela samhället inklusive Svenskt rättsväsende.

– De har medvetet misstolkat ordet religionsfrihet, för att på så sätt tillåta att religiösa lagar (Sharialagar) från andra kulturer och länder ska få gälla i vårt land. Vårt land är uppbyggt enligt kristna värderingar!

– De har medvetet gjort undantag i svenska lagar för religiösa åskådningar, religiös tro som helt strider mot både svenska lagar och de lagar som gäller inom EU. 

Det är inte bara inom nationen dessa politiskt korrekta varit framgångsrika förstörare, utan också internationellt. Inte minst med sina lockrop till alla som önskar ett bättre liv i Europa. Export av livsfarliga terrorister kan den moraliska stormakten också stoltsera med.

Uppräkningen fortsätter om brott mot lagar och förordningar.

– De struntar medvetet i FN:s flyktingkonvention  och misstolkar vad som står skrivet där!

– De bryter medvetet  mot Schengenfördraget och dess förordningar och mot Dublinfördraget, och skyller fegt på att andra länder också struntar i det.

– De har genom propaganda och förföljelse av svenskar som protesterar, inklusive politiker och tjänstemän inom myndigheterna, lyckats få dessa att göra undantag för vissa grupper av människor. Det gäller både hur lagar ska tolkas, vilken brottsrubricering som ska användas vid olika brott och vilka straff som ska utmätas. Inte efter gällande lagar och förordningar!

Detta gäller även hur stora bidrag som ska utbetalas till olika människor. Storleken på bidragen beräknas idag efter personernas ursprung och tidigare hemvisst, inte efter faktiskt behov. Inte efter gällande lagar och förordningar!

Det gäller tillgång till sjukvård och vad den vårdsökande ska betala för vården. Inte efter gällande lagar och förordningar!

Det gäller hur mycket den som hämtar ut medicin ska betala, inte efter prisetiketten, utan efter den betalandes etnicitet och ursprungsland. Inte efter gällande lagar och förordningar!

Det gäller tillgång och kostnad till tandvård. Även där är det den behövandes ursprung som bestämmer prissättningen, samt hur snabbt personen i fråga ska få komma till tandläkaren. Vissa grupper får förtur framför andra, beroende på vilken folkgrupp de tillhör. Inte efter gällande lagar och förordningar!

– De delar ut fördelar till personer som inte bidrar till svensk välfärd, fördelar som den svenska befolkningen inte får ta del av. Inte efter gällande lagar och förordningar!

– De ser till att tillgång till arbeten inte ges efter kompetens, utan efter etnicitet och ursprungsland. Inte efter gällande lagar och förordningar!

– De ger tillgång till lediga bostäder efter etnicitet och ursprungsland, och medvetet tar avstånd till det kösystem som är uppbyggt i Sverige. Inte efter gällande lagar och förordningar!

– De gör ständiga eftergifter i det svenska samhället, som strider mot Svensk Grundlag.

– De bryter mot ett antal lagar, bara för att personer som föraktar och vägrar följa Sveriges lagar kräver det.

Tolkning och brott mot det proklamerade lika värdet

– De politiskt korrekta har medvetet fel översatt ” All human beings are born free and equal in dignity and rights.” Till ”allas lika värde” Den korrekta översättningen betyder ”Alla människor är födda fria och jämlika i värdighet”, vilket betyder något helt annat än att alla har ett lika värde.

För att återgå till de politisk korrektas agerande och deras tolkning av uttrycket ”allas lika värde”!

Genom att särbehandla människor i Sverige efter etnicitet, religion, könstillhörighet, inom samhällets samtliga områden följer de själva inte devisen ”allas lika värde”.

De politisk korrekta behandlar människor efter deras egen värderingsskala. där infödda Svenskar har lägst värde och står längst ner.

Rangskala 1-4

1.Enligt PK-maffian och dess anhängare är de som kommer till Sverige för att kunna få ta del av den välfärd våra tidigare generationer byggt upp, de som har högst värde och står högst upp.

2. De som kommer i andra hand är de tidigare invandrarna som fortfarande lever på bidrag och VÄGRAR att assimilera sig i det svenska samhället, då de inte delar de Svenska värderingarna.

3.  I tredje hand kommer de invandrare som integrerat, men inte assimilerat sig i samhället, men som fortfarande kräver en gräddfil, då det gäller de sociala förmånerna.

4.Fjärde klassens medborgare är Sveriges infödda befolkning, som godhetsrasisterna har fått myndigheterna att placera längst ner

Jag fortsätter uppräkningen av PK maffians synder

– De politiskt korrekta anser att Sveriges gamla är en belastning och skall därför tvingas att betala det högsta priset, både ekonomiskt, socialt och trygghetsmässigt. 

– De politiskt korrekta anser att fullt arbetsföra invandrare som vägrar att lära sig vårt språk, som vägrar att respektera svenskar, svensk kultur, svenska lagar, svenska samhällets sociala regler och som  vägrat anpassa sig till Sverige ska ha rätt till bidrag oavsett om de gjort sig förtjänta av det eller inte.

– De politiskt korrekta  anser att Sverige ska försörja illegala invandrare, både från andra Europeiska länder och från andra världsdelar. Och dessutom ge dessa förmåner som inte våra gamla, funktionshindrade, barn, ungdomar eller hårt arbetande svenskar har rätt till.

De politiskt korrekta anser att Sveriges gamla inte ska har rätt till mer än precis så mycket så att de överlever, men inte rätt till ett värdigt liv.

– De politiskt korrekta anser att Sveriges alla funktionshindrade och deras familjer inte ska ha rätt till ett värdigt liv.

– De politiskt korrekta särbehandlar kriminella invandrare i jämförelse mot svenska kriminella.

Denna riskfyllda särbehandling råder inom svenska samhällets alla områden.

Jag skulle kunna fortsätta denna uppräkning av orättvisor, som de politiskt korrekta implementerat i det Svenska Samhället betydligt längre, men får vara tacksam över att allt fler svenskar börjar resa sig och säga ifrån.

Motdraget från makthavare har i alla tider varit att skrika mest, skrika högst och förfölja meningsmotståndarna.

Men nu har vi fått nog av alla orättvisor!

Duktiga och skötsamma invandrare kränks

För det är inte bara det Svenska folket dessa PK-människor förolämpar och ”kränker”, utan alla som tidigare kommit till Sverige och kämpat för att bli en del av vårt samhälle och för att de vill göra rätt för sig!

De ”kränker”, förnedrar, förolämpar och tar ifrån de invandrare som vill göra rätt för sig bland de som kommit hit de senaste åren också. Tar ifrån dessa människor deras mänskliga värdighet.

Förstår inte dessa maktmänniskor, som effektivt förhindrar både integrering och assimilering av människor, genom att särbehandla vissa och kräva att andra ska stå för kostnaden.

Det är de som är orsaken till att många idag tänker i termer ”dom och vi.”.

De ställer människor mot varandra, istället för att arbeta för en assimilering in i det svenska samhället för de som kommer hit och har tagit ifrån svenska folket sin rättmätiga rätt till självbestämmande på många områden.

Det är den politiskt korrekta politiken som är grundorsaken till landets enorma problem idag.

Därför att de inte säger:

Att för alla i landet finns en lag som gäller för alla, utan undantag, utan hänsyn till religion, kulturella traditioner i andra länder osv. 

Att i Sverige ska alla behandlas lika och att alla har ett ansvar för sina egna liv, sin egen välfärd.

Att ingen ska ha rätt till extra förmåner om man inte själv arbetat ihop pengar till dessa förmåner. Vill man ha något extra så får man arbete för det och göra sig förtjänt av det.

Sammanfattning

 Lösningen är att sluta behandla individer olika efter deras bakgrund, religion eller av andra orsaker.

Alla medborgare skall behandlas lika på samhällets alla nivåer. Först då kan den existentiella värdegrunden upprätthållas.

Drivmedelet till denna korrekthet är människans gissel, girigheten och medlöperiet till de som makten med sina förmögenheter har, både i Sverige och utomlands. Jag vill kalla dem för quislingar och kollaboratörer.

Utövarna för implementeringen av detta falska värdegrundsmantra i hela samhällskroppen är personliga förmåner genom missbruk av skattepengar.

Inte konstigt att politikerföraktet sprider sig i SVERIGE.” Slut på gästkrönikan.

Egentligen innehåller denna digra uppräkning av lagbrott och diskriminering av infödda svenskar, endast exempel på alla tidigare inlägg och kommentarer i denna blogg.

Men fler måste vakna till i väljarbåset september 2018!

Inte minst sedan A-K Batra åter satt näsan i vädret och sagt att SD självklart skall stå utanför regeringsförhandlingar. De skall bara vara nyttiga idioter och rösta in mig som statsminister, tänker nog denna egenkära madame.

 

 

 

Vänstern med lojal media vänder aldrig på ”kuttingen”

I invandringsfrågan råder åsiktsförtryckande enighet inom vänsterliberal media med stöd av regeringspartierna.
Nu verkar det som vänstern inte längre orkar vifta med rasism flaggan. Missbruket med
att sätta etiketten främlingsfientlig direkt på alla, som inte instämmer i deras mantra om rasistiska strukturer, får bara bumerang effekt.
Då återstår det att sparka ut alla vita, svenskfödda medborgare på evenemang där rasism står på dagordningen.

Håller man inte med om landets rasistiska strukturer, ja då är man rasist!

ssu

Den 19 september är det dags igen, då arrangerar SSU en diskussionskväll i storebror, socialdemokraternas högkvarter, temat är rasism.
Ledaren för diskussionskvällen är Rashid Mura, ordf. för Sveriges unga muslimer, som är känd för att ha bjudit in hatpredikanter till organisationen, som fått orera fritt ur Koranen, om rätten att släcka otrognas liv.

unga-muslimer

Pengar saknar inte organisationen, för vår mångkulturella kulturminister ser till att skattemedel ständigt flödar in.

I SSU:s ursprungliga inbjudan stod ”Evenemanget är separatistiskt för rasifierade” som sedan ändrades till att bara medlemmar var välkomna, skolade i den rätta läran var liksom underförstått.

Riksdagsman Hanif Bali (m) och flera andra debattörer har protesterat mot detta hudfärgsseparerade möte, men här verkar DO (diskrimineringsombudsmannen) inte bli upprörd.

Om vi vänder på ”kuttingen” så hade det orsakat ett ramaskri bland vänsterliberaler med brandkårsutryckning. DO hade kört brandbilen i högsta hastighet, för att släcka denna brand från rasistiska själar, som utestänger invandrare till offentliga evenemang.

DN:s kulturchef Björn Wiman förnekar sig aldrig i sin grandiosa självbild.
I söndagens DN (2016-09-11) skrev han om hur ”Donald Trump fick rasismens verktyg av sin pappa.”
Wiman berättade mycket upprört om hur Trumps far, fastighetsägaren och sonen under lång tid vägrade att hyra ut lägenheter till svarta.
Inte ett ord om detta besluts bakomliggande orsaker.
Wiman sparar inte på krutet, han skriver bland annat i söndagskrönikan att ”rasismen sitter djupt i det amerikanska samhället i allmänhet – och i Donald Trup i synnerhet”.

Det hade varit på sin plats om denna mångkulturella skribent samtidigt hade tagit upp SSU:s förkastliga handlande, som verkligen handlar om rasism. Men inte ett ord.

Rasism är rasism oavsett avsändare, men här verkar nu vår mångkulturella elit att skilja mellan god och ond rasism.

När tidningsdöden bara fortsätter så får vi förvänta oss fler ensidiga känsloreportage, där subjektiva fördömanden kommer att nå nya höjder i takt med att upplagan sjunker.